1. adventná nedeľa

„Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil.“
Ján 3, 17

Povstaňme zo svojho lôžka, pretože je nedeľa, deň, ktorý nie je len dňom pracovného voľna, výletov, návštev, ale je to aj nedeľa, ktorou začína nový cirkevný rok. Málokto dnes vie, že v rámci občianskeho roka, beží aj obdobia cirkevného roka. Čo je cirkevný rok? Začína 1. adventnou nedeľou, teda začína v dnešnú nedeľu. Pôvod slova advent je z latinského „adventus“, čo v preklade znamená prísť, prichádzať.

Kto k nám prichádza? Prichádza Pán a Spasiteľ. Poznáme dva príchody. Prvý sa už stal, keď sa  Pán Ježiš narodil, ako malé bezbranné dieťa v Betleheme. Žil v časnosti ľuďmi prijatý, ale aj neprijatý. Pochopený, ale aj nepochopený.

Príde ešte raz, ako sudca živých i mŕtvych. Pán Ježiš učil, uzdravoval a aj mŕtvych kriesil. Mnohí sa divili, čo Jeho príchod znamená? Prichádzame za Ním, aby nám povedal čo máme robiť, aby sme boli spasení a zachránení?

Náš text je vybratý z časti, ktorá hovorí o rozhovore s Pánom Ježišom. Pán Ježiš hovorí, že prišiel pre všetkých ľudí. To hovorí aj obsah evanjelia.

Advent nám hovorí o Pánovom príchode aj dnes.  Aj dnes je aktuálny. Prichádza aj pre nás žijúcich ľudí. Mnohí sa môžeme pýtať: ako prichádza dnes? Prichádza v slove Božom, v modlitbe, vo sviatostiach. Neprišiel svet odsúdiť, ale zachrániť. Prišiel zachrániť človeka. Podľa zákona mal človek zahynúť, ale Pán Boh rozhodol inak. Nikto z ľudí nemohol dokázať vyslobodiť sa zo smrti večnej a moci diabolskej. Apoštolovia svedčili: “A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí, iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.” Sk 14, 12 Pán Ježiš prichádza, aby nám priniesol spasenie. Zachraňuje nás pre večnosť. Ako to urobil? Ako nás Ježiš spasil? Krvavou obeťou na Golgote, aby hriešnych a nehodných z milosti skrze vieru v Neho zachránil pre večnosť. Amen.

Mgr. Štefan Marinko
evanjelický a. v. farár v. v.