Dr. Martin Luther

„Ježiš im riekol: Prišla hodina, aby oslávený bol Syn človeka. Veru, veru, hovorím vám: Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude i môj služobník. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude i môj služobník. Ak mi niekto slúži, uctí ho Otec. Teraz je moja duša vzrušená, a čo povedať: Otče, zbav ma tejto hodiny? Ale veď som na to prišiel k tejto hodine. Otče, osláv svoje meno! I prišiel hlas z neba: Oslávil som a ešte oslávim. A zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril: Zahrmelo! Iní povedali: Anjel prehovoril k Nemu! I povedal Ježiš: Nie pre mňa zaznel tento hlas, ale pre vás. Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené. A ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. To povedal, aby označil, akou smrťou mal umrieť. Odpovedal Mu teda zástup: My sme počuli zo zákona, že Kristus ostane naveky; ako to, že Ty hovoríš, že Syn človeka musí byť povýšený? Kto je to ten Syn človeka? Riekol im Ježiš: Ešte na krátky čas je svetlo medzi vami. Choďte, kým máte svetlo, aby vás neprikvačila tma; kto chodí v tme, nevie, kam ide. Kým máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synovia svetla!“
Evanjelium podľa Jána 12, 23 – 36

Týmito slovami chce Pán Ježiš povedať, že Jeho utrpenie prinesie mnohý úžitok. Ale tento úžitok nie je len v tom, že ako ratolesť zostávajúca na vínnom kmeni prináša hrozná, tak aj kresťan skrze Ducha Svätého prináša vo viere dobré skutky. Ale to najšľachetnejšie a najlepšie ovocie je, keď Pán ďalej hovorí: „A Ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe“, t. j. skrze mňa, skrze moju obeť, moje povýšenie na kríž a skrze moju smrť, prídu ľudia ku mne a do života večného. Ktorí chcú prísť do neba vlastnými skutkami, tí ťahajú Krista k sebe dolu. Ale má to byť naopak, lebo Kristus musí nás ťahať, inak je všetko stratené. Lebo On zrušil diablovo kráľovstvo, zaplatiac za naše hriechy a pritiahnuc nás k sebe, k životu zo sveta a zo smrti. Nie skrze naše utrpenie a skutky, ale skrze svoje utrpenie na kríži.

Pripravil
Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: pixabay.com