Postoj, chvíľa, a očisti sa od ďalšieho klamstva

Iba nedávno Ivanovi Eľkovi (mimoriadne naklonený) „konzervatívny“ denník „Postoj“ znova ponúkol priestor na prezentáciu. Presne v období, keď sme poukázali na pochybnú nájomnú „zmluvu“, ktorou Ivan Eľko zavádzal synodálov v roku 2020 a aj na Synode 2021. V dnešnom postmodernom svete a, žiaľ, ani v cirkvi však na faktoch veľmi nezáleží, a tak často vyhráva ten s lepšou rétorikou a mediálnym priestorom. A to, žiaľ, aj vtedy, keď preukázateľne klame a zavádza.

Ivan Eľko má veľmi dobrú prax v tom, ako veci postaviť na hlavu. Presne naopak. Z vinníka je obeť a, naopak, z poškodeného sa stáva agresor a vinník. Do tejto kategórie zaraďujeme aj vyjadrenie Ivana Eľka pre časopis Postoj:

Postoj: Ide o zbory, ktoré pred niekoľkými rokmi vytvorili Asociáciu slobodných zborov a kritizujú súčasné vedenie cirkvi?“
Eľko: „Áno. Vo vzťahu k nim vznikla patová situácia, a keďže ide o odpor so zaviazanými očami, viesť dialóg je nemožné.

Ivan Eľko sa tu evidentne štylizuje do pozície niekoho, kto sa o dialóg snaží, ale vraj to je nemožné. Na vine je podľa neho druhá strana so „zaviazanými očami“. Tak si teda pripomeňme, ako to naozaj bolo. A vlastne ako to stále je…

História prenasledovania

Bezprostredne po vzniku Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku nás celý zbor biskupov začal osočovať cez pastierske listy, v ktorých evanjelickej verejnosti podsúvali názor, že zámerom Asociácie je rozdelenie cirkvi. A to aj napriek tomu, že sme sa od tohto nehanebného klamstva viackrát rázne a jednoznačne dištancovali (My sme tu doma).

Nasledovalo „vysporiadanie sa“ so svojimi predchodcami, ktoré snáď nemá v histórii ECAV obdobu, keď generálne presbyterstvo prijalo uznesenie o „potrestaní“ bývalého generálneho biskupa Miloša Klátika aj bývalého biskupa Západného dištriktu Milana Krivdu. Bez akéhokoľvek zdôvodnenia, bez akéhokoľvek disciplinárneho konania, bez akejkoľvek možnosti sa obhájiť! Vlastne ani doteraz nevieme prečo. Členovia generálneho presbyterstva sa jednoducho len tak uzniesli, že obaja biskupi sa vraj „prehrešili proti záujmom ECAV“, a preto im nebude udelený titul „emeritný biskup“ a ani „nebudú mať právo nosiť biskupský kríž“!

Cez uznesenia generálneho presbyterstva nové vedenie ECAV pokračovalo vyhadzovaním ľudí (spojených s Asociáciou slobodných zborov) z cirkevných výborov, čo sa týkalo ako laikov, tak aj duchovných. Bezprostredne na to prijali dokonca uznesenie o krátení platov duchovným, ktoré našťastie nedokázali zrealizovať: “Generálne presbyterstvo pozastavuje vyplácanie KVP duchovným, ktorých CZ sú členmi Asociácie SLOZ.“ Hoci zmyslom KVP (kvalitatívny príplatok) je hodnotenie práce farára v zbore, tu mali byť duchovní evidentne trestaní za svoj názor. Do tejto kategórie zaraďujeme aj podmienečné vyzdvihnutie z úradu evanjelického farára Jána Meňkyho, vraj za „neodovzdanie zápisnice“ v termíne. Zjavná neprimeranosť tohto trestu však poukazuje na to, že to zrejme bolo za niečo úplne iné – a to za jeho kritické názory!

Generálne presbyterstvo na rovnakom zasadnutí prijíma aj uznesenie č. 39-2/2019 zamerané proti Asociácii slobodných zborov, kde sa okrem iného uvádza, že „Asociácia SLOZ nemá zmluvný vzťah s ECAV na Slovensku, preto nemá právo zasahovať do záležitostí ECAV. Je pohoršujúce, že vo svojom názve zneužíva značku ECAV na svoje ciele“. Členom generálneho presbyterstva zjavne nič nehovorí ústavný zákon Slovenskej republiky, ktorý hovorí o garantovanej slobode združovania ako fyzických, tak aj právnických osôb. A tu je potrebné dodať, že keď hovoríme o združovaní, myslíme iba na evanjelické zbory a evanjelikov augsburského vyznania! Zjavne stačí, aby sa pár evanjelikov spojilo, a požadovalo návrat k správnej vierouke a praxi, a už začnú byť pre cirkev nebezpeční. Ako veľmi to pripomína udalosti spred viac ako 500 rokov! Vyzerá to tak, že súčasné vedenie ECAV zamrzlo v čase, resp. o čosi neskôr: v období totality, kde bolo všetko predpísané a riadené „zhora“…

Rozmetávanie nenávisti a klamstva tým však ani zďaleka neprestalo. Na Asociáciu spolu so Spolkom Tranovský (teraz Lutherus) bola podaná súdna žaloba zo strany ECAV a Tranoscia, čo nás malo zrejme zastrašiť a finančne vyčerpať. To sa však kvôli podpore ľudí dobrej vôle, milujúcich Evanjelickú cirkev augsburského vyznania, nestalo.

A tak nasledovalo ďalšie, ešte horšie obvinenie, keď po inštalácii nového vedenia ECAV generálne predsedníctvo aj predsedníctva dištriktov vo svojom vyhlásení k inštalácii (z nášho pohľadu účelovo) spojili Asociáciu s hrozbou bombového útoku! Asi nikoho neprekvapí, že sa členovia Asociácie rozhodli obhájiť svoje dobré meno na súde.

To ešte nebolo všetko. Medzitým stihol predseda Združenia evanjelických duchovných a terajší predseda generálneho biskupského úradu J. Bunčák vo svojom liste do Nemecka obviniť Asociáciu z korupcie! Aj v tomto prípade sa Asociácia bránila súdnou cestou a na základe rozhodnutia súdu sa Združenie evanjelických duchovných bude musieť Asociácii pred nemeckými partnermi ospravedlniť…

Nie bratia a sestry, ale policajti a teroristi

Vráťme sa však na Synodu 2019, kde prenasledovanie Asociácie pokračovalo s novou intenzitou. Vo svojom vystúpení k správe predsedníctva ECAV Ivan Eľko obhajoval práve to, prečo nechce a nebude komunikovať s Asociáciou slobodných zborov:Policajti hovoria, že s teroristami sa nevyjednáva, zásadne, ja to nechcem povedať až takýmto spôsobom, ale ja chcem z toho povedať iba to, že ja naozaj neviem, o čom sa v tejto chvíli rozprávať…“ Nakoniec dospel k úplne zvrátenému názoru: „V tejto chvíli my chránime túto cirkev, práve paradoxne tým, že nekomunikujeme.“ Takéto zahrávanie sa s emóciami prinieslo svoj „výsledok“, keď ho jeden zo synodálov podporil: „Brat biskup Eľko, mal som na mysli presne tie isté slová, že policajti hovoria, že s teroristami sa nevyjednáva, neboj sa to povedať, ako to je…“, čo následne potvrdil slovami: „Niet o čom rokovať s týmito ľuďmi!

Na tomto názore nič nezmenila ani ľudská a ústretová výzva ďalšieho synodála, ktorý účastníkov Synody varoval pred následkami prijatia uznesenia proti Asociácii slobodných zborov: „Ak prijmeme toto uznesenie, zostane nám Čierny Peter v rukách, vylúčili sme ich z cirkvi, aký budú musieť urobiť ďalší krok?” Po rozruchu v sále stále vybudenej Eľkovou vojnovou rétorikou pokračoval s tým, že je potrebné „snažiť sa rokovať, jednať, je tam veľa dobrých, slušných bratov, ktorí patria k nám, … ktorým je potrebné otvoriť svoje srdce aj náruč.A znova zopakoval, že ak prijmeme toto uznesenie, my sme ich vylúčili a nútime ich do ďalšieho kroku“!

Ako to dopadlo, dnes už vieme. Čo myslíte, vážení čitatelia, ktorý z týchto dvoch ľudí konal správne? Kto z nich konal ako kresťan, ktorý miluje evanjelickú cirkev? Kto z nich konal ako človek veriaci v Pána Ježiša Krista, v duchu kresťanskej lásky? Kto konal v záujme Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku?!

Vtedy však rinčanie zbraní prevážilo, a tak aj Synoda prijímala uznesenia proti vlastným, ktorý sa previnili len tým, že chcú slobodné voľby, vyšetrenie majetkových káuz a tiež tým, že im záleží na správnej vierouke a Augsburskom vyznaní. Synoda okrem iného v uznesení konštatuje, že “ASLOZ zneužíva značku ECAV, s ECAV nespolupracuje a nemá s ňou zmluvný vzťah“. Ako môžu evanjelici zneužívať názov vlastnej cirkvi, a tiež to ako je možné spolupracovať s tými, ktorí na tej istej Synode spoluprácu odmietli, nevysvetlili.

Unesenie Synody už obsahovalo aj varovanie či vyhrážku tým, ktorí by nad vstupom do Asociácie slobodných zborov uvažovali: „Členovia ECAV (ordinovaní aj neordinovaní), ktorí nahovárajú cirkevné zbory vstúpiť do ASloZ, dopúšťajú sa vážneho disciplinárneho priestupku, rozbíjania jednoty cirkvi a narúšania bratsko-sesterských vzťahov. Žiadne napomínanie s láskou, žiaden dialóg, žiadna komunikácia, žiadne usmernenie – všetko budeme riešiť len vyhrážkami a postihmi!

Nové vedenie cirkvi, zvlášť generálne predsedníctvo cirkvi, sa stalo známym aj tým, že vytrvalo obhajovalo bývalých konateľov Reformaty do roku 2014, pričom práve na toto obdobie sa viaže veľa nevysvetlených káuz, a tiež pokuta a dorubenie dane vo výške 72 835 eur za hrubé porušovanie účtovných a daňových zákonov. Zrejme aj kvôli tomu, že uznesenia Synody 2019 v tejto veci neboli ani o 16 mesiacov splnené, prešlo vedenie ECAV znova do protiútoku a aj na Synode 2020 prijalo ďalšie uznesenie proti trom členom správnej rady Asociácie slobodných zborov. Tí sa zrejme previnili tým, že si dovolili napísali svoj názor na synodálnu správu predsedníctva ECAV, ktorý ešte pred synodou doručili všetkým synodálom. Iný názor, resp. snaha uviesť veci na pravú mieru sa však v ECAV zjavne netoleruje. A tak prišiel trest: „Synoda vyjadruje pohoršenie nad konaním Jaroslava Mervarta, Miroslava Klimu a Imricha Lukáča, ktorí svojimi aktivitami v AsloZ zavádzajú evanjelickú verejnosť, ohovárajú cirkevných predstaviteľov a spochybňujú cirkevné grémiá. Žiadame generálneho žalobcu o preskúmanie, či tieto aktivity nie sú disciplinárnym previnením. GPZ má konať proti všetkým členom cirkvi, ktorí sa dopúšťajú disciplinárneho previnenia rozbíjania jednoty cirkvi.

Záver

V tomto článku sme sa snažili poukázať na to, ako nové vedenie ECAV po roku 2018 „komunikuje“ s evanjelikmi, ktorí majú iný názor. Nespomenuli sme ešte aktívnu snahu nového vedenia ECAV napadnúť činnosť Asociácie na úradoch, v zboroch či rôznych cirkevných grémiách, do ktorej boli osobne zapojení aj členovia predsedníctva ECAV, a to práve Ivan Eľko a Ján Brozman. Všetky tieto aktivity, podobne ako na generálnom presbyterstve či synode, sa diali bez našej účasti, bez pripustenia iného názoru, bez možnosti sa brániť. Môžeme teda konštatovať, že sa jedná o jednostranné, často zavádzajúce a nepravdivé vyjadrenia, uznesenia či žaloby, ktorých zámerom je zdiskreditovať a zastrašiť nielen členov Asociácie, ale aj všetkých, ktorí majú iný názor, a ktorí konkrétne za Asociáciu slobodných zborov požadujú:

  • vernosť Augsburskému vyznaniu,
  • slobodné a demokratické voľby, kde každý bude mať právo voliť a byť volený,
  • objasnenie majetkových káuz, kvôli ktorým cirkev prišla (resp. stále prichádza) o desiatky tisíc eur ročne,
  • transparentné a efektívne hospodárenie s cirkevným majetkom
  • jednoznačné stanovisko evanjelickej cirkvi a vysporiadanie sa s témou spolupracovníkov ŠtB,
  • jednotu v Kristovi, nie jednotu v prikrývaní nevyznaných hriechov.

Vyjadrenie generálneho biskupa Ivana Eľka pre denník Postoj preto vnímame ako falošné a pokrytecké. Aj na základe vyššie uvedených skutočností je skôr možné konštatovať, že Ivan Eľko urobil všetko možné preto, aby dialógu zabránil, čím aktívne podporoval rozdelenie v cirkvi. Napriek našej snahe a pravidelnej účasti na zasadnutiach synody sme ako zástupcovia Asociácie slobodných zborov nikdy nedostali priestor sa vyjadriť, vysvetliť naše stanovisko či sa obhájiť. A to ani pred ani po vystúpení Ivana Eľka, ktorý náš záujem vystúpiť videl, ale predsa ho ignoroval. Možno preto, lebo so zaviazanými očami sedel na Synode on sám…

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

ilustračné foto: pixabay.com