Prázdny marketing

Rozhovor Mariána Damankoša s jeho manželkou v Evanjelickom posle spod Tatier sleduje dva základné ciele. Prvým je nekritické a povrchné sebachválenie, resp. sebaprezentovanie. Druhým je už tradičné ohováranie jedinej reálnej opozície. Na jej otázky Marián Damankoš zrejme nemá odpovede, a tak sa ju snaží zdiskreditovať, resp. odstaviť. Samozrejme, v médiu, kde žiadna ťažká otázka nehrozí…

Moja skupinka ma navrhla

Mimoriadne pokrytecky vyznieva jeho komentár k voľbám, v ktorom sa snaží obhájiť predchádzajúce manipulácie volieb najmä cez vyraďovanie iných kandidátov. Tentokrát sme počuli rozprávku o tom, ako za ním prišla skupinka bratov a sestier, ktorí ho oslovili, aby kandidoval. Tak je to vraj aj v cirkevných zboroch, a tak to má byť aj pri nominácii do vyšších cirkevných funkcií. Tu je potrebné Mariána Damankoša dostať z jeho rozprávky o krásnom princovi späť do reality a pripomenúť mu, že všetci kandidáti, ktorí boli od roku 2018 vyradení (a už je to dvojciferné číslo), mali podporu viacerých bratov a sestier, ale aj tak boli kandidačnými poradami vyradení!

Ak však chce Marián Damankoš naznačiť že nie je brat ako brat a sestra ako sestra a že evanjelik vo funkcii znamená viac ako bežný evanjelik, tak v podstate priamo naznačuje, že bez súhlasu vedenia ECAV sa medzi nich nikto nedostane. V takom prípade však ide o popretie priamej demokracie a o uzurpáciu moci. A všetci – ako duchovní, tak aj laici, ktorí sa tohto procesu aktívne zúčastňujú – prispievajú k morálnemu, ale aj vieroučnému úpadku ECAV!!!

(Ne) Činnosť Generálneho hospodárskeho výboru

Prácu Generálneho hospodárskeho výboru (GHV) ani veľmi komentovať netreba. Vzhľadom na vážne problémy pri správe majetku ako v minulosti, tak aj v súčasnosti je zrejmé, že prínos tohto výboru k tejto problematike je nedostatočný. Vizuálne spracovanie inventarizácie, nepotrebný a kontroverzný presun správy majetku priamo pod ECAV a nejaké sprievodné novelizácie zákonov a dokumentácie rozhodne nepatria medzi aktivity, ktoré majú potenciál tento nevyhovujúci stav zásadným spôsobom zmeniť. Evanjelická verejnosť by nepochybne radšej privítala vysvetlenie týchto tém:

  • Správa synodálnej komisie konštatovala, že na fonde Beckovskej Viesky chýba 120 000 eur. Chceme vedieť, čo sa v tomto smere zistilo, kde „zmizli“ tieto peniaze a aké opatrenia boli prijaté.
  • Kedy bola ukončená analýza (a s akými závermi) nevýhodnej nájomnej zmluvy na budovu na Svoradovej ulici 1, o ktorej ešte Ján Brozman na Synode ECAV 2020 tvrdil, že ju majú na stole právnici? Pripomíname, že táto informácia od Jána Brozmana reprezentovala „všetko“, čo v tejto veci predsedníctvo cirkvi za rok a pol – od Synody 2019 – urobilo. Odvtedy však prešli ďalšie tri roky, a tak sa vás pýtame, čo ste v tejto veci ako predseda GHV zistili a urobili.
  • Aké iné aktivity so zámerom zvýšenia výnosov (napĺňania rozpočtu ECAV) GHV navrhol/prijal/realizoval? O aké aktivity ide, v akej výške a s akým prínosom? Ostáva iba dúfať, že príspevky z cirkevných zborov do Fondu finančného zabezpečenia nie sú jedinou „výnosovou“ aktivitou v gescii GHV…
  • Ako je vyriešená otázka bytu bývalého riaditeľa Evanjelickej diakonie – po všetkých kauzách, s ktorými bola táto organizácia spojená? Aká je trhová hodnota tohto bytu, kto ho užíva, resp. kto je jeho vlastníkom? Prípadne aký je tam nájom a dokedy? Kto podpísal zmluvu na tento byt za Reformatu, resp. za ECAV???
  • Aké finančné zdroje ECAV od roku 2018 z Reformaty získala a prečo sa doteraz nezačala žiadna zásadná oprava zanedbaných budov? Teda okrem známej predraženej opravy 2-3 bytov, čo je žalostne málo. Čo ste v tomto smere urobili za uplynulých 5 rokov?

Iba pripomíname, že jednou zo elementárnych úloh GHV je „vyjadrovať sa k hospodárnosti nakladania s hnuteľným a nehnuteľným majetkom ECAV“, a teda odpovede na tieto otázky nie sú voliteľné, ale povinné!

Keďže medzi povinnosti GHV patrí aj „kontrola efektívneho a účelového použitia finančných prostriedkov ECAV“, bolo by vhodné, aby sa historik Marián Damankoš prestal neodborne vyjadrovať k manažérskym témam, ako je možná úspora pri činnosti biskupských úradov. Jeho vyjadrenie „Ak chce niekto na niečom veľmi šetriť, môže zo súčasného rozpočtu vybrať kapitolu, pri ktorej je konkrétna suma, a navrhnúť jej zrušenie“ patrí do kategórie alibistických a neprofesionálnych. Personálne či nákladové audity sa vo firmách konajú pri plnom zachovaní ich funkcionality, ale so zámerom zníženia nákladov potrebných na ich realizáciu! To je vlastne zmysel týchto auditov. Zámerom je zníženie nákladov a zefektívnenie procesov, nie ich zrušenie!!!

Namiesto primitívnych a hlúpych vyjadrení typu „občas sa mi dostanú do ruky materiály, ktoré produkujú kritici súčasného vedenia cirkvi a mám z nich pocit, že mentálne zamrzli niekedy v roku 2018“ by sa Marián Damankoš ako predseda GHV mal sústrediť na riešenie viac ako vážnych problémov a výziev! Pretože to vyzerá tak, že v roku 2019 po schválení správy synodálnej komisie skôr zamrzlo riešenie majetkových káuz, oprava dlhodobo zanedbaných budov a, súdiac podľa vyjadrení predsedníctva ECAV, aj príprava akejkoľvek zmysluplnej koncepcie v tomto smere! Z tohto pohľadu sa neurobilo skoro nič!

Alibizmus: počty klesajú, ale to nie kvôli nám!

Marián Damankoš sa po dlhšom čase začal zaoberať aj témou nedostatku farárov. V priebehu nasledujúcich desiatich rokov vraj odíde do dôchodku cca tretina farárov, pričom do služby ECAV vstupuje iba 3-5 farárov ročne. Vo vedení ECAV sa vraj zaoberajú tým, ako zatraktívniť prácu farára pre mladých, pričom jedným z aspektov je aj to, že plat farára nedosahuje úroveň platu vysokoškolsky vzdelaného človeka.

Za tejto situácie je však naozaj nepochopiteľné, že vedenie ECAV sa nezaoberá tým, prečo odchádza tak veľa farárov z cirkvi ešte ďaleko pred dosiahnutím dôchodkového veku! Často ide o farárov, ktorí neboli ticho a poukazovali na neprávosti v cirkvi, čím sa dostali do nemilosti vedenia. A keď jeden po druhom odchádzali, tak biskupi sa ani neobťažovali vo výpovednej lehote sa s nimi vôbec stretnúť!

Potom za krízu duchovného stavu je zodpovedné práve vedenie ECAV, a to kvôli kríze morálnej a ekonomickej, a rovnako aj kvôli kríze dôvery. Uzavretá skupinka vo vedení akejkoľvek organizácie postupne čím ďalej, tým viac stráca kontakt s realitou, a viac sa sústreďuje na udržanie pri moci ako na problémy organizácie, resp. problémy tých „dole“. Problémy obyčajných ľudí (ako aj duchovných) nepoznajú, a preto im ani nerozumejú – a teda tento nevyhovujúci stav nie sú schopní ani zmeniť!

Medzi kontroverzné výroky patrí aj poznámka, že plat farára nedosahuje úroveň platu vysokoškolsky vzdelaného človeka. Bol to však práve Marián Damankoš, ktorý na jednom zo zasadnutí synody poukazoval na to, že to nie je až taký problém, lebo farári majú predsa v zbore ďalšie výhody – vokátor. A, naopak, keď niekoľko farárov dalo žalobu na to, že cirkev nerešpektuje platové tabuľky podľa Zákonníka práce (ktoré by ich dostali na úroveň platu vysokoškolsky vzdelaného človeka), tak sa s nimi cirkev súdi! A keď na poslednej synode navrhol predseda ZED Ján Matis aspoň čiastočné zvýšenie základných platov farárov, tak najväčším oponentom bolo práve vedenie ECAV (vrátane Mariána Damankoša)! Kde je tu logika, kde je tu konzistentnosť, kde je tu úprimnosť?!

Aj preto v Asociácii slobodných zborov vnímame tieto vyjadrenia Mariána Damankoša ako prázdny marketing: či už sa to týka jeho osoby, alebo vedenia ECAV. Niečo iné sa robí a niečo iné sa prezentuje – a v skutočnosti majú tieto dva svety iba veľmi málo spoločné!

V podobnom štýle Marián Damankoš pokračuje aj pri hodnotení poklesu členov cirkvi: „Niektorí naši členovia radi pripisujú pokles členov cirkvi súčasnému vedeniu. Je v tom dávka demagógie, ktorá ignoruje dlhodobý demografický trend (evanjelici majú málo detí), nehovoriac o procese sekularizácie.Vyzerá to tak, že súčasnému vedeniu ECAV (resp. Mariánovi Damankošovi) je akákoľvek sebareflexia cudzia. Nevidno tu žiadnu snahu o pomenovanie problému, pokánie či nápravu. Radšej všetko schováme za všeobecné demografické trendy. My sme čistí a dobrí, zlý je akurát ten svet okolo nás…

So spomínanou sekularizáciou je to podobne. Cirkev je tu na to, aby šírila evanjelium po celom svete, a to ako v teórii, tak aj praxi. Keď cirkev prestáva plniť svoju funkciu, tak sa spoločnosť sekularizuje, a keď tieto sekulárne trendy prenikajú aj do cirkvi, tak cirkev upadá. Otázne je, čo vieme urobiť pre obnovu cirkvi – pre novú reformáciu, aby sme tento stav najskôr v cirkvi, a následne aj v spoločnosti dokázali zmeniť!!!

Popieranie existencie problému, prázdny marketing, ktorý nezodpovedá realite, ani vyhováranie sa na štatistiku a všeobecné trendy totiž určite nepomôžu!

A na záver ešte jeden odkaz pre Mariána Damankoša: Ak sa chcete v zmysle kvality a výkonu normovať prácu iných, začnite najskôr od seba!

Jaroslav Mervart

Ilustračné foto: Gerd Altmann z Pixabay