Aj v novom roku vám prinesieme sériu rozhovorov na rôzne aktuálne témy a dianie na Slovensku a vo svete, v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku aj mimo nej. Našou snahou je osloviť ľudí rôznych vekových kategórií, vzdelania, veku, laikov aj duchovných v službe.

Rok, ktorý je za nami, priniesol nové podmienky života, viaceré obmedzenia a nové formy fungovania všetkého okolo nás. Niečo vzal, niečo dal. Na základe toho máme očakávania, priania do nového roka. O tom, ako starý rok ovplyvnil náš život a čo očakávame v tomto novom roku, sme sa rozprávali s pani Evou Bombovou, novinárkou, dcérou evanjelického a. v. farára – seniora Ctibora Jána Handzu, ktorý pôsobil ako ev. a. v. farár na fare v Pondelku, Ľubietovej a ako senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu a zborový farár v Prešove.

Ako by ste zhodnotili rok 2020? Čo vás počas neho najviac ovplyvnilo, sklamalo, potešilo?

Rok 2020, do ktorého sme vstupovali s veľkými nádejami, celý svet už na samotnom prahu šokoval smrteľne nebezpečnou pandémiou.Koronavírus spôsobil od vlaňajšieho januára smrť i ťažké následky na zdraví miliónom ľudí. Samotné onemocnenie malo a stále má v mnohých prípadoch i veľmi komplikovaný priebeh, ktorý i trvalejšie poškodzuje zdravie ľudí. Vakcinácia, do ktorej sme i u nás vkladali veľké nádeje, prichádza so zreteľom na špecifickosť ochorenia a katastrofálny rozsah pandémie pomalšie, svet musel a stále je nútený doslova za pochodu reagovať na túto, v našej generácii nepoznanú globálnu pliagu so všetkým, čo prináša.

Nepoľavujúci dlhotrvajúci strach ľudí zoči- voči tejto realite má, samozrejme, svoj odraz aj v kvalite našich životov. Tá sa premieta do stresu, obáv, protestov, panických reakcií – tobôž, ak ľudia, ktorí stoja na čele vlády, nereagujú náležite na stále nebezpečný vývoj pragmaticky, ale vybíjajú sa v žabomyších stretoch… To bolo a, žiaľ, ostáva aj mojím veľkým sklamaním.

Toho, čo mohlo potešiť, boli však už prvotné spontánne reakcie ľudí na vzniknutú situáciu – stále mám pred sebou obraz bleskovo vzniknutých improvizovaných krajčírskych dielničiek, kde žienky zručne šili prvé rúška. Keďže sa stále angažujem aj v samospráve, teší ma, že kým vláda a parlament sa vybíjajú v sporoch, primátori, starostovia i miestni poslanci dnes a denne dokazujú, že v týchto ťažkých týždňoch a mesiacoch sa na nich môžeme s dôverou spoľahnúť – všemožne pomáhajú občanom a vedno s dobrovoľníkmi, medzi ktorými sú aj novšie už i kňazi, šľachetnými činmi i duchovnou podporou pomáhajú, aby plamienok nádejí našich nádejí nezhasínal.

Cirkev v roku 2020 prešla namáhavým obdobím, či už spojeným s pandémiou koronavírusu, alebo so zmenou financovania, obmedzením alebo dokonca úplným zrušením bohoslužieb a iných podujatí. Čo podľa vás najviac ovplyvnilo cirkev, jej fungovanie a aký je váš názor na tieto zmeny? Ostala cirkev v kontakte so svojimi veriacimi?

Dramatický vývoj pandémie sa vo svete i u nás denne premieta aj do sféry duchovna. V prvých týždňoch a mesiacoch sme boli všetci vystrašení nepoznaným nebezpečenstvom, preto sme sa mnohí snažili pochopiť a akceptovať i rôzne obmedzenia, týkajúce sa i služieb Božích,omší, tiež tradičných podujatí súvisiacich s cirkevnými sviatkami. Tí, ktorí rozhodovali o obmedzeniach bohoslužobných podujatí, tiež nemali so vzniknutou nebezpečnou situáciou žiadne alebo len malé skúsenosti, postupovali však málo empaticky. Strohé nariadenia, hrozby sankciami a direktívna dikcia ľudí znepokojovali, mnohé zbytočne podráždili.

Práve tu bol čas, aby predstavitelia cirkví ponúkli ústretovejší postup – škoda, že v tomto smere nepostupovala ústretovejšie Ekumenická rada cirkví – priestor na obojstranne zamerané snaženie mohol eliminovať mnohé kritické reakcie na obmedzenia. To sa prejavilo najmä v čase Pamiatky zosnulých – na Slovensku bizarne strážila brány cintorínov polícia… V susednom Česku vláda otvorene deklarovala, že keby ľuďom cez Dušičky zabránila uctiť si pamiatku tých, ktorí nás predišli na ceste do večnosti, zákazom vstupu na cmiter či do urnových hájov by narušila duchovnú sféru človeka… Žiadna nákaza z pietnych miest nevzišla – a česká vláda nasledovaniahodným rešpektom k duchovnu vysoko bodovala.

Súčasná situácia a postupy pri jej riešeniach priniesli ďalšie striktné opatrenia – kostoly sú zatvorené…

Vraví sa – všetko zlé je na niečo dobré, a tým dobrom je objav veľkej kreativity viacerých kňazov. V našom CZ ECAV Košice-Terasa je napríklad zborový brat farár Ján Matis príkladom úspešných aplikácií využívania moderných kontaktných metód – mailom, internetom, facebookom vytrvalo šíri osloveniami, prenosmi, listami Božie slovo i všetky dôležité informácie. Možno neuveríte, ale sprostredkoval nám aj podobu veľkej decembrovej konjunkcie Jupitera so Saturnom, keď pre nás získal unikátny obraz „menšej reprízy“ Betlehemskej hviezdy prostredníctvom šikovného popradského fotografa Daniela Faixa.

Ten vyslal cez hustú hmlu nad oblaky dron a nám na prvý vianočný sviatok svietila ako panoráma utešená ilustrácia hviezdneho kompasu troch legendárnych pútnikov do Betlehema priamo nad Vysokými Tatrami.

Čo očakávate od roku 2021? Čo podľa vás najviac ovplyvní smerovanie našej cirkvi v roku 2021?

Štatistika býva nemilosrdná – už predchádzajúca zablikala pri počte veriacich hlásiacich sa k Evanjelickej a. v. cirkvi varovným svetielkom, keď nám otvorila smutný výsledok veľkej straty na počtoch. V predchádzajúcich rokoch i mesiacoch sme boli svedkami situácií, ktoré našej cirkvi vrátane jej najvyšších predstaviteľov na rešpekte, úcte ani autorite veľa nepridávali a trendy sú naďalej znepokojujúce.

Je poľutovaniahodné, že snahy o zmenu boli namiesto otvorenej diskusie o spoločných problémoch a hľadaní prijateľných riešení v cirkvi nenáležite ignorované, spochybňované, mnohí kňazi boli a sú pri snahe po náprave na čiernej listine… V otázke financií je problematickým zvyšovanie príspevkov – obávam sa, že hlavne v marginalizovaných regiónoch to vyústi do neželaných dopadov s osudovými škodami.

Čo by ste si želali do nového roka 2021 a čo by ste odkázali a popriali ľuďom v novom roku?

V týchto neľahkých dobách je najspoľahlivejším kompasom naša spoločná viera v Božiu pomoc a milosť, o ktorú prosíme v modlitbách.
Želám sestrám a bratom v našej Evanjelickej a. v. cirkvi, aby rok 2021 bol požehnaný pre všetkých a priniesol nám v zdraví a pokoji stálu Božiu milosť a ochranu. Pokoj vám, sestry a bratia!

ilustračné foto: unsplash.com