Keď prednedávnom bez udania dôvodu zo svojej funkcie odstúpil Ján Brozman, známy ako neochvejný zástanca Vladimíra Daniša a jeho rodiny, viacerí evanjelici čakali, že veci sa konečne pohnú. A to nielen v Reformate, ale aj v Evanjelickej diakonii, kde vyšli na povrch “zvláštne” komerčné vzťahy medzi týmito subjektami. A to sa zďaleka netýkalo len komerčného zneužitia bytu na Panenskej 25, tých podozrení tam bolo (a  stále je) oveľa viac…

Niektoré ale po čase, a to na júlovej (čítaj s diakritikou) Synode predsa len začali vychádzať najavo, čo sme sa snažili zachytiť v článku Objavenie Ameriky na internetových stránkach Asociácie. Až priveľmi ticho bolo na Synode ohľadom Reformaty, snáď až na zopár zákulisných informácií…

Po zasadnutí generálneho presbyterstva dňa 6.8.2021 to však vyzerá tak, že naši generálni presbyteri sa predsa len rozhýbali. Vo veci predloženia menovacích dekrétov predstaviteľov Evanjelickej diakonie sa zrejme nič neudialo, a tak požiadali Správnu radu Evanjelickej diakonie o “odvolanie sestry Jany Tomašovičovej z funkcie predsedníčky SR, a zároveň o predloženie návrhu na odvolanie brata na Gaspera z pozície povereného riaditeľa ED”. Dôvodom vyjadenia nedôvery nebolo nič iné ako to, čo predstavitelia Asociácie slobodných zborov už dlhodobo vytýkajú generálnemu presbyterstvu a najmä predsedníctvu ECAV: dlhodobo nejasná, vyhýbavá a netransparentná komunikácia, ktorá spôsobuje nielen narušenie dôvery, ale často aj oprávnené podozrenie, že tu ide o snahu vyhnúť sa riešeniu resp. zatajiť vážne, najčastejšie majetkové, ale aj finančné kauzy.

Zmeny sa týkajú aj spoločnosti Reformata, kde generálni presbyteri navrhli “odvolanie konateľa spoločnosti Reformata, spol. s r. o., brata Branislava Rybnikára”. Taktiež navrhli Rade Kuratória Beckovskej Viesky “odvolanie brata Vladimíra Daniša z funkcie predsedu Rady Kuratória Beckovskej Viesky” pričom do tejto funkcie navrhli brata Petra Gärtnera. Podľa dostupných informácií jednej z uvoľnených funkcií by sa mal ujať aj Tomáš Hyben.

Mohli by sme povedať konečne! Dlhý, náročný a vyčerpávajúci boj nielen Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ale aj všetkých čestných a poctivých evanjelikov, milujúcich svoju cirkev začína prinášať svoje ovocie. Snáď to teraz bude lepšie…

Lenže aby sme sa neradovali predčasne. To čo sa udialo, by totiž optimista mohol považovať za palácový prevrat či spontánny boj za očistu cirkvi, ale pesimista by zas povedal, že sa jedná najskôr o obyčajnú rekorytarizáciu. Čiže o výmenu osôb pri koryte, ktoré vcelku spoľahlivo plní nielen štát, ale aj niektoré cirkevné zbory, ktoré sa podobne ako ten štát veľmi o to, kam ich príspevky idú nezaujímajú. Kde inde by ste tak ľahko prišli k takým peniazom!

Tento pesimistický názor je do veľkej miery podporený aj tým, že zloženie generálneho presbyterstva – tej skupiny, ktorá tak rada o všetkom rozhoduje, hoci adresne za nič nezodpovedá, sa veľmi nezmenilo. Varovný prst nám pripomína práve história, ktorá do roku 2014 svedčí o mnohých prípadoch, kedy niektorí členovia Generálneho presbyterstva blokovali kontroly v spoločnosti Reformata, či dokonca z nejakých dôvodov paušálne kryli podozrivé a netransparentné aktivity v tejto spoločnosti. O tom, že od konateľov v podstate reálne nič (až na pár drobných) nevyžadovali nehovoriac. Výsledkom boli prázdne účty a schátrané budovy…

Po mnohých rokoch náročného boja za slobodu, spravodlivosť a transparentnosť v cirkvi, a najmä po tom, keď sme sa v roku 2018 znovu prepadli do žumpy horšej ako tento svet, bude asi väčšina evanjelikov skeptická. Pretože neboli pomenované kauzy, a nebola ani vyvodená zodpovednosť voči tým, ktorí morálne aj hospodársky zlyhali. Naopak boli prenasledovaní tí, ktorí na problémy poukazovali a požadovali ich riešenie. Manipulácia volieb a vyraďovanie nepohodlných kandidátov mali zrejme zabrániť tomu, aby sa narušila jednomyselnosť či zámery samozvanej “elity”.

Takže ako ďalej? Určite je potrebné počkať. Nie podľa organizačných zmien či “presúvania škatúľ”, ale po ovocí ich poznáte, hovorí Písmo. Každý rád navrhuje zmeny a pravidlá, ale často len dovtedy kým sa nezačnú týkať jeho samého. Až tam sa uvidí či to myslí vážne.

A to nepochybne zakrátko uvidíme aj my. Či sa správe vecí cirkevných dostane viac morálky, transparentnosti a efektívnosti, či sa konečne (!) vyšetria všetky majetkové a finančné kauzy. A tiež či kompetentní konečne pochopia, že všetka moc v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania pochádza zo zborov, a že oni nie sú samozvaní vládcovia, ale tí ktorí majú zborom slúžiť a im sa zodpovedať. Uvidíme či všetky finančné toky budú naozaj transparentné, a dostupné financie rozdeľované na základe vopred známych, spravodlivých a jasne komunikovaných pravidiel. A tiež či bude verejnosť konečne informovaná aj o činnosti generálneho  predsedníctva, presbyterstva či výborov, o hospodárení Evanjelickej diakonie, Reformaty, a pod. A veríme, že raz uvidíme v ECAV aj transparentné a slobodné voľby, kde si kandidátov nebudú vyberať tí “vyvolení” ale celá evanjelická verejnosť.

Alebo to bude znova iba hra a divadlo pre nenáročných, kde nebude snaha hľadať pravdu, ale iba rozdeľovať vinu.  Kde budú osobné záujmy stále nadradené tým cirkevným!

Lebo, hľa, bezbožní napínajú luk, na tetivu si kladú šíp, by potme vystrelili na úprimných srdcom. Ak sa základy zrútia, čo vykoná spravodlivý? Hospodin je vo svojom svätom paláci, Hospodin na nebesiach má svoj trón. Jeho oči hľadia, Jeho pohľad skúma ľudských synov.” Ž 11,2-4

Cesta je to ešte dlhá. Malý úspech síce môže povzbudiť, ale stále je za čo bojovať. Aj preto chceme všetkým členom, sympatizantom a podporovateľom Asociácie slobodných zborov poďakovať za spoluprácu, ale aj za morálnu, finančnú ale aj modlitebnú podporu. Budeme ju ešte potrebovať!

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

ilustračné foto: pixabay.com