Prenasledovaných sa zastaneme!

Súčasné vedenie ECAV nechce a ani nevie komunikovať. V tomto smere je veľmi známy citát Ivana Eľka vo vzťahu k Asociácii slobodných zborov, keď sa zrejme tak bál dialógu a požiadaviek Asociácie, že vyhlásil, „v tejto chvíli my chránime túto cirkev, práve paradoxne tým, že nekomunikujeme“. Na tej istej Synode sa zahrával aj s výrazom, „policajti hovoria, že s teroristami sa nevyjednáva“ …

Keď chceli členovia niektorí členovia Asociácie resp. evanjelických zborov niečo povedať na Synode, tak túto možnosť jednoducho nedostali. Napriek tomu, že z titulu ich nedávneho angažovania sa v danej problematike by ich vystúpenie bolo jednoznačne prínosom. A takto by sme mohli pokračovať ďalej…

Tam kde sa dlho nekomunikuje (logicky) vznikajú rôzne názory až konflikty. Avšak ani v takejto situácii súčasné vedenie ECAV nehľadá ani komunikáciu, ani zmierlivú cestu ani pokoj. Odmieta komunikovať a riešiť problémy s domácimi viery. Namiesto toho sa im vyhráža disciplinárnym konaním, trestnými oznámeniami či súdnymi žalobami. Takto postupuje vedenie ECAV proti vlastným členom. Len si predstavte, ako by to vyzeralo vo svete, keby ECAV bola v exportovaní takého prístupu úspešná!!!

Pripomeňme si  niektoré nešťastné vyjadrenia tohto druhu voči osobám, ktoré sa „previnili“ len tým, že poukazujú na nedostatky a požadujú ich riešenie. Prvý citát zo Synody 2020:

Synoda vyjadruje pohoršenie nad konaním Jaroslava Mervarta, Miroslava Klimu a Imricha Lukáča, ktorí svojimi aktivitami v AsloZ zavádzajú evanjelickú verejnosť, ohovárajú cirkevných predstaviteľov a spochybňujú cirkevné grémiá. Žiadame generálneho žalobcu o preskúmanie, či tieto aktivity nie sú disciplinárnym previnením. GPZ má konať proti všetkým členom cirkvi, ktorí sa dopúšťajú disciplinárneho previnenia rozbíjania jednoty cirkvi.

Hrozbu disciplinárneho postihu v praxi pocítil farár cirkevného zboru Michalovce Ján Meňky, keď bol za neodovzdanie zápisnice (!) podmienečne vyzdvihnutý z úradu. Doteraz beží antidiskriminačný súdny spor, ktorého zámerom je preukázať, že nešlo ani tak o neodovzdanú zápisnicu, ako skôr o snahu zastrašiť Jána Meňkyho, kde skôr vadí to, že poukazuje na protispoločenskú činnosť v ECAV!

Iba nedávno sa na verejnosť dostala informácia, že disciplinárne stíhaná má byť aj šéfredaktorka časopisu Lutherus Martina Kováčiková. Nevieme prečo a za čo, avšak asi to bude podobné ako v predchádzajúcich príkladoch.

A ako keby toho nebolo dosť, bývalý biskup Slavomír Sabol požadoval na nedávnom konvente Šarišskozemplínskeho seniorátu ďalšie disciplinárne konanie pre Jána Meňkyho. Konvent po niektorých úpravách podobné uznesenie predsa len prijal: „Konvent ŠZS ECAV žiada predsedníctvo ŠZS, aby, ak došlo k porušeniu cirkevno-právnych predpisov zo strany CZ Michalovce vyvodilo voči zodpovedným disciplinárnu zodpovednosť“.

Trestať, trestať, trestať. Je však veľmi smutné, že sú trestaní tí, ktorí poukazujú na nedostatky v cirkvi, žiadajú ich nápravu, a prichádzajú s konštruktívnymi návrhmi ako tento stav zmeniť. A že tí, ktorí tieto disciplinárne konania a tresty požadujú, sú v skutočnosti za tieto problémy zodpovední!

„Prečo vidíš bratovi v oku smietku, keď vo vlastnom oku nebadáš brvno? Ako môžeš povedať bratovi: Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, ktorú máš v oku, keď ty nevidíš brvno vo svojom oku? Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka, a potom uvidíš, ako vybrať smietku, ktorá je v oku bratovom.“ Lk 6, 41-42  

Našich členov, sympatizantov a podporovateľov chceme ubezpečiť, že sa týchto prenasledovaných osôb zastaneme! Pretože na svätosti, pravde, spravodlivosti a láske, a tiež na cirkvi Kristovej záleží!

Správna rada
Asociácie slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku

ilustračné foto: pixabay.com