V tomto čase je veľa ľudí, ktorí prenasledujú evanjelium, nie s fyzickou silou, ale s použitím vychytralých schém, /zákonov – poznámka prekladateľa/, a zlých trikov.
Pretože nepoužívajú meč, myslia si, že nie sú až takí zlí.
Ale tu čítame, že Pilát, hoci nechal Krista zbičovať, tŕním korunovať, opľuvať a nakoniec ukrižovať, nie je až taký zlý a zlomyseľný ako Židia.
Tak tento text vyjadruje, že tí, ktorí chcú byť najsvätejšími a prejavujú záujem o slovo, sú najhoršími.
Preto pápež a jeho posluhovači hrešia viac, ako Turci a všetci pohania.
Toto je zvesť textu: „ preto, kto ma tebe vydal, väčší hriech má.“
Evanjelium podľa Jána 19,11

Dr. Martin Luther

Aktualizácia:
Nájdu sa v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku ľudia, ktorí prenasledujú evanjelium Kristovo? Poviete: „To snáď nie!“
Nájdu!!!
Napríklad členovia osobitného senátu, ktorí sa vyjadrili k žalobe na Ing. Jána Brozmana za to, že klamal vo volebnom procese, že nebol právoplatne odsúdený.  Osobitný senát zavrhol slová evanjelia: “napomínajte sa bratia v Kristovi.“….. a svojím výrokom spôsobil, že máme v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku bratov, ktorí sa môžu napomínať a hierarchiu, do ktorej bol podvodom zvolený Ing. Ján Brozman, ktorého už nemôžeme napomenúť v Kristovi ako bratia. Podľa výroku osobitného senátu ho môže žalovať iba niekto, kto je v hierarchii Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku jemu rovný alebo vyšší. Poznáte takého?
Ja nie. Mne to už pripomína pápeža, ktorý súdil všetkých, ale sám bol nepostihnuteľný. Gratulujeme Ing. Ján Brozman! Teraz rozumiem, prečo nechcete vystúpiť z rímskej cirkvi. Táto už prichádza za vami. Protireformácia pokračuje. Nie mečom, ale ako píše Luther, cez vychytralé schémy a zlé triky.
Výrok osobitného senátu je už publikovaný v zbierke zákonov. Skončila rovnosť a demokracia v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, pre tých, ktorí sa riadia ľudskými ustanoveniami nie slovom evanjelia Kristovho.
Pripomína mi to konanie Adolfa Hitlera, ktorý keď sa na druhý pokus stal ríšskym kancelárom, vo svojej pracovni prehlásil: “Už ma odtiaľ nikto nedostane,“ a začal s likvidáciou všetkých oponentov.
„Tešíme sa“ na Bunčákove zákony, ktoré posilnia totalitu a inkvizíciu v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.
„Ďakujeme“, že o nich nemôžeme diskutovať, a že sú utajené až do synody, ktorá veríme ich bez problémov schváli, ako Filovský zákon, kde dvaja /senior a seniorálny dozorca/, pretromfnú aj celý zborový volebný konvent a vyzdvihnú z úradu neposlušného a s hierarchiou v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku sa nezmieriteľného zborom voleného farára.
Všetka moc pochádza z cirkevného zboru? Tak vás to učili? „ Zabudnite drahí evanjelici.“ Cirkev je v cirkevnom zbore a nie na biskupskom úrade? Pomaly na to zabúdajte. Neskončite mečom, ale vychytralosťou ŠtB-ákov a infiltrovaných, nie evanjelikov v štruktúrach Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Neboli ste dosť bdelí. Diabol obchádza ako revúci lev. Zaspali ste.
Našťastie, raz sa už s pomocou Božou a odvahou viery reformátorov Kristova cirkev z podobného marazmu dostala. Je to už vyše 500 rokov, ale návod máme. Nemusíme ich ani z Evanjelickej cirkvi a. v. cirkvi vyhadzovať. Svojím neevanjeliovým myslením a konaním sa z nej vylúčili, ako liberál z konzervatívnej strany. Stačí ich neuznať, radia mám symbolické knihy.
Postaviť ich do svetla evanjelia. Škoda, že sa Boha neboja a ľudí nehanbia.
Na záver mi prichádzajú na myseľ slová 2. žalmu : „ …prečo ľudia vymýšľajú daromnosti, prečo sa radia proti Hospodinovi, spretrhajme ich okovy, zhoďme zo seba ich putá, Ten, ktorý býva v nebesiach sa smeje, Pán sa im vysmieva.“
Nepriatelia evanjelia Kristovho nezabudnite, v ruke má železný prút. Nepíšem to ako vyhrážku, ale ako výzvu k urýchlenému pokániu. Čas sa vám kráti.

Mgr.Ján Meňky
odvolaný z funkcie zborového farára seniorom M.Chalupkom a M.Damankošom proti vôli cirkevného zboru,
v ročnej podmienke, čakajúci na ďalšie inkvizíčné konanie