Najväčšia kauza Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku – Reformata, s r. o. (spoločnosť spravujúca cirkevný majetok) sa nediala len posledných 6 rokov, ale omnoho skôr, pretrvala volebné obdobia až troch generálnych dozorcov (Holčík, Delinga, Lukáč). Je zjavné, že ten súčasný generálny dozorca Ján Brozman bol súčasťou korupčného systému, s mnohými dnešnými predstaviteľmi a funkcionármi cirkvi túto kauzu úspešne kryli a nedovolili s ňou pohnúť na žiadnych grémiách. Po tom, ako o nej začal mediálne informovať bývalý generálny dozorca Imrich Lukáč vedeli, že sa ochránia jedine protiútokom, preto si založili občianske združenie H.E.L.P., časopis Eff atha a Reformačné listy. Cez petície a Chartu na obnovu ECAV kričali – Chyťte zlodeja! A zúfalci, naivkovia, oportunisti, veční idealisti ich nasledovali a vyniesli Jána Brozmana a ďalších do najvyšších funkcií vo vedení. Ján Brozman a ďalší sú na najvyšších postoch na synode, v generálnom presbyterstve, generálnom hospodárskom výbore len preto, aby mohli riadiť cirkev z najvyšších kresiel. Nie sú ľavicoví ani pravicoví, nemajú žiadne vízie, ideály, ani nebojujú za žiadne hodnoty, len hrajú svoju naučenú rolu. Dokiaľ je kde brať, rozhadzujú zo spoločnej kasy, nakladajú s majetkom a robia si propagáciu za peniaze štátu aj tie naše. Jediným cieľom je udržať sa čo najdlhšie pri moci, čo najdlhšie byť tam, kde sa nastavujú základné pravidlá – kde sa pripravujú zákony, kde sa rozhoduje o peniazoch a majetku, kde je možné dosadzovať ľudí do strategických pozícií. Je smutné, koľko ľudí je ochotných za trochu výhod pristupovať na túto falošnú hru. Alebo nie sú čistí a vedie ich k tomu strach o seba? Je však aj vynikajúce, že sa nájdu ľudia, ktorí toho majú dosť, ktorí nepozerajú na svoj pokoj a vlastné výhody, aby sa im ušla aká-taká funkcia, aby mohli rozhodovať, ale chcú, aby cirkev bola soľou a svetlom. Takým je IMRICH LUKÁČ, lekár a bývalý generálny dozorca, ktorý v prvej časti rozhovoru hodnotil kauzu Reformata, ako sa nakladalo s majetkom na Ul. Svoradovej 1 v Bratislave. V tejto časti vysvetľuje, prečo dodnes neboli vyvodené žiadne dôsledky u zodpovedných.

Odborná Komisia na posúdenie skutkového stavu hospodárenia v spoločnosti Reformata, spol. s r. o., menovaná minuloročnou synodou, už skončila a pripravila správu pre synodálov, ktorí sa k nej majú vyjadriť na tohtoročnej synode. Čo hovoríte na jej závery?
Po rozhodnutí Generálneho súdu ECAV na Slovensku, ktorý zbavil br. Daniša funkcie dištriktuálneho dozorcu ZD, po znaleckom posudku Ekonomickej univerzity v Bratislave a po výsledkoch daňovej kontroly sa na synode na základe návrhu seniora Tatranského seniorátu Jaroslava Matysa horko-ťažko zrodila táto komisia. Hovorím horko-ťažko, lebo nebolo ochoty prijať pochybenia, ktoré sa udiali v Reformate, ale bola snaha všetko umlčať. Na poslednej synode v Martine bolo prijaté uznesenie na vytvorenie tejto komisie doslova na poslednú chvíľu. S bratom generálnym biskupom M. Klátikom sme boli napriek zisteniam osamotení, väčšina synodálov sa nevyjadrovala, len mlčala, a tak skôr akoby nepodporovala našu snahu dať veci do poriadku. Statočne sa k nám pridali až synodáli brat senior Jaroslav Matys zo Spišskej Novej Vsi a brat Kubinský – a až tak ďalší, a komisiu napokon schválili. Podľa informácií, ktoré mám, táto komisia naplno potvrdila všetky obvinenia a ukázala aj viac, kde by sa kontrola mala rozšíriť. Patrí jej naše poďakovanie, stálo ju to veľa času a obetí.

Synoda zvolila aj členov tejto komisie. Kto v nej pracoval?
Komisia pracovala v zložení: Marián Damankoš, Jaroslav Matys, Peter Gärtner, Jaroslav Mervart, Miroslav Klima, Roman Žilinčík, Mária Oráčová, Jaroslav Matys, Juraj Gáll a Andrej Kubinský. Potvrdili, že sme mali pravdu. Pre nás je to značné zadosťučinenie, teraz treba, aby to prinieslo požehnanie pre cirkev. Tá sa musí očistiť, to je jediná cesta vpred. Navrhujem nálezy komisie vydať vo forme brožúry a rozšíriť. Evanjelici majú právo vedieť, čo sa tu dialo. Majú aj povinnosť volať po náprave. Je to dôležité aj pre budúcnosť. Treba pripomenúť, čo všetko robili opozičníci pravdy. Aké polená hádzali pod nohy, aké nezmyselné uznesenia prijímali, zosmiešňovali, útočili, klamali. Reformačné listy písali, že všetko je vymyslené, že je to lož. Priznajú si chybu? Znovu a znovu pripomínam: Evanjelický posol splnil svoju historickú úlohu. Postavil sa za pravdu – a za to sa v cirkvi ťažko platí. História hovorí, že sa aj upaľuje. Očakávame odvolanie riaditeľa Tranoscia, kompletnej redakcie so s. šéfredaktorkou Kováčikovou. Pre históriu vyorali hlbokú a požehnanú brázdu. To zostane zapísané na tom najčestnejšom mieste.

Mnohí – medzi nimi aj súčasný generálny biskup I. Eľko – sa vyjadrili, že síce ste veľa o kauzách písali a menej alebo vôbec konali, resp. neurobili nápravu s vinníkmi či nevyvodili dôsledky. Ako to vlastne je?
Priznávam, že na začiatku môjho funkčného obdobia mi ako generálnemu dozorcovi ani nenapadlo robiť kontroly a ďalšie nepopulárne opatrenia. Žiaľ, život je iný. Prvú sťažnosť som dostal doslova a do písmena hneď po prevzatí úradu. Za dverami čakala skupina členov cirkevného zboru Bratislava a žiadala riešenie kontroly predaja majetkov v ich zbore. Stalo sa – začal som to riešiť. Vzápätí sa začali na mňa útoky. Šetrenie viedlo nakoniec k disciplinárnemu konaniu a jeden bratislavský farár bol zbavený funkcií v ECAV. Bola vytvorená kontrolná skupina z Generálneho hospodárskeho výboru ECAV. Tá vykonala kus práce. Žiaľ, naši známi bratia z Prešova na zasadaní generálneho presbyterstva v Prešove 5. apríla 2013 (zápisnica GP č. 2/2013) nepredlžili mandát niektorým jej členom, keďže sa im končilo funkčné obdobie, a tak skupina dokončila svoju prácu v oklieštenej podobe. Konštatovala však hrubé porušovanie zákonov. Napriek tomu, a tiež napriek nesúhlasu časti členov bratislavského zboru, bolo rozdelenie CZ Bratislava presadené. Tým, že cirkevný zbor sa rozdelil na tri samostatné cirkevné zbory, ďalšia kontrola bola prakticky nemožná a všeobecne nežiadúca. A to bol zrejme aj dôvod rozdelenia zboru Bratislava. Mnoho prechmatov sa tým zakrylo. Pre mňa bolo šokom aj to, že viacerí vysokovzdelaní a fundovaní špičkoví odborníci sa vzdali svojich pozícií, keď videli, že snaha o nápravu a poriadok v cirkvi nie je prakticky možná. Na podlostiach sa odmietli zúčastňovať a čestná práca im robila nepríjemnosti. Práca v cirkvi sa pre nich skončila sklamaním. Oslabilo nás to. Pamätám si, že aj na synodách boli hlasy volajúce po rehabilitácii dotyčného odvolaného br. farára z Bratislavy (napr. terajší br. dozorca VD Pankuch). Takto sa to v cirkvi robí –, slušní musia odisť a nečestní sú rehabilitovaní. Čestných potom len ťažko nahovoríme na funkciu, keď vidia, že cirkev rovná sa politika. Túžba po majetku je väčšia ako po viere a spasení.

A čo sa týka Reformaty?
Po zistení závažných pochybení a množstva podozrení naše konanie viedlo k zmene zakladateľskej listiny, odvolaniu pôvodných konateľov Reformaty (Mlynár, Daniš). V disciplinárnom konaní bol Generálnym súdom ECAV z funkcie dištriktuálneho dozorcu ZD odvolaný brat V. Daniš. Výsledky kontroly, závery právneho centra, advokátskej kancelárie dr. Bystrický – nájom bytov Svoradove l, a 3, analýza, posudky audítora, znalecký posudok Znaleckého ústavu a nakoniec aj daňová kontrola a vyrubená pokuta sú dôkazom závažných pochybení. Teraz sa k tomu pridal aj nález synodálnej kontrolnej komisie. Boli podané aj trestné oznámenia, zďaleka však vec nie je ukončená.

S kým ste museli zápasiť, ak ste chceli veci riešiť?
Dištriktuálne presbyterstvo VD v Prešove prijalo 29. novembra 2014 uznesenie č. 65/2014, kde vyjadruje podporu bývalým konateľom Reformaty a žiada veci vrátiť do pôvodného stavu. Bola to jasná snaha predsedníctva dištriktu VD (J. Brozman, S. Sabol) cez uznesenia dištriktuálneho presbyterstva Reformatu chrániť a veci zakryť. Nie vyšetriť. 28. novembra 2015 dištriktuálne presbyterstvo VD prijalo uznesenie č. 1/2015, kde mal žalobca VD preskúmať konanie Predsedníctva ECAV a prípadne naň spracovať aj žalobu. Keď sme sa chceli dostať k elektronickej forme účtovníctva Reformaty, požiadali sme synodu o pomoc formou uznesenia – výzvy o vydanie. Synoda v Prešove 10. a 11. júna 2016 (návrh na uznesenie 07-06) nás nepodporila. Hlasovanie: 62 prítomných, za prijatie uznesenia 30, proti 0, nehlasovalo 32. Jasný dôkaz, že pravdu nechceli poznať. Vydanie elektronickej formy účtovníctva rieši súd, myslím už 4 roky. Aká je to úbohosť súdnictva na Slovensku. Na Synode v Prešove (10. a 11 jún 2016) bol dokonca podaný návrh na uznesenie, že br. Daniš je ďalej riadnym členom synody a má právo hlasovať aj napriek zbaveniu funkcie dištriktuálneho dozorcu súdom. Návrh neprešiel. Hlasovanie: za 30, proti 22. Na tejto synode bol podaný aj návrh na odvolanie predsedu Generálneho súdu prof. J. Sváka. Synoda tiež nepodporila žiadosť o vydanie elektronickej formy účtovníctva Reformaty. Prof. Svaka sa pokúšali odvolať aj na synode v Nimnici v júni 2017. Aj Zápisnica z konventu ZD 4. mája 2016 v Dobrej Nive poukazuje na ďalšie obludnosti. Právna zástupkyňa ZD J. Tomašovičová vyslovila podporu br. V. Danišovi po tom, čo bol odvolaný generálnym súdom z funkcie. Konštatovala, že nebude rešpektovať rozhodnutie generálneho súdu. Súhlasne sa vyjadril aj br. senior M. Hvožďara. Brat M. Kováč z H.E.L.P. a Reformačných listov označil súd s br. Danišom za vykonštruovaný proces. Rovnako konvent VD 28. mája 2016 v Prešove uznesením 10/2016 označil odvolanie br. Daniša z funkcie za nezákonné. V boji proti predsedníctvu cirkvi ochrancovia neporiadkov v cirkvi vydávali časopisy Effatha, neskôr Reformačné listy, ktoré tvrdili, že hrubé pochybenia v Reformate sú výmysel. V boji proti predsedníctvu cirkvi zorganizovali H.E.L.P. Prebiehali aj podpisové akcie a petície. Spomeniem napr. Vyhlásenie k aktuálnej situácii v ECAV v roku 2014. Nestretlo sa však s veľkou podporou. Predsedníctvo ECAV sa snažilo byť konštruktívne, po dohode s podielnikmi Beckovská Vieska predložilo kompletný návrh na riešenie a správu tohto majetku. Synoda v Nimnici v júni 2017 návrh neprijala. Je to len stručný výpočet niektorých hlavných krokov, ktorými sme chceli problémové otázky riešiť. Ukazujú, čo sa urobilo a v akom doslova nepriateľskom prostredí sme sa ocitli, keď sme chceli konať. Nebola ochota veci riešiť, zodpovední pravdu nechceli poznať. Snaha hádzať polená pod nohy predsedníctvu cirkvi bola evidentná. S Božou pomocou sa predsa len podarilo zriadiť na minuloročnej synode spomínanú kontrolnú komisiu a tá povedala pravdu o Reformate. Na jej výsledky pozeráme doslova s otvorenými ústami. Dnes terajší generálny biskup Eľko, generálny dozorca Brozman i biskup Sabol tvrdia, že sme to mali riešiť my. Riešili sme, robili sme, čo sme mohli. Kde boli oni a ako tomu pomohli? Ničím. Boli v najvyšších grémiách cirkvi a bojovali proti nám, hádzali polená pod nohy. Dnes dávajú ruky preč. Vrcholom pokrytectva terajšieho vedenia cirkvi je heslo – ja nič, ja muzikant.

Mlčia aj naši duchovní? Zažili ste podporu z ich strany? Veď im by malo záležať na tom, aby cirkev bola čistá, raz zasadnú pred Boží súd a budú musieť vydať počet.
Uznanie a poďakovanie patrí všetkým, ktorí čestne konajú svoju prácu. Som smutný, že na adresu niektorých duchovných musím povedať nelichotivé slová: „Pamätajte na Judáša. Aj on nosil rúcho účinníka a riadne ho pošpinil. Nech to nie je váš prípad. Skutočne nezáleží na tom, čo na seba navešiate, či máte biskupský kríž na hrudi alebo nie, ale na tom, čo učíte, akým spôsobom a ako žijete. Rozhodne nestojíme o službu zlodejov, podvodníkov, cudzoložníkov a alkoholikov v luterákoch. Svojim deťom chceme dávať vzory hodné nasledovania.“ Ako celok naši duchovní ťažko zlyhali, nestáli verne ako strážcovia na hradbách Jeruzalema. A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo zlo v cirkvi tak prekvitá. Prečo aj nález synodálnej kontrolnej skupiny v Reformate vyzerá tak, ako vyzerá, veď to je katastrofa. Váhajúcim, nesmelým a zastrašovaným odkazujem: Nehrešte mlčaním, keď vidíte neprávosť. Raz z toho budete musieť vydať počet. Aj vám raz bude položená otázka: Kde ste boli? Pamätajte, že pod kazateľnicou nesedia hlavy kapustné, ale veriaci a vzdelaní ľudia. Nech to slúži ako podnet aj pre ZED. Ako ďalej? Je to doslova otázka života pre ZED.

Myslím, že aj na jednej synode ste naliehali k pokániu, ale s pozitívnou odozvou ste sa asi nestretli.
Bolo to na synode v Nimnici 16. a 17. júna 2017, kde som podal návrh na uznesenie, ktoré nebolo prijaté. Znelo: „Synoda ECAV vyjadruje ľútosť nad pochybeniami pri správe cirkevného majetku. Súc si vedomá svojej zodpovednosti pred Pánom Bohom i cirkvou prehlasuje, že bude zodpovedne stáť na strane zákonnosti a bude dohliadať na zveľaďovanie dedičstva po predkoch pre dobro cirkvi.“ Čo k tomu povedať? Iná cesta vpred neexistuje. Cirkev má na krku ťažké bremeno hriechu. Kryje ho a nechce vyznať. Ťahá ju do záhuby, živorenia, rozkladu. Pomôže len ozajstné pokánie, vyznanie hriechov a náprava pochybení. Nebojujme proti Pánu Bohu. „Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.“ (1J 1, 8)

V relácii RTVS Reportéri ešte aj dnes brat Brozman tvrdí, že kauza Reformata nie je kauza a brat Eľko sa tiež nedokázal korektne vyjadriť.
Brat Brozman naďalej zapiera. Je to faloš a klam z jeho strany. Reformata je najväčšia materiálna kauza v histórii cirkvi. Ťahá sa doslova roky a kryl ju aj s bratom biskupom Sabolom. Spolu to robili už dve funkčné obdobia, teda dobrých 12 rokov. Brat biskup Sabol v Reportéroch povedal, že Reformata nie je jeho biskupstvo. Keď je zle, dáva ruky preč. Ďakujem pekne za taký postoj, pritom roky sedí v generálnom presbyterstve a synode, ktoré jediné rozhodujú o majetku cirkvi už dlhé roky. Hrozné je aj to, keď generálny biskup klame. Dnes je to realita. Na TV obrazovke v Reportéroch sa brat generálny biskup Eľko čuduje, že to všetko prepuklo až teraz a vo veľkej miere to padá na neho. Klamstvo. Sedel na generálnom presbyterstve, kde sa problém Reformaty mnohokrát prerokovával, a nepomohol v ničom, práve naopak. Vedel dobre, čo sa deje a veci kryl, môžeme vytiahnuť zápisnice, bude sa riadne čudovať aj s celou evanjelickou verejnosťou, aký postoj zaujal. Nesie plnú zodpovednosť s ostatnými. Neviem, či si vôbec brat Eľko uvedomuje, že sa spolu s bratom Brozmanom, biskupom Sabolom i biskupom Hroboňom stali veľkou morálnou záťažou na čele cirkvi. Že trieštia cirkev. Uvedomuje si brat Eľko, že jeho osoba výrazne poškodzuje aj Ekumenickú radu cirkví na Slovensku? Takýto človek stojí na čele ekumenického hnutia? Musíme nad tým už len zaplakať. Takíto ľudia kážu o morálke, čestnosti, pracovitosti a vzornom plnení povinností? Majú byť vzorom pre naše deti či vnúčatá? Táto cirkev skutočne potrebuje veľkú a ozajstnú reformu. Rozhodne nepomôže odobrať KvP – príplatky nepohodlným farárom, odvolávať čestných ľudí z funkcií, odvolať celé vedenie Tranoscia a redakcie Evanjelického posla atď. To len ukazuje na úžasnú skazenosť niektorých predstavených a hnilobu v cirkvi. Rozhodne nepomôže ani zadarmo rozposielať Evanjelické noviny, vydávané nezákonne za štátne peniaze, aby klamali a pod pekným rúškom rozosielali falošné informácie.

Spomenuli ste evanjelickú verejnosť, čo tá môže urobiť?
Všetkým kladiem na vedomie biblický veršík: „… vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia za Veľriekou, alebo bohom Amorejcov, v krajine ktorých bývate. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi.“ (Jozue 24, 15) ECAV je na križovatke. Obraciam sa na mladých i starších, na rôznych postoch stojacich v občianskom živote. Zobuďte sa, buďte ľuďmi pravdy a za pravdu bojujte. Neopúšťajte svoju cirkev, dedičstvo po otcoch, ktorá mnoho vykonala pre náš národ. Vieru a statočnosť treba dokázať, viera sa skúša v ohni. Pripojte sa a všetkými dobrými spôsobmi podporte Asociáciu SloZ (Asociácia slobodných zborov ECAV na Slovensku). Ona určite nechce cirkev rozdeliť, hriech nás rozdeľuje. Asociácia bojuje za čistotu Božieho slova, za jednotu slov a činov, za prešetrenie pochybení a očistenie cirkvi od špinavých praktík. Hľadajte spôsob, ako pomôcť, aby slobodný Evanjelický posol mohol vychádzať ďalej. Podporte ho.

Martina Kováčiková