Biblický príhovor na nedeľu po Vstúpení Krista Pána na nebesá

Výklad slova Božieho
si pre nás na nedeľu po Vstúpení
pripravil evanjelický a. v. farár Mgr. Peter Soták.
Základom dnešného Biblického príhovoru
bol biblický text z knihy Prísloví 30, 7 – 9.