Po prenasledovaní duchovných ECAV v období fašizmu a komunizmu sa začala nová etapa prenasledovania duchovných ECAV na Slovensku. Súčasne generálne presbyterstvo začalo prenasledovať duchovných ECAV za rozhodnutie ich cirkevných zborov vstúpiť do Asociácie slobodných zborov ECAV. Jednou z foriem prenasledovania je finančný postih – neoprávnene krátenie mesačnej mzdy (KVP), o ktorom rozhodlo generálne presbyterstvo uznesením. Ďalšou formou prenasledovania je svojvoľne udeľovanie disciplinárneho postihu farárovi a dozorcovi CZ v súvislosti so vstupom do Asociácie slobodných zborov ECAV, zo strany predsedníctva seniorátu, s následnou vyhrážkou pozastavenia funkcie až vyzdvihnutia z úradu. Tieto praktiky vynucovania si lojality a likvidovania kritikov sú nekresťanské a neľudské – zvlášť v situácii, keď mzda duchovných je blízka minimálnej mzde, väčšina duchovných so svojimi rodinami je odkázania bývanie na fare a u mladých rodín sú aj situácie, keď manželka farára nemá prácu, nehovoriac o zadlženosti formou pôžičiek. Svoju podporu prenasledovaným môžete vyjadriť aj formou príspevku na

číslo účtu:
SK09 0900 0000 0051 5363 4576
Správa pre prijímateľa: prenasledovaní duchovní,
variabilný symbol: 77777

Finančne prostriedky budú použite na zmiernenie sociálnej situácie postihnutých duchovných. Vopred ďakujeme. Cirkevné zbory združené v Asociácii SloZ ECAV na Slovensku

„Nie je sluha väčší ako jeho pán. Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás, keď striehli na moje slovo, striehnuť budú aj na vaše. Ale to všetko budú proti vám robiť pre moje meno, pretože nepoznali Toho, ktorý ma poslal.“ (J 15)

Asociácia slobodných zborov je združenie právnických osôb (cirkevných zborov) a sympatizantov. Máme skúsenosti a ambície pomáhať v ECAV všade tam, kde je to dôležite. Podporovať hodnoty ECAV založené na učení reformátora Martina Luthera, presadzovať požiadavky a zaujmi cirkevných zborov a ich členov, angažovať sa za ľudské pravá a prejavovať solidaritu prenasledovaným v ECAV a poskytovať im ochranu.