Dobrý deň, bratia a sestry,

som veľmi rád, že môžem aspoň takto vyjadriť svoj postoj. Býval som dlhoročným presbyterom nášho cirkevného zboru a konventuálom na seniorálnom konvente v Považskom senioráte.

Kedysi terajší senior Ján Ochodnický navrhol, aby vznikol seniorálny rezervný fond. Vznikol za účelom pomoci cirkevným zborom v prípade nejakej havárie na fare či v kostole… Mal slúžiť len ako akási pôžička tomu cirkevnému zboru, ktorému by to bolo treba. Celkom ma to potešilo, že si vytvoríme v senioráte “vlastnú banku” a budeme sami sebe takýmto spôsobom pomáhať.

Väčšina cirkevných zborov bola za to, aby sa takýto fond zriadil. Zostal som prekvapený, keď boli proti iba delegáti z dvoch najväčších cirkevných zborov: Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Dozorca CZ Nové Mesto nad Váhom sa vyjadril, že je to zbytočné, nakoľko oni majú peňazí dosť, a keď by aj niekto niečo potreboval, požičali by, a preto nevidia opodstatnenie takéhoto fondu. Predsedníctvo CZ Trenčín bolo vždy proti akýmkoľvek oferám, zbierkam alebo, inak povedané, oni to tiež nepotrebovali, nakoľko nájomné z parkoviska v Trenčíne im každoročne prináša nemalé finančné zdroje.

O to prekvapivejšie vyznelo minuloročné turné br. Jána Bunčáka, farára z CZ Trenčín, po seniorátoch, aby obhajoval reformu financovania cirkvi. Dozvedel som sa, že nedávno dokonca presviedčal farárov, aby poslali peniaze na GBÚ aj bez súhlasu presbyterstva a konventov…

Dovolím si tvrdiť, že táto jeho „misia“ je v rozpore s cirkevnými predpismi. Peniaze, ktoré má cirkevný zbor, nie sú farárove ani dozorcove, a preto o nich nemôžu rozhodovať bez súhlasu nás, ostatných cirkevníkov. Je možné, aby takto konal predseda dištriktuálneho súdu? On ich navádza na to, aby porušovali cirkevné predpisy?

Je možné, aby takto konal predseda Združenia evanjelických duchovných? Organizácie, ktorá zastupuje farárov, ktorých máme mať v úcte práve pre ich morálne zásady, bezúhonnosť a bezhraničnú lojalitu ku Kristovej cirkvi?

Zaujímavé, že obaja farári zo spomenutých cirkevných zborov Trenčín a Nové Mesto nad Váhom sú v generálnom presbyterstve a rozhodujú o extrémnych čiastkach, ktoré by mali cirkevné zbory platiť. Asi sa pomery zmenili. Farári si začínajú nárokovať platy od nás, veriacich, začínajú zneužívať pohostinnosť na našich farách a chcú nám brať aj naše peniaze bez nášho dovolenia?

Bratia farári, sestry farárky, ak ste chceli byť biznismeni a zarábať veľké peniaze, mali ste si vybrať iné zamestnanie. Služba v cirkvi nie je o biznise, ECAV nie je s. r. o.! My všetci vieme, že vaše platy nezodpovedajú vášmu vzdelaniu. Slúžte v cirkevných zboroch tak, ako ste to sľubovali pri ordinácii, a cirkevníci vaše úprimné snaženie a neúnavnú prácu určite uvidia i ocenia.

A toto všetko sa začalo podvodom pri voľbách, keď bol za dozorcu zvolený Ján Brozman. Preto ho aj touto cestou vyzývam, aby odstúpil! Toto peklo v našej cirkvi neprestane, pokiaľ tam bude on.

Ján Nitran

ilustračné foto: pixabay.com