Vážené Predsedníctvo ECAV na Slovensku!

Posledné udalosti v ECAV ale aj na Slovensku boli pre mňa rozhodujúcou výzvou pre napísanie otvoreného listu adresovaného Vám, ale aj širokej evanjelickej verejnosti. Píše sa mi ťažko a robím to s bôľom v srdci, nie však s nenávisťou ani hnevom. Jednoducho to musím urobiť. O správnosti tohto kroku som presvedčený, nakoľko dozrel čas. Čas, keď treba opäť jasne a jednoznačne povedať pravdu. Keď treba, obrazne povedané, zvolať: „Cisár je nahý.“ V Prvom liste Korintským v 14. kap. vo verši 8 čítame: „Veď ak poľnica (trúba) zaznie nejasne, kto sa bude pripravovať k boju?“ V minulosti vojakom vydávali povely aj trúbou. Jej hlas oznamoval ústup, prípravu do boja či útok. Jej hlas musel byť jasný a jednoznačný, inak by došlo k ťažkému zlyhaniu vojska. Preto aj môj hlas dnes bude jasný a úplne otvorený.

Písať o závažných krádežiach a rafinovaných podvodoch v cirkvi, ako sa stali napríklad v zariadení Helianthus Sigord pri Prešove, o falšovaní účtovníctva, zneužívaní majetku, parazitovaní na ňom a jeho rozkrádaní v Reformate, s. r. o., či machináciách s majetkom Beckovská Vieska je zbytočné. Mnohé o tom už bolo popísané na stránkach EPST či teraz týždenníka Lutherus. Hanebný bol aj rozpredaj majetku po nemeckých evanjelikoch v bývalom CZ Bratislava atď. Máme aj záznamy štátnych orgánov, ktoré to potvrdzujú. Uvediem len niektoré. Dokumenty z Policajného zboru v Prešove a Okresného súdu v Bardejove vo veci Sigordu, Znalecký posudok Ekonomickej univerzity v Bratislave týkajúci sa Reformaty, výsledky daňovej kontroly v Reformate atď. Teraz pribudol aj rozsudok Okresného súdu Bratislava I, ktorý potvrdil skutočnosť, že bývalé predsedníctvo cirkvi (M. Klátik a I. Lukáč) ako jediný spoločník a Valné zhromaždenie spoločnosti Reformata postupovalo pri odvolaní konateľov správne a v súlade so zákonom. Bratia V. Daniš a J. Mlynár musia zaplatiť aj trovy konania v plnej výške. Pripomínam tiež výsledky šetrenia synodálnej komisie v Reformate, ktorá dokument dokazujúci vážne nedostatky a nečisté praktiky prijala v plnom rozsahu.

Časy sa na Slovensku menia, súdnictvo a prokuratúra sa čistí, pravda sa hlási o slovo. Krajská prokuratúra v Bratislave uložila dozorovému prokurátorovi vydať uznesenie o začatí trestného stíhania. Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave I vydalo uznesenie, ktorým začína trestné stíhanie pre zločin krátenia dane a poistného v Reformate. Podľa viacerých účastníkov tohtoročnej synody tiež zaznela otázka: „Prečo neboli splnené niektoré uznesenia z minuloročnej synody ohľadne Reformaty?“ Prečo sa nevyvodzovali dôsledky z pochybení zistených v Reformate a prečo niekto chce zamiesť problém pod koberec? Za plnenie uznesení synody je však zodpovedné predsedníctvo cirkvi

Vážení bratia Ivan Eľko a Ján Brozman! Vám ako nelegitímne zvolenému predsedníctvu ECAV musím adresovať prísne slová. Brat Eľko, opakovane ste evidentne klamali, „nevideli a nepočuli“ bezprávie, kryli ste a kryjete špinavé praktiky, podvody a klamstvá v cirkvi. Brat Brozman, pri voľbách ste zatajili pred evanjelickou verejnosťou, že ste pri nehode usmrtili svojich kamarátov. Iste, nehoda sa môže stať každému, ale vy ste to zatajili! Podvádzali ste pri voľbách. Vo vedení cirkvi ste 14 rokov, z toho 12 rokov ako dištriktuálny dozorca VD a dva roky ako generálny dozorca. Celý čas ste kryli podvody v Reformate, kryli ste temné skutky svojho priateľa V. Daniša. Hovoríte, že ste v našej cirkvi našli Spasiteľa. Človek, ktorý našiel Spasiteľa − Krista, sa správa ináč. Vy ECAV rozbíjate, nevysporiadali ste si ani svoje členstvo v rímskokatolíckej cirkvi. Ako predsedníctvo cirkvi nesiete zodpovednosť aj za neplnenie uznesení z minuloročnej synody, za čo je potrebné vyvodiť voči Vám dôsledky. ECAV nutne potrebuje reformu. Veľkú reformu, inak absolútne stratí dôveryhodnosť. S Vami, bratia Eľko a Brozman, slepými vodcami, ju ECAV nezíska. Stačilo.

Týmto listom Vás preto vyzývam, aby ste odstúpili z funkcií generálneho biskupa a generálneho dozorcu a dali tak možnosť na budovanie dobrého mena našej cirkvi niekomu inému. Nie jeden ani dvaja, ale mnohí sa za Vás a Vaše skutky musíme hanbiť. Pevne verím, že zmena povedie k tomu, aby ECAV na Slovensku opäť získala svoje dobré meno. Aby v nej chceli pôsobiť skutoční vzdelanci a evanjelická inteligencia, ktorá v minulosti urobila mnohé pre cirkev aj pre národ a uprednostňovala záujem kultúry, všetkých evanjelikov aj celej spoločnosti – a nie jednotlivcov, ako sa to deje teraz.

Prosím, dajte možnosť niekomu inému, aby Vami rozdelená ECAV opäť získala dôveru a začala v plnej miere plniť svoje poslanie zvestovať čisté Božie slovo, robiť misiu, rásť a byť jednotná vo viere.

Je mi ľúto, že kvôli Vám, súčasnému predsedníctvu cirkvi, mnohí duchovní, ktorí boli ustanovení za strážnych na hradbách Jeruzalema, sklamali na celej čiare, lebo ich zastrašujete, svojím konaním ich vediete k ľahostajnosti či uplácate za judášsky groš. Uvedomujete si svoju zodpovednosť, ktorú vám Pán Boh kládol na srdce pri ordinácii aj pri zverení úradu, ktorý ste dostali? Sláva však patrí statočným minulým i terajším duchovným, ktorí neúnavne bojujú a nedajú sa zastrašiť, kúpiť a nie sú ľahostajní voči údelu svojej cirkvi. Tým, ktorí si uvedomujú, že súčasným generálnym biskupom je klamár a generálnym dozorcom ECAV je podvodník. Jedno príslovie hovorí: „Povedz, akého máš priateľa a ja ti poviem, aký si.“ Spamätajte sa.

Vyzývam Vás, buďte ľuďmi viery a pravdy – a odstúpte. História ECAV bola o ľuďoch viery a pravdy, nedovolíme ju zničiť ani potupiť. Chceme sa pričiniť o jej obnovu, priložiť ruku k dielu.

Na tohtoročnej synode ste prijali uznesenie o preskúmaní možnosti  podania disciplinárneho konania voči tým, ktorí volajú po náprave cirkvi. Na jeho základe chcete vylúčiť troch členov ASLOZ z cirkvi. Nie je to nič nové: aj Judáš nosil rúcho učeníka, a predsa bol zradca. Cirkev upálila Husa, Luther bol pod kliatbou. Všetci dotknutí hovoríme: „Bude mi cťou byť vylúčený z cirkvi klamárov a podvodníkov pre pravdu.“ Tu stojím, inak nemôžem. Tak nám Pán Boh pomáhaj.

Vážené predsedníctvo, ste v nezávideniahodnej situácii a stojíte pred náročnou úlohou, aby sa Vám dostalo svojej cti. Nezvládnutie ťažkej biskupskej aj dozorcovskej služby je dôvodom na Váš odchod. No i po Vašom odchode môžete ostať Božími služobníkmi a ľudia Vás môžu medzi seba prijať, ak sa zachováte čestne a odstúpite, kým nie je neskoro. Vaším konaním je naša cirkev vystavená nebezpečenstvu zneužitia jej dobrého mena a trvalého poškodenia. Verím, že budete schopní uznať si chybu, pred ktorou si nemožno ďalej zatvárať oči, so cťou a zodpovednosťou odstúpite zo svojich funkcií a zamedzíte tak ďalšiemu poškodzovaniu dobrého mena ECAV a záujmu jej veriacich členov. Nech Vám v tom Pán Boh pomáha a dá Vám silu k naplneniu tohto cieľa.

Zároveň Vás žiadam o písomné stanovisko na napomenutie v tomto otvorenom liste.

Doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.
emeritný generálny dozorca ECAV na Slovensku

ilustračné foto: pixabay.com