„Vylúčia vás zo synagóg, áno prichádza hodina, keď každý, kto vás bude vraždiť, domnievať sa bude, že tým Bohu slúži. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca, ani mňa.“
Evanjelium podľa Jána 16, 2-3

Je potrebné vedieť, že po všetky časy sú dve cirkvi a je potrebné poznať rozdiel medzi nimi. Je cirkev falošná, ktorá má meno a nazýva sa cirkvou a ľudom Božím,  ale jednako ním nie je. Je ťažko rozoznať tieto dve cirkvi.

Kto chce tieto dve cirkvi dobre rozoznať a rozsúdiť o nich, nech vie, že aj falošná cirkev veľmi pekne meno Božie hlási a chváli. Na to nie je potrebné dbať. Lebo druhé Božie prikázanie nás učí, že meno Božie býva aj nadarmo brané. A v prvej prosbe Modlitby Pánovej prosíme, aby meno Božie bolo posvätené.

Preto, keď sa falošný kostol zíde a v mene Boha a cirkvi preklína a odsudzuje, maj sa na pozore, aby si sa nedal zastrašiť, ale aby si vedel rozlišovať a povedal: Počul som meno Božie, počul som tiež, že cirkev oslavuješ, ale to isté dokážu robiť aj nekresťania. Inak by nebolo potrebné zákazu, aby meno Božie nebolo brané nadarmo.

Inak teda je potrebné tu rozsudzovať a najsamprv to zvážiť, či je tu Božie meno dobre užívané a slávny názov cirkev, nezneužívaný. A zase, aby si to náležite rozsúdil, na to slúži pravidlo, ktoré ti dal Pán a ktorým tiež falošnú cirkev veľmi trefne a správne vykresľuje: Lebo pravá cirkev si neprivlastňuje meč ani svetskú moc. Ale falošná cirkev berie do ruky meč a prenasleduje pravú cirkev, ako tu Kristus hovorí: “Vylúčia vás zo synagóg, áno, prichádza hodina, keď každý, kto vás bude vraždiť, domnievať sa bude, že tým Bohu slúži.“

Odtiaľ s istotou môžeš poznať, ktorá cirkev je falošná. A tvoja istota sa posilní ďalšími slovami:“ A to budú robiť preto, že nepoznali Otca, ani mňa.“ Toto je trefný obraz falošnej cirkvi! Úradom, mečom a menom Božím sa môžu pýšiť a ozdobovať, ale napriek úradu a menu Božiemu, na nešťastie, nepoznajú ani Krista, ani Otca.

„Vás /hovorí Kristus/ budú vylučovať zo synagóg.“ Koho to?  „Vás.“ Či nie sú to milí učeníci a apoštolovia nášho Pána Ježiša Krista? Tých budú vylučovať a zabíjať. Kto? Tí, čo majú meno, že sú synagógou a cirkvou.

Tak sa to deje ešte aj dnes. Neľakajme sa teda takéhoto vylučovania a zabíjania, ale prijímajme ho s radosťou a učme sa, že to je pravdivým znamením a najistejšou skúškou kresťana a pravej cirkvi. Dávajme však pozor, aby pri tom, pred všetkými vecami, sme mali známosť Krista i jeho Otca.

Rád teda trp s Kristom, a maj nádej, že s Ním vojdeš do slávy a na veky žiť budeš. Toho dopraj nám všetkým, milý Otče nebeský, skrze svojho Syna i Ducha Svätého! Amen

Dr.Martin Luther
z kázania na  Ján 15, 26  – 16, 4

pripravil: Ján Meňky

ilustračné foto:pixabay.com