Druhá slávnosť vianočná

„Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo; lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi. Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý z viery bude žiť.“
R 1, 16 – 17

Milí bratia a milé sestry!

Včera sme počúvali veľmi radostnú zvesť od Božieho posla – anjela, ktorá nám prinášala do našich sŕdc radosť a pokoj: „Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“ Teda v Ježišovi Kristovi sa naplnilo prorocké očakávanie a zjavila sa milosť Božia spásonosná všetkým ľuďom. S Ježišom Kristom prišlo na svet evanjelium, radostná zvesť, aby sa tu na čas pred očami človeka rozvíjalo, žilo a prebývalo „v tele“ a aby bolo zvestované všetkému stvorenstvu. Teda i nám!

Evanjelium – radostná zvesť – to je Ježiš Kristus, to je najväčší dar nebies k záchrane hriešneho človeka. Kde je evanjelium nie len zvestované, ale aj prijaté, tam nastáva opravdivý čas radosti a veselosti, ktorý prechádza z týchto radostných vianočných dní do celého života veriacich. Teda v evanjeliu ide o záchranu človeka.

Milí bratia a milé sestry!

Zo slov, ktoré stoja ako základ kázne, počujeme toho najpovolanejšieho svedka a znalca evanjelia – apoštola Pavla. Pavel sa až potom stal kazateľom evanjelia, keď ho predtým sám celým srdcom prijal a keď bol ním zachránený. Preto aj do Ríma píše evanjelium na základe osobnej skúsenosti.

V jeho svedectve počujeme hlas tých, ktorí Ježiša Krista prijali a v Neho uverili. Či to bol vyznávač a mučeník diakon Štefan, či cez stáročia mnohí známi, spomínaní alebo i neznámi, všetci až do našich čias takto pavlovsky vyjadrovali svoj postoj ku Kristovi. V evanjeliu ich obklopila Božia moc a láska. Evanjelium prišlo na svet a zvestuje sa i pre našu záchranu a spasenie. Ako je to s naším vzťahom k nemu – evanjeliu –, ktoré telesne prišlo k nám v Ježišovi Kristovi?

Je potrebné práve dnes na Vianoce zdôrazniť, že Kristus sa narodil pre každého z nás a chce, aby sa Jeho evanjelium úplne zmocnilo nášho osobného života a aby tento život usmernilo k lepšiemu. Kristus sa narodil pre nás, ale musí sa narodiť aj v nás. Radosť srdca, ktoré bolo zasiahnuté mocou evanjelia, je tou najväčšou a najkrajšou duchovnou radosťou. Osobná viera a presvedčenie má nesmiernu cenu v živote, neporovnateľne väčšiu, než tá tradičná, zdedená, sviatočná.

Milé sestry, milí bratia!

Evanjelium je však mocou Božou na spasenie nielen mne, ale všetkým, ktorí uveria. Nerozumeli by sme evanjeliu, keby sme ho chceli mať len pre seba. Evanjelium nie je egoistické, moje, ono je všetkých. Od chvíle, keď apoštol Pavel prijal Pána Ježiša Krista, túžil sprostredkovať cestu ku Kristovi čo možno najväčšiemu počtu ľudí. Z toho dôvodu písal aj do Ríma. Pokúša sa vysvetliť niekdajším pohanom, čo evanjelium znamená. Tým, ktorí uveria, zjavuje sa v ňom spravodlivosť Božia a v nej Božia láska a milosrdenstvo. Akoby sme v Pavlových slovách počuli obmenu Jánovho svedectva: „Pozrite, akú lásku vám dal Otec!“

Všetci majú prijať, čo Pán Boh dáva. Každý môže byť z Jeho veľkého daru obohatený. Evanjelium znamená veľa pre jednotlivca a jeho život, ale znamená veľa i pre spolužitie ľudí, pre iných. Apoštol Pavel túžil, aby zvesť o Pánovi Ježišovi Kristovi prijali všetci ľudia. Vedel, že tým prijmú silu a moc k novému životu z viery, ktorý sa bude prejavovať nielen oddanosťou voči Pánu Bohu, ale aj láskou medzi ľuďmi navzájom, radostným životom všetkých a pokojom medzi všetkými. Amen.

Modlitba

Nikdy by sme sa nemali báť, lebo Ty, Pane, ktorý máš v rukách nebo a zem, máš v rukách i nás. Ale jednako sa ľakáme nebezpečenstva a bojíme sa, akoby sme neboli Tvoji a akoby si Ty nad nami nebdel. Odpusť nám našu slabosť a to, že sme sa tak často oddávali starostiam, ktoré nám morili srdcia a odďaľovali nás od Teba. Pane, keď prichádzame do nebezpečenstva a srdce sa začína chvieť, občerstvuje sa naša viera. Pomáhaj nám myslieť na to, že nás miluješ a že Tvoja láska je večná. Pomáhaj nám myslieť na útešné sľuby, ktoré si dal svojim a ktoré vždy plníš. Daj, aby nás osvietila Tvoja milosť, aby všetku bojazlivosť a starosť, čo nás zachvacuje a chce nás skrušiť, premáhala a nahrádzala pevná dôvera. Amen.

Mgr. Ján Gdovin st.
evanjelický a. v. farár

Ilustračné foto: unsplash.com