2. nedeľa po Zjavení

 „Hospodin sa zjavil Abrahámovi pri dubine Mamrého, keď za horúceho dňa sedel pri vchode do stanu. Tu pozdvihol oči, obzrel sa a videl troch mužov stáť pred sebou. Len čo ich zazrel, bežal im v ústrety od stanového vchodu, poklonil sa k zemi a povedal: Pane, ak som našiel milosť v tvojich očiach, neobíď svojho sluhu. Dám doniesť trochu vody, aby ste si umyli nohy; a odpočiňte si pod stromom. Ja však prinesiem kus chleba, aby ste sa občerstvili a potom pôjdete ďalej – veď práve preto ste odbočili k svojmu služobníkovi. Abrahám sa poponáhľal do stanu k Sáre a povedal: Chytro vezmi tri miery jemnej múky, zamies a narob posúchy. Potom Abrahám bežal k dobytku a vybral pekné mladé, dobré teľa, dal ho sluhovi a ten sa ponáhľal pripraviť ho. Potom vzal smotanu a mlieko i teľa, ktoré pripravil, a predložil im to. Kým jedli, stál pri nich pod stromom. Opýtali sa ho: Kde je tvoja žena Sára? On odpovedal: Tamhľa v stane. Nato hosť riekol: Určite sa vrátim k tebe o rok na jar a vtedy bude mať tvoja žena Sára syna. A Sára počúvala pri vchode do stanu, ktorý bol za ním.“

1M 18, 1- 10

Stará ľudová múdrosť hovorí: „Hosť do domu, Boh do domu.“ Aj téma dnešnej 2.nedele po Zjavení znie: „Ježišova prítomnosť posväcuje domácnosť.“   Abrahám pozval do svojho dolu  troch  mužov, skrze ktorých sa mu zjavil aj Boh. Zjavil sa, keď sedel pri vchode do stanu pri dubine Mamrého. Hosť oznámil aj zasľúbenie, že o rok sa narodí Abrahámovi a Sáre syn.

Aj ku nám prišiel Boh a dával sa nám spoznávať v stánku Božom, pri vianočnom stromčeku, či aj v našej domácnosti, pri sviatočnom stole. On prišiel a prichádza za nami a prináša nám i napĺňa posolstvo Božie, zasľúbenia. Tak, ako oní muži priniesli Božie posolstvo o narodení syna, pri nás sa toto už splnilo v Ježišovi Kristovi.  Oslávili sme Ježišov príchod. On má vzácne posolstvo a zasľúbenia i pre náš život. On má pre nás zasľúbenia pre terajší i budúci život. Hovorí nám, že nik, kto verí v Neho, neumrie na veky.

Tam, kde On prichádza, tam je aj požehnanie časných vecí, potrebných pre náš život. Tak, ako na onej svadbe v Káne Galilejskej, Ježiš premenil vodu na víno, keď ho bol nedostatok, on požehnáva aj náš pokrm, našu prácu, naše úsilia, naše modlitby.  Hostia v dome Abrahámovom boli výdatne pohostení posúchmi i teľaťom.  A preto buďme aj my pohostinní, k potrebám svätým ochotní, predbiehajme sa v úctivosti, ako nám hovorí aj dnešná svätá epištola.( Rim 12, 10-13)  Rozdávajme z toho, čo sme prijali!

Pre ľudí starého Orientu bol hosť osobou, ktorá je reprezentantom Božieho sveta.  Naše slovo hosť  môže byť odvodené od latinského hostis, čo znamená nepriateľ.

Nech je tak, či onak, pohostinnosťou  možno nasýtime nepriateľov, ale možno nasýtime anjelov, ako čítame v Písme svätom:  „Ak je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho, ak je smädný, napoj ho, lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie zhrnieš mu na hlavu.“  Alebo na inom mieste čítame : „Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí –nevedomky- pohostili už anjelov.(Žid 13,2) Pán Boh cez našu pohostinnosť sa všetkým odplatí a všetko vynahradí.

Tam, kde prichádza Boh a Pán Ježiš Kristus s Duchom svätým, tam je aj spoločenstvo viery. Počuli sme, ako Abrahám počúval oných mužov, ako počúvala aj jeho žena Sára. Sára a jej potomstvo predstavuje spoločenstvo, ktoré je slobodné, do ktorého patria veriaci v zasľúbenia,  veriaci v Ježiša Krista, kresťania.

My teda počúvajme slovo Božie a pestujme toto spoločenstvo viery- doma i v chráme. Lebo viera je z počúvania a počúvanie skrze slovo Kristovo.

Do tohto spoločenstva, nech je už akokoľvek hriešne a nedokonalé snažme sa priviesť čím viacerých a nechajme sa viesť Jeho slovom, zákonom i Evanjeliom a očisťovať Jeho svätou krvou.  Prišiel medzi nás hosť najvzácnejší v Ježišovi Kristovi. Nechajme ho pôsobiť v našich príbytkoch i v našich srdciach! Tam, kde prichádza Ježiš je:  posolstvo Božie( zasľúbenie), požehnanie i spoločenstvo viery. Amen.

Modlitba

Pane Bože náš! Velebíme Ťa a dobrorečíme Ti, že si poslal na svet svojho syna, že si navštívil svoj ľud túžiaci po spasení a poznaní pravdy. Tam kde si Ty, tam sa i na púšti nášho života môže objaviť prameň životodarnej vody Tvojho slova a sviatostí a pijúc z Neho,  nebudeme lačnieť ani žízniť naveky. Ty si prišiel nasycovať hladných, uľavovať trpiacim, pomáhať biednym, zvestovať odpustenie hriešnikom. Ty si prišiel sýtiť nielen chlebom naše telo, ale aj naše duše svojím slovom. Ďakujeme, že aj pre náš máš slovo na každý deň, slová večného života, ale i všetko potrebné pre náš časný život. Daj aby sme aj my rozdávali z Toho, čo sme od Teba prijali. Prosíme aj za spoločenstvo veriacich, aby si ho premieňal k Tvojmu obrazu a doviedol do spoločenstva veriacich v nebi, kde bude cirkev bez poškvrny a vrásky, Tebou vykúpená a očistená, Ťa naveky oslavovať. Amen.

Bohuznámy duchovný ECAV na Slovensku

Ilustračné foto: NoName_13 z Pixabay