Vážení členovia Dozornej rady Tranoscia, a. s., Obraciame sa na Vás v zmysle § 197 a nasl. zákona č. 513/19991 (Obchodný zákonník) ako akcionári Tranoscia, a. s., ktorí so znepokojením sledujú vývoj tejto spoločnosti. Tranoscius, a. s., ktorý má vyše 120-ročnú históriu a ktorý tak veľa znamenal pre našich predkov a celú evanjelickú cirkev, zanechal hlbokú stopu nielen v evanjelickom prostredí, ale zásadne prispieval aj ku kultúrnemu životu celého Slovenska. O to väčšiu zodpovednosť cítime za jeho budúci osud. Za posledných 12 rokov (do júna 2019) udržal kladný hospodársky výsledok, napriek neprajnosti a poškodzovaniu spoločnosti zástupcami vlastných akcionárov, ktorí odhovárali od odberu periodík a kúpy produktov vydavateľstva a verejne poškodzovali dobré meno spoločnosti. Napriek tomuto nepriateľskému prostrediu sa vydavateľstvo v tom čase vyvíjalo želateľným smerom. Dnes – sledujúc vývoj Tranoscia, a. s. – nadobúdame dojem, že súčasné vedenie priviedlo spoločnosť do nezdravého stavu, ktorý môže spôsobiť jej trvalé poškodenie až zánik.

Obraciame sa preto na Vás so žiadosťou o prešetrenie nasledujúcich, ako aj z takéhoto prešetrenia prípadne vyplývajúcich všetkých ďalších skutočností, ktoré naznačujú úmyselné poškodzovanie spoločnosti:

1. Bez akýchkoľvek ekonomicky, vieroučne či eticky odôvodniteľných argumentov bolo z distribúcie stiahnuté už vydané a expedované číslo 26/2019 Ev.jelického p.sla spod T.tier (celý názov máme zakázané uviesť, pozn. red.), a nahradené novým vydaním s niekoľkotýždňovým meškaním. Vznikli opätovné náklady na tlač, grafiku, poštovné a dopravu, ako aj storno poplatok za stiahnutie zásielok z poštovej prepravy. Zároveň nebol dodržaný zmluvný záväzok vydať do polroka 26 čísel a klesol počet predplatiteľov. Žiadame vyčíslenie a oznámenie týchto nákladov akcionárom, ako aj vyvodenie osobnej zodpovednosť voči tým, ktorí o stiahnutí už vyexpedovaného čísla 26/2019 rozhodli.

2. Vedenie Tranoscia, a. s., nezabezpečilo ochranu elektronických informácií, čo podľa našich informácií malo za následok znefunkčnenie ekonomicko-informačného systému, a tým aj celého chodu spoločnosti ako aj údajnú pokutu z úradu na ochranu osobných údajov. Žiadame o vyčíslenie a oznámenie týchto nákladov, vrátane straty spôsobenej nezrealizovanými tržbami.

3. Vedenie Tranoscia, a. s. umožnilo čerpanie dlhodobej dovolenky riaditeľovi a. s. v čase po kolapse ekonomicko-účtovného systému, ktorý paralyzoval celú spoločnosť. Nesnažilo sa teda krízu riešiť, ale nechalo ju prehlbovať. Skončili pracovný pomer s najskúsenejšou vedúcou kníhkupectva, ktorá apelovala na riešenie kolapsu a bola schopná pomôcť pri obnove procesov. Žiadame o vyvodenie osobnej zodpovednosti za tieto nekompetentné rozhodnutia.

4. Predajne boli prevádzkované bez vydávania bločkov z elektronickej pokladne (podľa našich informácií v čase od septembra 2019 do januára 2020 vrátane), čím bola spoločnosť vystavená riziku vysokých pokút. Žiadame o vyvodenie osobnej zodpovednosti za tento stav, nakoľko bol zásadným ohrozením ekonomiky Tranoscia, a. s., ako aj prijatie opatrení k tomu, aby sa neopakoval.

5. Vedenie Tranoscia, a. s. nezabezpečilo chod predajní najmä v exponovaných predvianočných mesiacoch, kedy býva niekoľkonásobne vyššia tržba v porovnaní so zvyškom roka. Tým pripravilo spoločnosť o značnú časť tržieb. Rovnako boli zatvorené predajne aj počas celého januára 2020. Žiadame o vyvodenie osobnej zodpovednosti za tento stav ako aj prijatie opatrení, ktoré by zabránili jeho opakovaniu v budúcnosti, a to z dôvodu uvedeného v predchádzajúcom bode.

6. Výrazne sa predražila výroba E.ST (celý názov máme zakázané uviesť, pozn. red.), a to zvýšením nákladov na grafické spracovanie, distribúciu a mzdy. Odber E.ST je kľúčovým faktorom vplývajúcim na výsledok Tranoscia, a. s. To bude platiť o to viac v čase, keď dôjde k prípadnému plánovanému zrušeniu jeho kníhkupectiev. Žiadame vedenie Tranoscia, a. s., aby predložilo hĺbkovú analýzu príčin tohto stavu a navrhlo akcionárom jeho riešenie.

7. Vedenie Tranoscia nepodniklo kroky voči prisvojeniu známky E.ST a Tranovský kalendár – kľúčových titulov vydavateľstva – jedným z akcionárov. Žiadame vedenie, aby predložilo opatrenia, ktoré vykonalo na zmiernenie nepriaznivých dopadov tejto skutočnosti, ako aj vyčíslenie a oznámenie nákladov na ne akcionárom.

8. Vedenie spoločnosti údajne skončilo súdne spory napriek priaznivej prognóze, že by v nich vydavateľstvo bolo úspešné a dokonca údajne vyplatilo finančné náhrady, čím by došlo k priamemu finančnému poškodeniu spoločnosti. Naopak, otvorilo nové súdne spory (so spochybniteľnou vyhliadkou na úspech), ktoré tak prinesú ďalšie nepomerne vysoké náklady pre spoločnosť. Žiadame vyčíslenie a oznámenie nákladov priamo či nepriamo súvisiacich s takýmto konaním, ako aj návrh na vyvodenie osobnej zodpovednosti zaň.

9. Žiadame o predloženie zoznamu všetkých otvorených súdnych sporov, ktorých stranou je Tranoscius, a. s.

Poukazujeme len na niektoré z vážnych problémov Tranoscia, a. s., a len na tie, o ktorých vieme. Súc vedení obavou, že Tranoscius je poškodzovaný konaním, ktoré viedlo k vyššie spomenutým okolnostiam, Vás žiadame o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, ktorého programom bude prerokovanie nasledujúcich bodov:

I. Poskytnutie informácií o stave vecí požadovaných v bodoch 1 až 9 tohto listu akcionárom Tranoscia, a. s. Zodpovedá: predstavenstvo Tranoscia, a. s. Termín: deň konania mimoriadneho VZ

II. Predloženie návrhov na vyvodenie osobnej zodpovednosti za stav popísaný v bodoch 1, 3, 4, 6 a 8. Zodpovedá: predstavenstvo Tranoscia, a. s. Termín: deň konania mimoriadneho VZ

III. Predloženie návrhov na riešenie situácie popísanej v bodoch 2, 4, 5, 6 a 8. Zodpovedá: predstavenstvo Tranoscia, a. s. Termín: deň konania mimoriadneho VZ

Veríme, že urýchlene podniknete všetky kroky vedúce k náprave a oboznámeniu akcionárov so skutočným stavom Tranoscia, a. s. na mimoriadnom valnom zhromaždení. Považujeme to za nutnú, aj keď zďaleka nie postačujúcu podmienku na to, aby sa značka Tranoscia ako kresťanského vydavateľstva nestala minulosťou.

V Liptovskom Mikuláši 17. 2. 2020

Akcionári Tranoscia:

Jaroslav Mervart,
Imrich Lukáč,
Dušan Praženka,
Ľubomír Turčan,
Martin Cibuľa,
Viktor Čop,
Milan Krivda,
Miloš Klátik,
Svetozár Gavora,
Miroslav Klíma,
Peter Kočický,
Martin Chovanec,
Anna Drobná,
Ľubomíra Mervartová,
Martina Kováčiková,
Eva Juríková,
Ružena Bandurová,
Ján Holčík

 

ilustarčné foto: googlemaps.com