Hon na farára, bývalého seniora Novohradského seniorátu a niekdajšieho predsedu synody z radov ordinovaných Ivana Muchu naďalej neprestáva. Najnovšou zámienkou je, že sa generálnemu presbyterstvu vraj nepáči spôsob, akým s ním Ivan Mucha

komunikoval. Ako už Lutherus informoval, Ivan Mucha v minulom roku čelil sérii predvolávaní na rokovanie generálneho presbyterstva, kde mal vysvetľovať svoj súkromný život a predkladať presbyterom výsostne privátne informácie z pojednávaní o rozvode či o úprave starostlivosti o svoju jedinú dcéru. Farár Ivan Mucha to od začiatku považoval za hrubý zásah do súkromia a za šikanu a diskrimináciu zo strany svojho zamestnávateľa. V tomto duchu odpovedal aj generálnym presbyterom, ktorí však trvali na tom, aby sa na ich zasadnutie dostavil. Neváhali sa mu dokonca vyhrážať upozorneniami pre údajné porušenie pracovnej disciplíny či dokonca výpoveďou zo služby v cirkvi. I. Mucha napokon na rokovanie generálneho presbyterstva 6. decembra do Bratislavy prišiel. Presbyterom predniesol svoje stanovisko, podložené platnou legislatívou Slovenskej republiky, kde argumentoval porušovaním jeho práv. Lutherus o tom informoval vo vianočnom dvojčísle. Výsledkom jeho obhajoby na decembrovom generálnom presbyterstve je prijaté uznesenie, v ktorom tento riadiaci orgán cirkvi naznačuje že ten, kto sa účinne bráni a odporuje ich šikane, nespĺňa ich predstavy o poslušnosti, ktoré od farárov zrejme vyžadujú. V uznesení totiž generálni presbyteri konštatujú: „Generálne presbyterstvo berie na vedomie stanovisko Ivana Muchu a konštatuje, že sa odmietol vyjadriť k obsahu zápisníc z rokovania Okresného súdu v Lučenci, č. konania 178/67/2015, ktorý prejednával obvinenia voči jeho osobe. Generálne presbyterstvo ďalej konštatuje, že na základe spôsobu a obsahu ako br. I. Mucha komunikoval s vedením E.V (celý názov máme zakázané uviesť, pozn. red.) aj so samotným GP, nepovažuje GP jeho vysvetlenia za postačujúce, naopak jeho odpovede považuje za vyhýbavé, bez snahy o navodenie atmosféry obojstrannej dôvery. Generálne presbyterstvo s ľútosťou konštatuje, že br. I. Mucha nevyužil príležitosť na vyjasnenie celej záležitosti.“ Nevyjadrili sa však k tomu, akú dôveru má spomínaný farár očakávať a budovať s tými, ktorí ho roky prenasledujú a šikanujú pre rodinné problémy, aké ho pred rokmi postihli. Faktom je, že v cirkvi nie je ani zďaleka jediným farárom v aktívnej službe, ktorý má za sebou rozvod manželstva, no je jediným, voči ktorému sa vedú dlhodobé perzekúcie a otvorená snaha „vyzliecť ho z luteráku“ – napriek masívnej podpore zo strany cirkevného zboru Málinec, v ktorom pôsobí. Kruhy okolo súčasného vedenia cirkvi pritom farára Muchu sankcionovali už viacnásobne. Za kauzu, ktorú vytvorili okolo jeho súkromných problémov a traumatizovali ňou nielen evanjelickú verejnosť, ale predovšetkým Muchovu rodinu a jeho maloletú dcéru, ho postihli odvolaním z postu predsedu synody a následne ho odstránili aj z pozície presbytera Západného dištriktu. Dva tresty však za vykonštruovanú kauzu zrejme niektorým nestačia a hon na neho obnovili po nástupe Ivana Eľka a Jána Brozmana na čelo cirkvi. Hlavným iniciátorom perzekúcie však bol predovšetkým biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol, ktorý sa proti Ivanovi Muchovi spolčil s jeho exmanželkou Evou. Všetko teda nasvedčuje tomu, že odchádzajúci biskup VD chcel ešte tesne pred koncom svojho mandátu dokonať dielo pomsty cez uznesenia a predvolávania. Lutherus bude prípad Ivana Muchu sledovať aj naďalej a informovať evanjelickú verejnosť o prípadnej pokračujúcej šikane voči málinskému duchovnému pastierovi.

ilustračné foto: pixabay.com