O Pastierskom liste Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Pamiatke reformácie 2022

Svetlo sveta uzrel ďalší Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku, a to k Pamiatke reformácie 2022. Ak ste z nejakých dôvodov neboli v chráme Božom a máte záujem oboznámiť sa s ním, nájdete ho na webovej stránke cirkvi.

Je to list taký nemastný-neslaný, ani ryba-ani rak. Biskupi si vybrali hrozienka z veľkého koláča tak, ako im to pasuje do kariet. Dianie v reformačnom wittenberskom prostredí v roku 1522 rozčlenili biskupi na tri dôležité udalosti, ktoré podľa nich „nás oslovujú pre náš dnešok“.

Dovolím si odcitovať podstatnú časť tohto pastierskeho listu a vyjadriť k nemu svoj názor. Teda citujem: „Prvou (z tých troch dôležitých udalostí – pozn. autorky) je návrat Martina Luthera do Wittenbergu po desiatich mesiacoch jeho exilu na hrade Wartburg, v marci 1522. V jeho životopisoch nájdeme zmienku, že po návrate „bojoval proti obrazoborectvu“. Čo to znamená? V rodiacom sa evanjelickom prostredí prevládla emócia radikálne svetu vykričať, „kým už viac nie sme“, nad pokojným vyznaním „kým v Kristovi sme“. Prejavila sa ničením všetkého, čo sa spájalo s praxou rímskokatolíckej cirkvi. Luther sa proti tomu postavil. Ani dnes nás neposunie ďalej radikálne a povrchné opakovanie toho, „kým nie sme“. Nepomôže nám kritika iných. Hlavne ak nás tí iní neraz predbiehajú v úprimnosti svojho života, viery, služby a svedectva. Luther by nás zastavil a viedol k pozitívnemu vyznávaniu a dokazovaniu toho, „kým v Kristovi sme“.”

Moja otázka k vyššie citovanému znie: Naše evanjelické prostredie je už dávno zrodené, prečo sa teda ako vrcholní predstavitelia cirkvi nesprávate tak, aby ste boli tými, ktorí sú v Kristovi, a nie tými, akými už viac nemáte byť? Preto, lebo neznesiete, keď Vám niekto povie pravdu do očí. Prenasledujete a ničíte životy tým, ktorí si tak dovolia urobiť. Nevonia Vám spravodlivosť, prekrúcate právo i Božie slovo. Každý jeden Váš pastiersky list hovorí len o dvoch veciach: o financiách, o nabádaní k darcovstvu, aby ste si mali z čoho napchať vrecká, alebo v nich rezonuje snaha očierňovať tých, ktorí poukazujú na nekalé praktiky Vaše i Vašich posluhovačov. Napáchané zlo zahmlievate, ľudí klamete v snahe úplne to zlo ututlať, aby sa o ňom už nikdy nehovorilo. Lutherovo učenie je založené na Ježišovi Kristovi, on však často zdôrazňoval pôsobenie diabla, poukazoval na zlo a na hriech. Nezneužívajte jeho reformačné zásluhy na to, aby poslúžili Vášmu pokrútenému krasorečneniu a hádzaniu špiny na tých, ktorí volajú po pravde a spravodlivosti. Kým teda „v Kristovi ste“, páni biskupi? Mierne povedané: zneužívateľmi moci, ktorú ste si uzurpovali nezákonným spôsobom v zmanipulovaných voľbách!

Poďme k tej druhej udalosti roku 1522, ako o nej píšete vo svojom pastierskom liste. Citujem: „Tým sa dostávame k druhej udalosti roku 1522. Luther celý tento rok investoval do poctivého evanjelického kázania o základných princípoch viery a života, fungovania zboru a cirkvi, hodnote slova a sviatostí. Vedel, že obnovený, evanjelický kresťanský život sa nerodí sám od seba. Tvorí ho Duch Svätý. Používa si na to vieroučne zdravé, na Písme založené kázanie a vyučovanie. A tak po piatich rokoch búrlivých vonkajších udalostí sa na jar 1522 začalo sústredené budovanie evanjelickej cirkvi – a to poctivým, systematickým Lutherovým kázaním a vyučovaním. Nech je toto impulzom pre všetkých ordinovaných, ktorí stoja v službe slova a sviatostí, i pre všetkých neordinovaných, ktorí pomáhajú vo vedení a vyučovaní: nasledujme poctivo biblicky kážuceho Luthera, ktorý vedel, aký obrovský je dosah kázaného slova. Zdokonaľujme sa v duchovnom umení kázania a vyučovania.”

Áno, Luther vedel, aký obrovský je dosah kázaného slova, ale prečo to ešte stále neviete Vy? Veď ste biskupi, „špička” v ECAV! A prečo to nevedia niektorí farári? Veď vyštudovali evanjelickú bohosloveckú fakultu a zložili farárske skúšky! Mali možnosť študovať aj Luthera. To až teraz sa, mnohí pôsobiaci v cirkevných zboroch už v dôchodkovom veku, majú zdokonaľovať v duchovnom umení kázania a vyučovania? Lebo naozaj je to tak, že naša evanjelická cirkev má mnoho tárajov, ktorých kázne vedú odnikadiaľ nikam, ako o tom píše Imrich Lukáč, bývalý generálny dozorca ECAV, vo svojom príspevku v Lutheruse: Na Pamiatku reformácie sa farári v kázňach budú rozplývať nad odvahou Martina Luthera. Sami pritom bojazlivo mlčia o hriechu v cirkvi. “ Vďaka Pánu Bohu za vynikajúcich kazateľov slova Božieho, lebo naša cirkev má aj takých. Mnohým však upierate právo prejaviť svoj kazateľský talent či už v médiách, alebo pri rôznych iných príležitostiach. Všetko vyššie spomenuté platí aj o vyučujúcich neordinovaných.

 Ďalej z pastierskeho listu citujem: „A to tretie. V septembri 1522 vyšla tlačou a hneď bola vypredaná Nová zmluva, ktorú Luther preložil do nemčiny počas exilu na Wartburgu. Tento historický čin predznamenal neraz dobrodružnú cestu Písma v nám zrozumiteľných prekladoch aj do evanjelických domácností v Uhorsku. Vznikala evanjelická tradícia písmactva, úcty k Božiemu slovu. Evanjelikovi teda jeho vlastná tradícia vkladá do rúk Božie slovo, aby ho používal, poznal, žil z neho a s ním. Ono sa má nie iba proklamatívne, ale skutočne stať „prameňom viery a pravidlom života“. Sústreďme svoj čas na to, aby sa čítanie Písma, zvlášť Novej zmluvy, spojené s modlitbou, stalo súčasťou nášho života a osobnej zbožnosti. Toto je evanjelické!“

Vy sami z Božieho slova a s ním nežijete, no od evanjelikov to žiadate. Vyberáte si z neho len to, čo Vám vyhovuje, aby ste ním nahrali na smeč Vášmu špekulatívnemu vládnutiu. To Vy, páni biskupi spolu s Vašimi vyvolenými, máte byť príkladom členom evanjelickej cirkvi, ale nie ste! Predpokladám, že Vy Písmo sväté ovládate, ale stalo sa ono súčasťou Vášho života a osobnej zbožnosti? Pravda, týmto pastierskym listom oblbnete mnohých, lebo, žiaľ, je veľmi veľa takých, ktorých dianie v cirkvi nezaujíma. Návštevu služieb Božích berú ako kultúrnu vložku nedele, lebo si tak zvykli žiť, nič iné ich nezaujíma. A ešte: Luther kládol dôraz na Novú zmluvu, ale treba zdôrazniť, že evanjelik má čítať a poznať kompletné Písmo sväté, ktoré iba ako celok sprostredkúva úplné, pravé Božie slovo, potrebné pre život človeka. Mnohé pravdy zo Starej zmluvy Vám však nepasujú do spôsobu Vášho vládnutia.

 Posledná citácia: „Prosíme, prijmite tieto tri praktické odkazy z minulosti do našej prítomnosti: svoje evanjelictvo žime a deklarujme vždy pozitívne – sústreďme sa na poctivo kázané a poctivo prijímané Božie slovo – venujme čas a budujme svoju osobnú zbožnosť cez čítanie Písma, spojenú s modlitbou.”

Vybrali ste si tri praktické odkazy z minulosti do našej prítomnosti. Vyznajte teda svoj hriech, spočívajúci v rôznych cirkevných machináciách, ktoré chcete prikryť! Avšak ktorý hriech sa dá prikryť či azda aj celkom skryť pred Vládcom neba i zeme? Nabádate k pokániu ostatných, s tým súhlasím, ale Vy, bratia biskupi, im spolu s Vašimi prisluhovačmi buďte vzorom. A pokiaľ ide o modlitbu, dobre viete, že len modlitba spravodlivého mnoho môže v účinkoch (List Jakuba).

Takže aká budúcnosť čaká našu Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku? Budú naďalej slepí viesť hluchých a hluchí slepých? Možno. Len Pán Boh to vie – On posúdi a rozhodne. Jedno je isté: nečestným ľudským konaním sa On preľstiť nedá!

 Ružena Škottová

Ilustračné foto: pixabay.com