Ako sa blížil koniec druhého funkčného obdobia generálneho biskupa Klátika, začali sa profilovať noví „nádejní“ kandidáti na obsadenie najvyšších pozícií v cirkvi. Keď krachli viaceré pokusy očierniť profil generálneho biskupa a generálneho dozorcu zdola (a takéto pokusy cez najrôznejšie petície, internetové šírenie falošných správ boli neustále, no nenašli v evanjelickej verejnosti „patričnú“ odozvu), zamerali sa vo svojom predvolebnom boji na „parlamentnú“ (rozumej synodálnu) politiku. Do takejto kategórie predvolebného boja patrilo neschválenie rozpočtu na synode 2017 – a povzbudení týmto „úspechom“ potom na synode 2018 už neschválili nič – ani správu predsedníctva, ani ročnú závierku a ani rozpočet. Taktika vyšla. Na synodách 2017 či 2018 už nič nezdôvodňovali, na nič sa nepýtali, pretože vedeli, že v diskusii nič neobhája.

Na synode 2018 ročnú závierku za rok 2017 neschválili. O rok neskôr, v roku 2019, bola ročná závierka za rok 2018 bezproblémovo schválená. Čo také sa udialo, že zrazu boli hospodárske výsledky schválené? Navonok áno – kým v roku 2017 bol hospodársky výsledok – strata 36 tis. €, o rok neskôr ECAV vykázala zisk 446 tis. €. Nechce sa ale veriť, že by synodáli boli tak ekonomicky negramotní, že by neboli postrehli, že rok 2018 bol výnimočný a že zisk, ktorý sme v uplynulom roku dosiahli, sa nebude opakovať, pretože vyplynul najmä z toho, že bývalé predsedníctvo ECAV v zložení Klátik – Lukáč včas rozpoznali príležitosť a na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu „vyhrali“ v prospech ECAV spor, týkajúci sa regulovaného nájomného. Do kasy ECAV tak priniesli 480 tis. €.

Išlo len o mocenský boj o vedúce posty
Výmenou na predsedníckych stoličkách cirkvi nenastal v cirkvi žiadny zlom a žiadny začiatok ekonomického raja sa ani nekoná! Odpoveď na položenú otázku, prečo synoda závierku za rok 2017 neschválila, no závierku za rok 2018 áno, je jediná: synoda ročnú závierku za rok 2018 schválila, pretože cieľ, kvôli ktorému závierka za predchádzajúci rok schválená nebola, bol naplnený, a nové vedenie už nepotrebovalo v cirkvi „problémy“ s nejakými financiami. Nejde a nikdy nešlo o závierku, ale iba o mocenský boj o vedúce posty. Ešte farizejskejšie vyzerá proces schvaľovania rozpočtu. Nové vedenie nevymyslelo nič svetoborného, a to, čo bolo pred rokom neprijateľné, je zrazu – keď za vrchstolom sedí Brozman s Eľkom – vynikajúce! A všetok ten jed, ktorý oni dávkovali cirkvi posledné roky, je zabudnutý. Navonok sú tie čísla „trochu“ iné, ale zďaleka nenapĺňajú to, čo sami, kým si nesadli do svojich kresiel generálneho biskupa a generálneho dozorcu, presadzovali. Rozpočet cirkevných prostriedkov zďaleka nie je vyrovnaný. Iba namiesto straty 84 tis. € vykázali stratu 66 tis. €. Novým rozpočtom cirkevných prostriedkov sa „ušetrilo“ nejakých 18 tis. €. V skutočnosti však neušetrili nič – pokiaľ sa chce ECAV ďalej férovo chovať voči bývalým účastinárom a podielnikom Beckovskej Viesky, bude musieť tak či tak výnos z nájmu Beckovskej Viesky po zdanení, čo predstavuje približne 10 tis. €, previesť z účtov ECAV na účet Fondu Beckovskej Viesky. To sa v rozpočte neobjavilo. Rovnako je otázne, či zrušenie predajne evanjelickej náboženskej literatúry je v súlade s misijnou stratégiou ECAV. Dotácie pre fungovanie predajne bude treba vyfinancovať ďalšími zhruba 8 tis. €. A k vylepšeniu odhadu budúceho hospodárskeho výsledku v cirkevných príspevkoch prispelo aj zníženie plánovaných odpisov o približne 7 tis. €. Avšak rozpočet je o príjmoch a výdavkoch, a nie o výnosoch a nákladoch, nákladová položka „odpisy“ opticky ovplyvňuje hospodársky výsledok, ale nemá žiadny vplyv na to, či rozpočet bude napokon schodkový, vyrovnaný alebo prebytkový. Takže nový rozpočet cirkevných prostriedkov, ktorý mal byť vyrovnaný, je v skutočnosti horší ako pred rokom predkladaný rozpočet.

Čo bolo, bolo…
Predseda GHV hrdo ohlasuje, že vyrovnaný rozpočet je realitou. Na predminulej synode sme odhadovali stratu 33 tis. €. Pravda je však taká, že tohtoročná celková „nula“ v hospodárskom výsledku (sumárne za všetky čiastkové rozpočty) sa dosiahla iba tým, že sa „pozabudlo“ na niektoré náklady. Ak spočítame zamlčané výdavky (odvod do fondu Beckovskej Viesky 10 tis. €, náklady na dofinancovanie predajne Lutherhaus 8 tis. €, zníženie odpisov 7 tis. €) a prirátame daň z príjmu (schválený rozpočet nepočíta s tým, že by sa mali platiť dane; pred rokom sme odhadovali, že dane z podnikateľských aktivít budú vo výške cca 10 tis. €), dopracujeme sa k strate 35 tis. €. Teda vyššej strate, ako bola plánovaná v rozpočte, ktorý bol predložený v roku 2018 a voči ktorému boli výhrady. Ak by si súčasné vedenie stálo za tým, čo niekoľko rokov pred voľbami hlásalo, malo si nechať schváliť návrh rozpočtu, ktorý ako protinávrh cez bývalého predsedu GHV Synaka v minulosti opakovane predkladalo na synodu. Sami však sú dostatočne znalí situácie a vedia, že tie nápady vtedy boli nereálne. Takže aký je odkaz z tohtoročnej synody? „Zabudnite na to, čo sme roky hlásali, priatelia!“ Alebo ako hovorí klasik: „Čo bolo – bolo, „terazky“ som generálnym biskupom (generálnym dozorcom)!“

Dušan Vagaský,
bývalý riaditeľ Generálneho biskupského úradu ECAV