Nemorálne a zvrhlé

Morálne dno

V spoločnosti a zvlášť v cirkvi sa veľa hovorí o tom, že kresťanská cirkev by mala ísť tomuto svetu príkladom. Už na Synode ECAV 2018 sme však poukazovali na to, že neodovzdanie účtovníctva v elektronickej forme je zriedkavé aj vo svete, pričom takéto netransparentné správanie je často spájané s rôznymi nezákonnými až nekalými praktikami. Takéto konanie má zároveň výrazný devastačný účinok aj na celkovú dôveru a prípadnú spoluprácu.

Evanjelická cirkev sa do dnešných dní nedokázala vyrovnať s majetkovými kauzami ani s netransparentným vedením účtovníctva spoločnosti Reformata – a to najmä s tými kauzami, ktoré evidujeme do roku 2014. A to aj napriek tomu, že za týmto účelom bola na Synode 2018 menovaná špeciálna komisia, ktorej výsledky boli prezentované a schválené na Synode 2019. Správa obsahovala zoznam majetkových káuz a spôsobené straty, ako aj zoznam chýb a zlyhaní pri vedením účtovníctva a daní, za ktoré spoločnosť Reformata musela zaplatiť nielen dorubenie dane, ale aj pokutu či úroky z omeškania.

Jedno zlyhanie za druhým

Hovorí sa, že stať sa môže všetko – a to platí aj v Reformate, kde kontrola výkonných orgánov (Daniš, Mlynár) cez Dozornú radu bola do roku 2014 viac formálna ako reálna. A ak sa aj nejaký pokus o nezávislú kontrolu (generálny dozorca Pavel Delinga) začal, tak sa „násilne“ a predčasne skončil uznesením Generálneho presbyterstva ECAV. V podstate teda môžeme povedať, že kontrola vtedajších konateľov vôbec nefungovala, pretože zoznam problémov, ktoré sa zistili po roku 2014, bol rovnako veľký ako závažný. To považujeme za prvé a veľmi vážne ako osobné, tak aj „procesné” zlyhanie…

Lenže keď už problém nastal a bol na Synode 2019 jasne konštatovaný a definovaný, tak tu bola znova možnosť ukázať, že cirkev o morálke a spravodlivosti nielen káže, ale vie ísť tomuto svetu príkladom. Avšak ani to sa nestalo, pretože cirkev pri riešení tohto problému evidentne zlyháva!

Čarovanie v podaní Mariána Damankoša

Na Synode ECAV 2019 bola schválená nielen Správa synodálnej komisie, ale aj vybrané uznesenia, ktoré z nej vyplývali. Už sme spomenuli skôr, že z prvej časti, ktorá sa týkala majetkových káuz, nebolo riadne, resp. vôbec vysvetlené nič, a rovnako, napriek obrovským finančným stratám, nebola vyvodená žiadna osobná zodpovednosť.

V druhej časti správy, ktorá sa týkala zlyhaní v oblasti účtovníctva a daní, bolo na Synode 2019 prijaté nasledujúce uznesenie: „Sumu za vyrubené sankcie vo výške 31 164 € vymáhať spoločnosťou REFORMATA, s. r. o., od zodpovedných členov orgánov spoločnosti REFORMATA, s. r. o., v tomto období.“ Toto uznesenie na základe záverov správy synodálnej komisie vtedy predkladal Marián Damankoš ako predseda tejto komisie. Už na Synode 2020 však bolo konštatované, že je veľkou hanbou to, že v podstate žiadne z uznesení, týkajúcich sa spoločnosti Reformata, sa nepodarilo splniť!

Stav, keď vedenie Reformaty (Branislav Rybnikár) a dokonca samotné Generálne predsedníctvo ECAV neplnilo uznesenia prijaté synodou, bol poburujúci a šokujúci! Vedenie ECAV tak dávalo farárom, cirkevným zborom, ale aj všetkým evanjelikom v podstate najavo, že rozhodnutia Synody ECAV si veľmi všímať netreba, o ich plnení ani nehovoriac. A keďže vo vedení ECAV zjavne nebola vôľa jednotlivé uznesenia splniť, tak sa začalo čarovať…

Niektoré uznesenia boli (napriek skutočnému stavu vecí) vyhlásené za splnené, niektoré boli modifikované. Je takou iróniou osudu, že napriek tomu, že ani vyššie spomínané uznesenie v oblasti účtovníctva a daní splnené nebolo, o 3 roky neskôr (!) na Synode 2022 prišiel Marián Damankoš s novým, modifikovaným uznesením: „Synoda ECAV poveruje predsedníctvo ECAV, konajúce ako jediný spoločník spoločnosti Reformata, s. r. o., podať žalobu na všetkých bývalých konateľov (Daniš, Mlynár, Valovičová, Sabol) za spôsobenú škodu spoločnosti tam, kde na základe právneho stanoviska bude reálna šanca na úspech v spore.

Do jedného „mecha“ sa tak dostali nielen tí, ktorí problémy v rokoch 2012 – 2014 spôsobili, ale aj tí, ktorí tieto vážne problémy „zdedili“ a museli ich riešiť! Marián Damankoš sa týmto konaním spreneveril záverom synodálnej komisie, a to ako záverom správy, tak aj uzneseniu prijatému v roku 2019! Nielenže sa za tri roky nič nevyriešilo, ale nové uznesenie je pochybné z morálneho hľadiska aj z pohľadu logickej súvislosti vo vzťahu príčina – následok!

Pochybné uznesenie a štyri pochybné žaloby

Na základe tohto uznesenia Reformata v zastúpení Petra Gärtnera a Tomáša Hybena v spolupráci s právnou kanceláriou MCGA Legal vypracovala a podala na súd štyri žaloby. Tie sú smerované – podľa textu uznesenia – na všetkých spomínaných konateľov. Na Štefana Sabola sú smerované tri žaloby, pričom dve z nich mu už boli oficiálne doručené na vyjadrenie. V týchto žalobách je zoznam žalovaných uvedený v nasledovnom poradí: Valovičová, Sabol, Daniš, Mlynár, Danišová. Predmetom žaloby sú úroky z omeškania v súvislosti s vykonanou daňovou kontrolou a následným dodanením spoločnosti Reformata.

Ak sme druhé uznesenie Mariána Damankoša označili za morálne pochybné, tak to, čo sme našli v obsahu žaloby, ešte viac prekonalo naše najhoršie očakávania – v tom zmysle, ako hlboko dokáže cirkev morálne klesnúť! V obidvoch spomínaných žalobách je totiž uvedené, že požadovaná finančná suma sa bude – na základe subjektívneho názoru žalobcu – v prvom rade vymáhať od žalovaného v prvom a druhom rade, a teda od Dagmar Valovičovej a Štefana Sabola! Až potom, keď títo preukážu svoju nevinu, sa bude požadovaná suma žiadať od ďalších žalovaných – teda od tých, ktorí boli za vedenie účtovníctva a hospodárenie v rokoch 2012 – 2014 reálne zodpovední!

Morálne dno sme prerazili a padáme ďalej…

Niekedy v roku 2019 dostal Ivan Eľko otázku: Prečo sú stíhaní tí, ktorí na problémy poukazujú, a nie tí, ktorí ich spôsobili? Na túto otázku vtedy odpovedal nasledovne: „To je taký naratív určitej skupiny…

Lenže to, čo vidíme, iba potvrdzuje tie najhoršie obavy z toho, v akom stave sa naša cirkev (pod súčasným vedením) nachádza. Áno, kresťanská cirkev by mala ísť príkladom a vzorom pre tento svet. Nielen o spravodlivosti a pravde má kázať, ale podľa toho aj žiť. Avšak to, čo vidíme na príklade Reformaty, rozhodne príkladom pre svet nie je. Práve naopak – je to cesta do hriechu a morálneho úpadku, za ktorým bude nevyhnutne nasledovať úpadok celej evanjelickej cirkvi!

Pozrime sa na to, čo z tohto vyššie uvedeného konania vyplýva:

  • Na základe doručených žalôb to vyzerá tak, že sa vôbec neberie do úvahy to, kto primárnu príčinu problému spôsobil: konkrétne to, že bývalí konatelia a účtovníčka sa dopustili daňových, účtovných a majetkových machinácií v súvislosti so správou cirkevného majetku!
  • Stíhanie nových konateľov, ktorí primárne neboli zodpovední za majetkové kauzy 2012 – 2014, vytvára nebezpečný precedens, že každý nový konateľ v ľubovoľnej spoločnosti môže byť stíhaný za následky svojich predchodcov, hoci v praxi urobil všetko pre to, aby tieto problémy vyriešil čím skôr a čo najlepšie! Evanjelická cirkev vo svojej neschopnosti spravodlivo riešiť vlastné kauzy tak otravuje nielen samu seba, ale aj atmosféru v celej spoločnosti!
  • Napriek tomu, že je všeobecne známe, že bývalí konatelia a účtovníčka (Daniš, Mlynár a Danišová) evidentne nevedeli poskytnúť účtovníctvo v požadovanom čase a kvalite, finančná kompenzácia sa žiada aj od tých, ktorí tieto problémy a následné obštrukcie museli riešiť! A to za situácie, keď skoro každý angažovaný evanjelik vie, že noví konatelia dokonca žiadali elektronickú verziu účtovníctva od bývalej účtovníčky súdnou cestou, a tá ju do dnešného dňa nevydala!
  • Úplnou absurditou je klauzula, resp. zámer, že v prvom rade budú stíhaní tí, ktorí tento problém zdedili a museli riešiť! To totiž v praxi znamená, že tento zámer žalobcu rovnako vyhovuje aj žalovaným v 3., 4. a 5. rade (Daniš, Mlynár a Danišová), ktorí sú primárne za vznik problému zodpovední! Žalobcu a žalovaných v 3., 4. a 5. rade tak v tomto spore spája rovnaká motivácia v prvom rade usvedčiť tých, ktorí problém zdedili a za intenzívnych obštrukcií (bývalých konateľov) museli riešiť! To je absurdné a nemorálne!
  • Uvedený prístup zo strany navrhovateľa (Marián Damankoš), ako aj konateľov Reformaty (Gärtner a Hyben) je vysoko alibistický, nevyvážený a nemorálny, pretože ako bývalí či súčasní cirkevní funkcionári vôbec nerešpektujú závery synodálnej komisie, ktorú schválili synodáli v roku 2019. Aj napriek tomu, že sú si veľmi dobre vedomí obrovských finančných strát spojených s majetkovými kauzami do roku 2014, s preukázateľnými porušeniami účtovných a daňových zákonov v danom čase ako v Beckovskej Vieske, tak aj v Reformate, tak ich jediným „aktom“ je vytvorenie štyroch žalôb, kde v troch nich sa nachádza Štefan Sabol (v prvej a tiež ďalších je Dagmar Valovičová), teda tí, ktorí tieto problémy odhaľovali a museli riešiť!!!
  • Všetky tieto súdne spory budú stáť cirkev ďalšie tisíce eur, ktoré sú podľa nášho názoru využívané nemorálnym spôsobom k nemorálnemu cieľu! A veľmi dobre vieme, že peniaze na tieto súdne spory sa nebudú čerpať z iných zdrojov, ako je štátny príspevok, resp. financie z cirkevných zborov. Považujete za správne takéto využitie uvedených zdrojov (z pohľadu finančného, ale najmä morálneho)? Považujete za správne podporovať takéto nemorálne a zvrátené aktivity?

Výzva na záver

Milí evanjelici,

ak vám na Evanjelickej cirkvi úprimne záleží, odmietnite takéto manipulatívne, nemorálne a pomýlené konanie! Veď namiesto vyriešenia majetkových, účtovných a daňových káuz, vyvodenia zodpovednosti a prijatia takých preventívnych opatrení, aby sa takéto viac neopakovali, vidíme prenasledovanie tých, ktorí tieto problémy museli riešiť, a tiež prenasledovanie a zastrašovanie tých, ktorí na tieto problémy poukazujú a požadujú ich riešenie! Takéto konanie zainteresovaných v ECAV a Reformate v príkrom rozpore s evanjelickou vieroukou, najmä s hľadaním pravdy a spravodlivosti!

Milí duchovní,

kde je podľa vás tá hranica, keď sa treba (konečne) ozvať proti evidentnej neprávosti?  Ako a kedy sa chcete zastať nespravodlivo prenasledovaných? (Mt 25, 31 – 46) Prečo tak zriedka vidíme v Evanjelickej cirkvi jednotu slov a činov?! Akým príkladom vy sami idete svojim cirkevníkom? Dokedy chcete ešte čakať?

Vyriešenie majetkových káuz – to je jedna zo základných požiadaviek Asociácie slobodných zborov. Aj preto rovnako, ako sme zastali viacerých oprávnených požiadaviek, resp. prenasledovaných duchovných, aj tentokrát chceme podporiť tých bývalých konateľov, ktorí problémy v rokoch 2012 – 2014 primárne nespôsobili, ale ich podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia riešili. Po roku 2014 naštartovali proces pravidelného informovania generálneho predsedníctva, presbyterstva aj Synody, ktorým poskytovali všetky relevantné informácie o hospodárení Reformaty. Na základe novej zmluvy o správe majetku 6-násobne zvýšili odvody z Reformaty do ECAV. A proti týmto konateľom sú dnes podané žaloby!

V súčasnosti má Asociácia slobodných zborov uzatvorenú dohodu s právnickou kanceláriou o tom, že budeme platiť všetky náklady spojené s obhajobou nespravodlivo stíhaných v týchto súdnych sporoch  pretože nám na pravde, morálke a Evanjelickej cirkvi naozaj záleží!

Ak nás v tomto našom úsilí chcete podporiť, môžete tak urobiť zaslaním finančnej čiastky podľa vašich možností:

  • Číslo účtu: SK09 0900 0000 0051 5363 4576
  • Variabilný symbol: 797

Ďakujeme!

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Ilustračné foto: pixabay.com