18. nedeľa po Svätej Trojici

Keď farizeji počuli, že umlčal sadukajov, zišli sa a jeden z nich, znalý zákona, pokúšal Ho touto otázkou: Majstre, ktoré je veľké prikázanie v zákone? Odpovedal mu: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach sa zakladá celý zákon aj proroci.

Evanjelium podľa Matúša 22, 34 – 40

Drahí bratia, milé sestry v Kristovi Ježišovi!

Dnešná nedeľa nesie krásny názov: Poslušnosť lásky. Láska, slovo, ktoré ako také často používame, počúvame. Je to slovo príjemné, bežné. Niekedy si ani neuvedomíme jeho podstatu, alebo toho, kto stojí za významom tohto slova. Horšie, resp. ťažšie už prijímame slovo poslušnosť. Možno preto, že nás k niečomu zaväzuje, cítime z neho, že sú nám dané mantinely odtiaľ-potiaľ. Biblický text nás vovádza do situácie, keď sa farizeji rozhodli slovne „nachytať“ Pána Ježiša.

Evanjelista Matúš vníma kresťanov ako ľudí pochádzajúcich zo židovstva (pravdepodobne 80-te roky prvého storočia v Sýrii), preto nevysvetľuje zvyky, obyčaje a výrazy a plynulo nadväzuje na Ježišov rozhovor so sadukajmi o vzkriesení. Sadukaji v predošlom rozhovore neuspeli. Tentoraz sa o to pokúša muž, ktorý dokonale ovláda zákon – Tóru, otázkou: „Majstre, ktoré je veľké prikázanie v zákone?“ (Podľa zákonníkov majú všetky prikázania rovnakú hodnotu, lebo sú od Boha a od Mojžiša.) Pán Ježiš odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou . To je veľké a prvé prikázanie“ (v. 37 – 38). Citoval starozákonný text, text, ktorým sa riadil židovský svet. Mať Pána Boha na prvom mieste. Tu však Pán Ježiš pokračuje a ešte pridáva: „Milovať budeš blížneho ako seba samého“ (v. 39). Práve táto odpoveď Božieho Syna poukazuje na častú ľudskú túžbu – byť niečo viac ako ostatní, byť najmúdrejší, dosiahnuť svoju pravdu atď.

Čo má tento rozhovor spoločné s témou dnešnej nedele? Čo tento text hovorí konkrétne mne? Ak sa začítame do Ježišovej odpovede, tak suma zákona nás vyzýva k poslušnosti. Máme sa Pána Boha báť a Ho milovať – presne tak, ako nás k tomu vedie na základe slova Božieho i náš reformátor Dr. Martin Luther. Poslušne, celým srdcom, mysľou, celým svojím bytím milovať Najvyššieho. No Kristus prináša i lásku. Vkladá ju i do zákona. Rozširuje jej pôsobenie: smerom k Pánu Bohu, ale i smerom k ľuďom. Ba ju, lásku, dáva na rovnakú úroveň. Na týchto dvoch prikázaniach sa zakladá celý zákon i proroci (v. 40). Nedávno, na začiatku školského roka, sa deti rozprávali, prečo niektoré idú na etiku a niektoré na náboženstvo. Jeden chlapček to povedal krásne: „Ak chceš byť dobrý človek, musíš mať rád ľudí  a to nás naučia na etike; ak veríš v Boha a zároveň si dobrý človek, tak patríš na náboženstvo.“ Dnešným textom povedané: Ak si kresťan, tak musíš mať Pána Boha v srdci, milovať Jeho i jeho stvorenstvo.

Drahý brat, milá sestra, ako to cítiš ty? Čo pre teba znamenajú Božie prikázania? Čo konkrétne v tvojom živote znamená výraz „milovať Pána Boha“? Dokážeš a chceš Pána Boha poslúchať? Plniť Jeho prikázania s láskou a z lásky? Miluješ Ho nadovšetko? A aký vzťah máš k ľuďom? Miluješ ich naozaj ako seba samého? Vnímaš svetoznámu celebritu, vedca, dieťa, milionára, učiteľa, bezdomovca rovnako? Ako seba? Drahý brat, milá sestra, prosme, nech nás Všemohúci Trojjediný Boh vedie a žehná! Nech nám dá túžbu a chuť byť Mu poslušným/poslušnou z lásky! Amen.

Modlitba:

Drahý Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za vzor, ako byť poslušnými nebeskému Otcovi! Ďakujeme Ti za lásku, ktorú si nám dokázal celým svojím pozemským životom, najmä svojou smrťou na golgotskom kríži; ale i za lásku, ktorú nám dokazuješ každý deň nášho života! Sme Ti vďační, Trojjediný Bože, a s pokorou v srdci prosíme: Ochraňuj nás a veď! Nech Tvoj Duch Svätý napĺňa naše životy svojím pôsobením, nech s Jeho požehnaním dokážeme splniť Tvoje prikázanie: milovať Teba i ľudí! Amen.

Bohu známa evanjelická a. v. duchovná

ilustračné foto: pixabay.com