Povinnosť lásky

„Láska nech je bez pokrytectva! Zošklivujte si zlé, pridŕžajte sa dobrého! Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti, nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcni, slúžte Pánovi; veseľte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí“
R 12, 9 – 21

Drahí bratia a milé sestry v Kristu!

2.nedeľa po Zjavení  nesie názov „Ježišova prítomnosť posväcuje domácnosť“.  Je to krásne vyznanie. Veď po Pánom Bohom posvätenej, požehnanej domácnosti túžime úplne všetci. Každý človek sa rád po práci , či po konci vyučovania vracia do pokojného domova. Na miesto, kde sa cíti dobre, bezpečne. Kde je rád a hlavne, kde to miluje a aj on sám sa cíti milovaným. Domov, domácnosť – je o nich toľko krásnych piesní, toľko poviedok, básní a obrazov. napr. : „Domov je miesto kde nielen kľúč pasuje, ale kde sa aj srdce dobre cíti alebo: Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať.“ Všetky diela majú niečo spoločné.  Vyžarujú lásku, porozumenie, pokoj.

No nie každý má to šťastie žiť v takej rodine. Uvedomila som si to až ako dospelá (lebo vďaka Bohu som mala veriacich, milujúcich rodičov, ktorí vytvárali pokojné rodinné zázemie), keď som učila na  ZŠ. Jedna žiačka sa mi odrazu javila trocha zvláštne. Predtým bezstarostné dieťa plné detskej radosti a šantenia bolo odrazu mĺkve, smutné, tiché. Bez záujmu, utiahnuté do seba. Raz po vyučovaní mi to nedalo a spýtala som sa jej, čo sa deje. Po chvíľke ticha sa rozplakala a vyrozprávala svoj bôľ – z ich rodiny, z ich domova, domácnosti sa vytratila láska. Nedokážem si ani predstaviť, koľko duševnej bolesti muselo toto dieťa zažiť. A nielen ono. Nielen deti, ale často aj manželia, či rodičia… Boh stvoril človeka z lásky a pre lásku ho stvoril. Človek potrebuje vodu, spánok, jedlo ,lásku a činnosť.

Apoštol Pavel v liste Rímskym píše:

„Láska nech je bez pokrytectva! Zošklivujte si zlé, pridŕžajte sa dobrého! Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti, nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcni, slúžte Pánovi; veseľte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí, k potrebám svätých ochotní, k hosťom pohostinní. Dobrorečte tým, čo vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte! Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi! Buďte vospolok jednomyseľní, nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených; nebuďte múdri len pre seba. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi. Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi, nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu (Božiemu) – lebo je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím; hovorí Pán. Naopak: ak je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho; ak je smädný, napoj ho; lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie zhrnieš mu na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, ale zlé premáhaj dobrom!“

Ak si otvoríte Bibliu, list Rímskym, tak zbadáte, že celá 12. kapitola je rozdelená ja 2 perikopy – pravá služba Bohu a povinnosť lásky. Je to vlastne návod pre nás ako docieliť pokoj, radosť v rodine, v domácnosti.

Ako je to v Tvojom živote? Aká je Tvoja domácnosť? Žiješ život naplnený láskou? Vieš prijímať a zároveň rozdávať lásku? Čo vnášaš, šíriš vôkol seba? Spôsobuješ radosť, pokoj, šťastie vo svojom okolí?

Niekedy je veľmi ťažké byť láskavým, milým, obetavým. Často máme svoje osobné starosti, problémy, bolesti, ale i radosti, plány a sny, skrze ktoré nevidíme, nevnímame ľudí okolo seba, majme tých najbližších a to je smutné.  Mnohokrát nás tok udalostí úplne vyčerpáva a nemáme síl, alebo sa nám už jednoducho nechce… Ako z tohto bludného kolotoča von? Drahý brat, milá sestra, Pán Boh je zdrojom lásky pre všetkých. Obráť sa s prosbou na Neho! Popros Ho, nech sa skloní k tvojej rodine, nech požehná, nech láskou naplní srdcia, domácnosti. Boh, ktorý stvoril svet i človeka z lásky; Boh, ktorý nezaváhal, ale aj kvôli tebe podstúpil potupnú smrť na golgotskom kríži a premohol moc smrti a zla – z lásky; Boh, ktorý požehnáva, ochraňuje, vedie, posväcuje – z lásky! Ten istý Boh, jediný živý, Trojjediný Pán Boh ta vypočuje a požehná. Požehná teba, tvoju domácnosť. Stačí tak málo, len Ho poprosiť, prijať Jeho lásku a uplatňovať Jeho lásku vo svojom okolí, v rodine, medzi priateľmi, v škole, v práci…

Túžiš mať aj Ty radostnú, spokojnú a šťastnú domácnosť? Tak Ho pozvi do svojho srdca, veď Ježišova prítomnosť posväcuje domácnosť!

Amen.

Drahý náš Trojjediný Bože, ďakujeme Ti za lásku, ktorú nám každým dňom preukazuješ! Prosíme, zmiluj sa nad nami, buď neustále prítomný v našich srdciach, v našich rodinách, v našich domácnostiach, v našich cirkevných zboroch! Amen

Bohu známa duchovná

Ilustračné foto: pixabay.com