2. nedeľa po Zjavení

Milosť vám  a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista!
Amen

„Druhého dňa stál zas Ján i dvaja z jeho učeníkov. A zahľadel sa na Ježiša, ktorý tadiaľ prechádzal, a povedal: Ajhľa, Baránok Boží! Tie slová počuli oní dvaja učeníci a nasledovali Ježiša. Ako sa Ježiš obrátil a videl ich, že Ho nasledujú, riekol im: Čo hľadáte? Spýtali sa Ho: Rabbi, čo v preklade značí: Majster – kde bývaš? Povedal im: Poďte a uvidíte. Išli teda, videli, kde býva, a zostali ten deň u Neho; bolo (totiž) okolo desiatej podvečer. Jedným z dvoch, ktorí to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. Tento našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade značí Pomazaný (čiže Kristus), a priviedol ho k Ježišovi. Keď Ježiš pozrel naňho, povedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfas, to znamená Peter. Amen“
Ján 1, 35 – 42

Milí bratia a sestry! Iste sme vďační za každú dobrú informáciu, ktorá nás odráža dopredu. Niekedy sa nachádzame na pomyselnej križovatke a nevieme kadiaľ máme ísť ďalej. Sme vďační za objav smerovej tabule, prípadne za radu. Takéto rady sú dobré pre drobné veci života, ale aj pre veľmi dôležité medzníky. Rozhodne medzi ne patrí aj objav Božej milosti, ktorá nám predstavuje Spasiteľa sveta. Koľkokrát a rôznym spôsobom nebo objasnilo človeku kde nájsť spásu?! Pán Boh nechce nám hriešnym zatajiť možnosť byť zachránenými. Vždy sa skláňal k človeku so svojou pomocou. Ak človek túto pomoc neodoprel, mal z toho požehnanie a Pán Boh radosť. Božie slovo vraví, že celé nebo sa dokáže radovať nad jedným kajúcim hriešnikom. Všetci nebešťania vedia, že pokánie je nasmerovanie na cestu, ktorej smer vedie k záchrane. Pretože kajúci človek sa obracia k Pánu Bohu! A Pán Boh je našou spásou!

Anjel betlehemským pastierom podal informáciu, že v mestečku nájdu Spasiteľa sveta; hviezda nad Betlehemom doviedla mudrcov od východu k narodenému kráľovi v ktorom prišla spása… Mnohí chápali, že spása od Pána Boha daná je im prospešná. Žiaľ, nie každý chce takúto Božiu milosť prijať. Svedectvom je kráľ Herodes, ktorý chcel odstrániť narodeného kráľa, ktorého poslalo nebo.

Od tých betlehemských udalostí prešlo pár rokov, možno tridsať… Ján Krstiteľ zvestuje príchod Spasiteľa, zdôrazňuje otvorenosť srdca, káže byť pripravenými k nasledovaniu Krista, to jest Mesiáša. S dvoma zo svojich učeníkov stojí a hľadí na Ježiša z Nazareta, ktorý tade prechádzal. „Ajhľa, Baránok Boží!“ vyslovil. To vyjadrenie motivovalo učeníkov, aby šli za Ježišom. Pýtali sa Ho kde býva, chceli pri Ňom zotrvať, chceli Ho počúvať. Pán Ježiš im to všetko dovolil. Ukázal im svoj príbytok i mohli pri Ňom zotrvať. Informácia od Jána Krstiteľa im pomohla nájsť Mesiáša! A títo učeníci si túto správu nechcú nechať pre seba, ale podávajú ju ďalej. Ďalším hľadajúcim! Ondrej priviedol svojho brata Šimona k Majstrovi a ten neskôr plnil svoju úlohu zvestovateľa i vzácnej opory pre svojich bratov i sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi. Prečo? Pretože nik s tých, ktorí spojili svoje srdcia s Majstrom z Nazareta si nechceli nechať spásu iba pre seba, ale s tým vzácnom pokladom sa chceli podeliť s inými.

Aký význam bude pre nás mať nájdenie Spasiteľa? Znamená to prijať požehnanie pre svoj život pozemský i večný v nebesiach. Nájsť Spasiteľa v prvom rade otvára bránu, aby sme vstúpili na cestu spásy. Na tejto ceste sa deje veľa zmien. Človek zrazu chápe, že nemôže zotrvávať v hriechu a v záľube konať neprávosť či nespravodlivo a proti Božej vôli. Človek na tej ceste, ktorú mu otvoril Pán Boh znenávidí hriech, oľutuje svoje pochybenia a prosí kajúcne o čisté srdce a Božiu pomoc pre svoje kráčanie za Spasiteľom. Nebyť Božej pomoci, neobstáli by sme! Vytrvať na Božej ceste môžeme iba ak nás Pán Boh upevňuje a vo viere v Neho zachováva! A to sa bude diať za predpokladu, že Ho o tú pomoc budeme prosiť.

Učeníci mali záujem o to, aby boli v blízkosti Spasiteľa, Majstra. Vedeli, že toto je pre nich životná príležitosť, ktorú si nechceli nechať ujsť. Veď radostne konštatujú: „Našli sme Mesiáša!“ Spomínaní učeníci opustili Jána Krstiteľa. Nebola to od nich prejavená nevďačnosť, ale túžba po nájdení toho dokonalého cieľa, na ktorý ich upozorňoval práve aj Ján Krstiteľ. Na inom mieste v Božom slove čítame, že Ján Krstiteľ sám povedal svojim učeníkom, aby šli za Kristom, ktorého im ukázal „Jeho nasledujte!“ S Ním človek zažije pravé požehnanie od Pána Boha dané pre človeka. To požehnanie bude vždy, či človek bude v dobrom alebo zlom rozpoložení. Či bude mať dobré zdravie alebo bude zažívať choroby a rôzne ťažkosti života. Aj v chorobe môže veriaci človek prežívať dar Božieho pokoja vo svojom srdci, lebo Spasiteľ je s ním. On ho posilňuje, uľavuje v tiesni a pomáha mu ten kríž života niesť.

Nájsť Mesiáša je tá najvzácnejšia príležitosť, ktorú môžeme v živote získať. Nenechajme Ho odísť bez nás. Kráčajme za Ním, On sa obráti k nám a podá nám ruku požehnania a Jeho pomoci. Nech je našou túžbou, aby sme s Ním už navždy ostali. Amen

Mgr. Radoslav Grega
evanjelický a. v. farár