Štedrý večer

„Čo od počiatku bolo, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme sa pozerali a čoho sa nám dotýkali ruky, (o tom svedčíme, totiž) o Slove života. A ten život sa zjavil, a my sme (Ho) videli a svedčíme (o Ňom) a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám.“
1J 1, 1 – 2

Bratia a sestry!

Otec nebeský je dobrotivý a láskyplný Boh. Nie je to Boh, ktorý je od nás vzdialený. Práve naopak, je blízko nás a rozumie našim prosbám a nárekom. Nikto na svete nám tak dobre nerozumie ako práve Pán Boh. A nielen nám osobne – On rozumie všetkým ľuďom na svete. Také niečo dokáže len Pán Boh. Áno, Pán Boh počul, videl aj rozumel, a tak Ho neraz bolelo božské srdce, keď ľud blúdil a konal nesprávne, priam hriešne skutky. Trápil sa, keď videl to ľudské nešťastie a zúfalstvo. Otec nebeský volal svoj ľud k sebe skrze rôznych prorokov, učiteľov aj kráľov. Avšak len máloktorý prorok našiel pochopenie v starom Izraeli. Bolo potrebné vykonať niečo viac. Bolo priam nutné poslať najväčšieho Proroka, Učiteľa, Majstra – Mesiáša, ktorý navráti ľud z bludnej cesty, prinesie stratenú radosť zo života a zbaví svet zloby a krutosti. Mesiáš – Boží Syn – tu bol od počiatku, On stál už pri stvorení sveta.

Bratia a sestry, možno sa niekto opýta, prečo to všetko spomínam. Prečo v tento sviatočný večer hovoríme o tom, že Pán Ježiš tu bol od počiatku? Ak chceme skutočne svätiť vianočné sviatky, tak musíme vedieť, kto sa to v ten zvláštny večer narodil. Nie je to len nejaká filozofická otázka – je to odpoveď na otázku, prečo Vianoce vlastne slávime a čo si vtedy máme uvedomiť. Máme si uvedomiť, čo všetko sa nám zjavilo v tú betlehemskú noc.

Otec nebeský zoslal na zem

a) svetlo.
b) lásku.
c) život.

a) Vzácni bratia a sestry, Štedrý deň je akousi vstupnou bránou do vianočných sviatkov. Na dnešných štedrovečerných službách Božích sa končí advent a začínajú sa vianočné sviatky. Adventný čas bol duchovnou prípravou, aby sme si otvorili uši a oči, aby sme videli tie skutočné duchovné poklady, ktoré sa nám počas Vianoc ponúkajú. Sú to priam nebeské chvíle, ktoré má rád každý človek, nielen deti. Veď počas vianočných dní k nám prichádza Božie svetlo, vďaka ktorému vidíme mnohé veci v inom svetle ako počas zvyšku roka. Nie nadarmo apoštol Ján píše, že čo od počiatku bolo, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli. Na počiatku bol Pán Boh a celá Svätá Trojica. Na počiatku bolo nebo a kráľovstvo nebeské vládlo na zemi aj vo vesmíre. Prví ľudia žili v súlade s Božou láskou a vôľou. V Betleheme sa ukázal Boží Syn, ktorý nám priniesol práve tieto spomínané staré časy. Adam s Evou nepoznali hriech. Nevedeli, čo je to zloba a hnev. Aj Božiemu Synovi je cudzí hnev a neláska. Ak sa teda pýtame, čo nájdeme v Betleheme, tak potom je to svetlo. Nie obyčajné, ale nebeské. To Svetlo, ktoré svieti v kráľovstve nebeskom od stvorenia sveta. Preto sú tieto sviatky také mimoriadne a cítime počas nich veľké Božie požehnanie.

b) Toto požehnanie je také veľké, že sa neobmedzuje len na pravoverných a nábožných ľudí, ktorí milujú svoj chrám z celého srdca a celej sily. Božia láska a milosrdenstvo sa dotkne každého jedného človeka. To je veľký dôkaz Božej lásky. Počas vianočných sviatkov nebesia nebudú rozlišovať medzi ľuďmi. Nebudú ich triediť podľa zásluh alebo hodností. Božia láska zasvieti na každého jedného z nás. Život sa zjavil, ako o tom píše Ján vo svojej epištole. A my sme ho videli.. Môže sa však stať, že človek neuvidí nič, že nevstane a nepôjde do Betlehema. Nebude hľadať to Božie svetlo. Bratia a sestry, dnešný večer však nie je o tom, aby sme hľadali prekážky vedúce k betlehemskej hviezde. Práve naopak, Štedrý večer je taký štedrý, že zasiahne každého z nás. Ďakujme Pánu Bohu za tento sviatočný čas. Ľudský um ani dôvtip by niečo také nedokázali vytvoriť.

c) Pán Ježiš nepriniesol len pozemský a šťastný život, ale aj život večný. Môžeme povedať, že to je to najdôležitejšie, čo treba hľadať v Betleheme. Vianočné sviatky nám ponúkajú radosť, sviatočné chvíle, no môžeme dostať ešte viac: dávajú nám nádej večného života. To znamená, že pri konci týchto dní budeme môcť získať zmysel života. Spoznali ju pastieri, neskôr mudrci a nakoniec mnohí a mnohí ľudia, ktorí pochopili, čo nám priniesol Pán.

Bratia a sestry, dnešný večer je veľkým Božím darom, ktorý je určený pre každého jedného človeka. Vstaňme aj my a ponáhľajme sa do Betlehema spolu s pastiermi. Verte, že pre každého má Pán nejaký dar. Je len už na nás, čo si vyberieme. Amen.

Modlitba

Pane Ježiši, ďakujeme Ti za to, že si zostúpil na túto zem v podobe malého Dieťaťa. Narodil si sa ako každý z nás. Prijal si údel človeka, a tým si sa k nám znížil. Nedokážeme vysloviť slová vďaky za to a za tieto vianočné sviatky. Prijímame z nich veľa požehnania a radosti. Nech je velebené Tvoje meno naveky! Amen.

Mgr. Michal Gubo
evanjelický a. v. farár

Ilustračné foto: unsplash.com