„Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie.“ Tieto slová Jana Husa dnes už, žiaľ, neplatia v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku pod súčasným vedením. Verný kresťan totiž podľa nich je ten, kto pravdu nehľadá, nechce počuť, nemiluje, nehovorí a nebráni. Ten dostane v cirkvi funkciu, je vystavený na piedestál obdivu a zbožšťovania a je oslobodený od prenasledovania, šikanovania a diskriminovania súčasnými predstaviteľmi a funkcionármi. Potvrdil to fakt, že hoci tohtoročná synoda ECAV na Slovensku, ktorá zasadala 21. – 22. júna v Prešove, de facto uznala, že bývalý generálny dozorca mal pravdu a Evanjelický posol spod Tatier pravdivo informoval, predsa sa mu a rovnako aj bývalej redakcii EP naďalej dostáva potupy, hany, osočovania od tých, ktorí to celé roky popierali a kryli – od súčasných predstaviteľov cirkvi. Tí naopak chystajú kolektívnu šikanu a vydieranie pod ušľachtilou maskou kolektívneho dobra a jednoty cirkvi na všetkých tých, ktorí chcú brániť Lutherovo učenie, pravdu a mať cirkev mravnú a rozkvitajúcu. O čom sa hovorilo pri prednesení Správy odbornej Komisie na posúdenie skutkového stavu v spoločnosti Reformata, s. r. o., ktorá spravuje majetok ECAV, na synode, vám prinášame v tejto časti. Túto komisiu menovala synoda 2018 v Martine v zložení: Marián Damankoš, Jaroslav Matys, Peter Gärtner, Jaroslav Mervart, Miroslav Klima, Roman Žilinčík, Mária Oráčová, Juraj Gáll a Andrej Kubinský. Prizývaní boli Jaroslav Mlynár, Vladimír Daniš (bývalí konatelia), Jana Danišová (bývalá účtovníčka), Štefan Sabol (súčasný konateľ) a Branislav Rybnikár (člen GP).

Predseda komisie M. Damankoš, ktorého do tejto funkcie zvolilo generálne presbyterstvo, synodálov informoval, ako komisia pracovala. Uviedol, že sa snažila nájsť odpovede na otázky zo synody 2018 v Martine, či bolo hospodárenie spoločnosti Reformata v súlade s predpismi, či bolo transparentné, efektívne atď. Damankoš uviedol, že členovia komisie sa stretli šesťkrát a na niektoré zasadnutia prizvali aj bývalých konateľov, aby objasnili niektoré skutočnosti. V správe nakoniec konštatovali, že už v zárodku vzniku spoločnosti došlo k množstvu pochybení, ktoré boli zle nastavené a na ktoré priebežne upozorňovali aj bývalí predstavitelia cirkvi.

Výsledky kontroly daňového úradu sú správne
Damankoš konštatoval, že bývalí konatelia Reformaty sa občas správali nie ako správcovia majetku, ale ako vlastníci, čo nebolo v poriadku. Komisia preto považuje výstupy z kontroly daňového úradu za nespochybniteľné. Bývalí konatelia (V. Daniš, J. Mlynár) ani účtovníčka J. Danišová nepredložili komisii žiadne materiály, ktoré by viedli k tomu, aby synode alebo cirkvi odporúčala obnovu kontroly daňového úradu, pretože by to mohlo byť pre cirkev nevýhodné. „Nie je našou úlohou, ani to nebola naša ambícia, aby sme my kontrolovali daňový úrad. Sme toho názoru, že daňový úrad si svoju prácu vykonal dobre a výsledky, ku ktorým došiel sú jednoducho správne,“ uviedol Damankoš. Informoval tiež, že účtovníctvo spoločnosti Reformata v mnohých častiach nezodpovedalo vtedajším predpisom, v mnohých veciach bolo vedené nesprávne. Mnohé nájomné zmluvy neboli pre cirkev výhodné. Naopak, je podozrenie, že pri viacerých prenájmoch Reformata prenajímala nehnuteľnosti pod cenu. Poukázal tiež na fakt, že je na škodu, že do dnešného dňa nemá Reformata elektronickú verziu účtovníctva a takisto aj ďalšie dokumenty. Lavíroval však v tom, kto sú skutoční vinníci a či a akú mieru zodpovednosti by mali niesť, vrátane náhrady škody. Podľa neho sa za takéto veci (ako sa udiali v Reformate) zvyknú odvolávať štatutári, ale oni už odvolaní sú. „Je tu ešte otázka, či je to ešte vymáhateľné, komisia si neuzurpuje právo o tom rozhodnúť. Ja by som dal do pozornosti možnosť poveriť právnikov, aby zistili, či vôbec takáto možnosť ešte existuje, lebo na to sú tiež rôzne názory.“

V spochybňovaní problémov v Reformate pokračoval aj na synode
Synodál B. Rybnikár k správe Komisie namietal, že daňovej kontrole nebolo predložených mnoho interných dokladov, ktoré mali byť predložené. Podľa Damankoša však jeho predstava bola, že bývalí konatelia s účtovníčkou už na prvé zasadnutie donesú potrebné dokumenty a vyvrátia tieto obvinenia. Žiaľ, nestalo sa tak, a keď určité dokumenty dodali, neboli uspokojivé. Synodál a nový predseda Generálneho hospodárskeho výboru ECAV na Slovensku M. Kováč, predseda občianskeho združenia H.E.L.P a spolutvorca Reformačných listov, ktoré celý čas spochybňovali problémy v Reformate, v tom pokračoval aj na synode. Uviedol, že bolo trestuhodné na strane nových konateľov spoločnosti, že neprevzali účtovníctvo papier po papieri tak, ako to navrhovala sestra Danišová. Synodálov tak zavádzal napriek tomu, že práve z jej strany nebola ochota dokumenty vydať a odovzdávanie trvalo niekoľko mesiacov. Elektronické účtovníctvo dokonca nevydala dodnes. Namietal tiež, že na komisiu nebola pozvaná D. Valovičová, ktorá podľa Kováča bola zodpovedná za to, že sa účtovníctvo neodovzdalo kompletne. Z tohto dôvodu správu považuje za nevyváženú a zároveň sa ospravedlnil dotknutým: „Ospravedlňujem sa Janke Danišovej, Vladimírovi Danišovi a Jaroslavovi Mlynárovi, ospravedlňujem sa Jankovi Brozmanovi aj bratovi biskupovi Sabolovi za to, čo bolo v dôsledku komisie a v dôsledku kauzy vykonané cez Evanjelický posol, ako poškodili ich meno, ako boli do toho vtiahnutí, pretože bol to pre niekoho politický boj. Malo sa rokovať za rokovacím stolom.“

Dôkazy svedčia v neprospech zodpovedných
Damankoš zopakoval, že dôkazy sú jasné a svedčia v neprospech zodpovedných za Reformatu: „Opakujem: účtovná závierka, hlavná kniha a daňové priznania – tieto tri dokumenty, ktoré máte, nesedia. Tak je niekde problém. Ceny prenájmov v Bratislave tiež nie sú úplne ideálne nastavené. Ale ECAV bola v tom čase riadená spôsobom, ktorý mohol tlačiť konateľov k veciam, ktoré boli možno neštandardné. Synoda nám zadala zistiť, ako sa tam hospodárilo, snažili sme sa nikomu neublížiť, ale zas platí, že každá firma má štatutára a ten musí nejako fungovať bez ohľadu na to, či je v tomto smere vzdelaný alebo nevzdelaný.“ Za správou komisie si stál aj jej predseda J. Matys. Uviedol, že všetky veci prešli a zhodnotili. „Za všetkým, čo je tam napísané si stojím so svojím svedomím. Ja sa nestarám, čo urobí synoda. Ja som dal tento návrh z jedného dôvodu – bol som v generálnom presbyterstve a bol som aj vo valnom zhromaždení Reformaty. Moje svedomie je zaťažené tým, čo sa v Reformate dialo. Bol som možno zavádzaný, ale z nevedomosti, nebol som možno dôrazný. Chcem poprosiť, aby ste prepáčili mne ako členovi, ktorý bol na generálnom presbyterstve, ktorý nemalým spôsobom sa nepostavil zrejme tak, aby k takýmto veciam nedošlo. Preto som sa rozhodol, že na účet GBÚ pošlem nejakú finančnú sumu a ak nejaká komisia niekedy bude vymáhať, k nej budem pridávať ďalšie. Prosím, aby ste prepáčili jednému členovi, ktorý to myslí vážne, že veci, ktoré sú uvedené v správe, sú pravdivé a dnes som sa chcel pred vami postaviť a povedať, že takto do budúcna cirkev nemôže ísť. Kto to bude zahmlievať, jeho vec. Moje svedomie je zaťažené, chcem vás poprosiť ešte raz: prepáčte.“

Synoda prijala uznesenia o odškodnení
Na rokovaní synody sa zúčastnil aj bývalý konateľ Reformaty V. Daniš. Ako jedinému spomedzi nesynodálov, ktorí žiadali o slovo k predmetnej veci, synoda udelia súhlas len jemu. Uviedol, že správu komisie dostali od synodálov a reagovali na ňu v rámci jednej noci, keď poslali svoje stanoviská a pridali k tomu aj dokumenty. „Vnímam celú kauzu okolo spoločnosti Reformata za čisto účelovú a politicky zneužívanú, nielen teda voči nám ale aj voči novému predsedníctvu cirkvi a voči predsedníctvam dištriktov. Za posledných 4 až 5 rokov sme sa veľa vecí dozvedeli z Evanjelického posla, ktoré naozaj nie sú založené na pravde. Na generálnom presbyterstve sme boli sestrou Drobnou a bratom Lukáčom obviňovaní z korupcie alebo z krádeží, boli na nás podané trestné oznámenia, ktoré sme vám zaslali, vidíte, že sa tým zaoberala polícia, prokuratúra. A tie trestné oznámenia preskúmavali práve to, čo bolo v Posle písané a to, čo sa aj dostalo do samotnej komisie. Nerozumiem tomu, ako je možné, že štátny nezávislý orgán vydá stanovisko iné, ako vydala komisia. Výsledky komisie sú naozaj domnienkou niektorých ľudí. Vypísali tam, aké škody sme spôsobili. Keby sme sa na to pozreli touto optikou, tak napr. CZ v Bratislave, ktorý prenajíma za 1 € budovu Evanjelickému lýceu, predsedníctvo tohto zboru spôsobuje neuveriteľné škody. Ja sa necítim byť neomylný, ale v každom prípade sme túto cirkev neokradli a ani sme sa nesnažili robiť také veci, ktoré by poškodzovali cirkev,“ povedal Daniš, ktorý však svoje tvrdenia nedokázal podložiť ani na komisii, ani v nočnej správe – stanovisku, ktoré rozposlal synodálom. Synoda považuje činnosť komisie za ukončenú. Prijala aj uznesenia o odškodnení ECAV vinníkmi.

Martina Kováčiková

Foto: Ľubomír Turčan