Po dlhšom čase som sa opäť začítal do dejín cirkvi ev. a. v. breznianskej, ktoré ešte v roku 1938 napísal tamojší školský inšpektor a zborový poddozorca Karol Rapoš. Napísaniu tejto historickej monografie predchádzalo, zo strany autora, dôkladné štúdium archívnych materiálov mesta Brezna. Vďaka jeho usilovnej práci máme dnes k dispozícií zaujímavé dokumenty, ktoré vydávajú svedectvo o peripetiách, ktorými museli prejsť breznianski evanjelici v časoch protireformácie v 17. a 18. storočí. Je zvláštnym Božím riadením, že jeden z prvých, ktorý mal možnosť sa oboznámiť s výsledkami bádateľskej práce Karola Rapoša, bol vtedajší brezniansky farár Martin Rázus. Archívne dokumenty, ktoré dostal do rúk, ho inšpirovali k napísaniu známeho románu Odkaz mŕtvych. V tomto románe, práve na základe archívnych materiálov, verne a pravdivo opísal prenasledovanie breznianskych evanjelikov v druhej polovici sedemnásteho storočia. Tento Rázusov román sa končí návratom galejníkov farára Milochovského a učiteľa Simonidesa späť do Brezna. My však vieme, že prenasledovanie evanjelikov sa návratom galejníkov neskončilo. Ono pokračovalo až do vydania tolerančného patentu v roku 1781. A práve Karol Rapoš vo svojej práci zverejnil zaujímavé dokumenty, ktoré hovoria, aké ústrky zažívali naši evanjelickí predkovia v období po potlačení Rákocziovského povstania v roku 1711 až do vydania tolerančného patentu. Sú v nich zaznamenané správy, ktoré vydávajú svedectvo o tom, ako evanjelických remeselníkov nútili chodiť na katolícke omše. Evanjelických úradníkov, ktorí chceli zastávať štátny úrad, zase nútili skladať prísahu vernosti Sedembolestnej Panne Márii. A takisto rôzne pokuty, ktoré museli evanjelici platiť, keď sa podľa katolíckych kňazov neúctivo vyjadrili o ich cirkvi. Týchto správ len z Brezna je toľko, že na ich základe si môžeme urobiť celkom slušný obraz o tom, s akými ťažkosťami sa borili vtedajší evanjelici. Hlásiť sa k evanjelickej cirkvi v Hornom Uhorsku, neskôr aj Slovenskom štáte ako aj v komunistickom Československu znamenalo vedome prijať údel občana „druhej kategórie.“ A predsa sa vždy našli státisíce ľudí, ktorí svoju evanjelickú vieru nezapreli. Nech nebeský Otec dá, aby sme aj my dnes zostali verní pravde Božieho slova a nikdy svoju vieru nezapreli. Nie je to ani dnes ľahké, ale kto sa drží Biblie a len z nej čerpá duchovnú silu, nikdy nebude Bohom opustený.

Michal Zajden

 

ilustračné foto: unsplash.com