3. nedeľa po Svätej Trojici

„Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici, a povedal mu: Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho. Potom sedel v jeho dome za stolom, a ajhľa, prišli mnohí colníci a hriešnici, stolovali s Ježišom a s Jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, povedali Jeho učeníkom: Prečo váš majster stoluje s colníkmi a hriešnikmi? Ježiš to počul a odpovedal: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem, a nie obeť; lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ Matúš 9,9-13

Milí priatelia, táto 3. nedeľa po Sv. Trojici má v Agende podnadpis: Nájdenie strateného. K tomu hodno pripomenúť, že včera, t.j. v sobotu je v TK deň pamiatky obetí komunistického režimu. Môže to spolu súvisieť? Možno áno, lebo my, čo sme žili a slúžili v tej dobe bez Boha na svete mali sme dojem, že je všetko, čo sa týka náboženskej slobody stratené! A predsa Boh je silnejší, ako človek, hoc si mnohí mysleli, že Boha niet a oni sú tu nato, aby vládli. Zaváňa to deizmom, mali sme ten dojem, že je márne hľadať stratené, rozumej ideály slobody a ducha. Niektorí boli pri zmene režimu šokovaní, iní nadšení. Dôležité je, že to nebol len záblesk slobody, ako to hlása pamätník meruôsmych bojov na Myjavských kopaniciach U klasovitých, ale žiara Božieho slnka, v ktorej sme našli skutočnú slobodu. Ako   je s ňou dnes nakladané? Podaktorí máme dojem, že raz možno bude spomienka nielen na obete bývalého režimu, ale aj na tých, čo si dovolili pozdvihnúť svoj hlas aj voči dnešným všemocným mocipánom, možno aj v komunite tzv. veriacich…

No vráťme sa k nášmu textu. Scéna z Biblie, ktorú sme čítali je postavená na kontrastoch. Odpisovanie nepohodlných, opovrhovaných nebola metóda Pána Ježiša. Preto zaznela otázka „Prečo váš majster stoluje s colníkmi a hriešnikmi?“ Práve na tom je však založené posolstvo tohto textu. Aj pre nás dnes.

Hovorí: Ježiš vyhľadáva spoločnosť tých, čo svet odpisuje:

1. na základe milosrdenstva.
2. s ponukou spoločenstva a
3. pozvaním do služby.

1. „Milosrdenstvo chcem a nie obeť!“ – touto vetou sa Ježiš stavia do radu starozmluvných prorokov, ktorí kritizovali pokryteckú zbožnosť. Vzťah k Bohu nemožno zredukovať na obrady v chrámoch. Kult so svojou bohatou a zmysluplnou symbolikou, v ktorej sa vyzrážali stáročné skúsenosti ľudstva, sa môže stať vyprázdneným, nezrozumiteľným. Toto si treba e pripomínať. Sedieť v kostole, pohybovať sa v spoločnosti tých, čo chodia do kostola, vyhľadávať prítomnosť cirkevných hodnostárov – presne to môže byť tá zlá, kompromitujúca spoločnosť. Toto je žiaľ výčitka, ktorú si ako tí, čo ešte chodíme do kostola, často musíme vypočuť. Nejeden človek nám na naše pozvanie, aby v nedeľu prišiel, odpovie: „Nemôžem chodiť do kostola. V laviciach tam sedia samí pokrytci. Tvária sa zbožne a len čo prekročia prah smerom von, klamú, kradnú, urážajú a ponižujú iných.“

Ježiš nám svojím konaním nastavuje zrkadlo. Akoby hovoril: Váš charakter, vaša hodnota sa nemeria podľa toho, v akej vyberanej, slušnej a elitnej spoločnosti sa pohybujete. Pozrite sa, ako je vaša spoločnosť rozdelená. Pozrite sa, koľkých ľudí ste odpísali a nechcete, aby boli súčasťou vášho, podľa vás normálneho sveta. Hovoríte o nich ako o hriešnikoch, o hrozbe, o nenormálnych, o príťaži, ktorá iba komplikuje váš život. Ale takto Boží svet nefunguje. Vaša predstava o dobrej spoločnosti, ktorá je založená na tom, že odpisuje celé skupiny ľudí, je zvrátená.

Preto Ježiš na protest opúšťa vzorovú spoločnosť spravodlivých a sadá si k tým, ktorých spravodliví, normálni, vzoroví ľudia odvrhli a vymazali zo svojho sveta. To je podstata milosrdného konania. Nie almužny, ktorými si uľavíme svojmu svedomiu a posilníme vlastnú predstavu o tom akí sme zbožní a dobrí. Ani akékoľvek programy, ktoré existenciu tých, čo nepasujú do našej „dobrej spoločnosti“ síce zlepšia, ale predsa ich budú držať v bezpečnej vzdialenosti od nás.

Biblický pojem milosrdenstva a milosti je úzko prepojený so spravodlivosťou – c´dáká. . A to sa v tomto prípade napĺňa tým, že Ježiš sa stáva súčasťou spoločenstva odpisovaných, odvrhnutých. Identifikuje sa s nimi. Áno, robí to, čo dnes mnohí ľudia robia žiaľ aj v cirkvi, keď chcú niekomu, komu sa deje nespravodlivosť, vyjadriť podporu. Mali by sme vedieť ísť ďalej. Podaním ruky, sadnutím si za jeden stôl, prejavením záujmu, a ešte mnohými inými krokmi prejaviť týmto ľuďom, že sú rovnakí ľudia ako my. To je skutočné milosrdenstvo, ktoré je založené na spravodlivosti.

2. Záujem o ľudí, ktorých väčšinová spoločnosť odvrhla, je podstatou Ježišovho mesiášskeho konania. Evanjeliá nám hovoria o tom, ako jeho verejné vystúpenie začína práve odkazom na prorockú víziu dokonalej spoločnosti ľudí: „Duch Pánov nado mnou; lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie, a zvestovať vzácny rok Pánov.“ (Lk 4,18-19).

Túto víziu teraz napĺňa tak, že podčiarkuje ďalší silný symbol mesiášskej ríše pokoja. Tým je spoločné stolovanie všetkých. Izaiáš takto podáva túto víziu: „Hospodin mocností pripraví všetkým národom na tomto vrchu hostinu z tučných pokrmov, hostinu s burčiakom, s tučnými jedlami, so špikom, s očisteným burčiakom. A zničí na tomto vrchu závoj, ktorý zastiera všetky národy, a prikrývku, ktorá prikrýva všetky kmene. Pohltená bude smrť naveky a Pán, Hospodin, zotrie slzy z každej tváre a z celej zeme odstráni potupu svojho ľudu; lebo to Hospodin povedal.“ (Iz 25,6-8).

To, že si v našom príbehu Ježiš sadá za jeden stôl s colníkmi a hriešnikmi, a že práve toto spoločné stolovanie pohoršuje strážcov pravej zbožnosti, nie je náhoda. Nie je to len nejaké príležitostné, kamarátske konanie na Ježišovej strane. Je to napĺňanie jeho mesiášskeho programu. V ňom ukazuje, ako mu záleží na scelení rozdelenej spoločnosti. Aj tu však cirkev v nánosoch storočí podľahla vyprázdneniu tohto dôležitého symbolu. Zúžila ho na akési mystické konanie, ktoré nás má preniesť z tohto sveta a dať nám okúsiť svet budúci. Najmä v slovenskej evanjelickej tradícii sa slávenie Večere Pánovej veľmi zúžilo na individuálny rozmer, ktorého obsahom je spoločenstvo jednotlivca so vzkrieseným Kristom. Celé Ježišovo konanie zdôrazňované v evanjeliách však hovorí o tom, ako Ježiš – mesiáš, stolovaním prekonával rozdiely v spoločnosti, ako pripomínal tú prorockú víziu, že za jeden stôl patria všetci ľudia, bez rozdielu. Je dobré, keď sa častejším slávením Večere Pánovej v tomto chráme chceme vrátiť aj k tomuto dôležitému rozmeru tohto konania. Upozorňuje nás totiž na to, že ako ľudia patríme za jeden stôl už tu a teraz v tejto spoločnosti bez ohľadu na náš pôvod, vierovyznanie, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, či náboženské vyznanie.

3. Colníka Matúša oslovuje Ježiš s výzvou: Nasleduj ma! Pretína tým začarovaný kruh trápenia všetkých odvrhnutých. Možno to tiež poznáte. Čím je človek menej motivovaný, tým je menej schopný. Čím je menej schopný, tým menej je uznávaný. Čím menej je uznávaný, tým je menej motivovaný.

Ježiš sa prihovára Matúšovi, ktorý patril k odvrhnutej spoločenskej skupine colníkov. V očiach miestneho obyvateľstva to boli kolaboranti so štátnou mocou a zradcovia národnej hrdosti. Nikto od nich určite nechcel žiadnu službu a už vôbec by sa pri nich nepristavil a nesadol si s nimi za stôl. Práve tomuto človeku sa prihovára a pretína tým spomínaný začarovaný kruh odvrhnutia. V postoji milosti ho pozýva do iného kruhu, ktorý dáva jeho životu zmysel. Povolanie v ňom vzbudzuje dôveru. Dôvera ho robí užitočným. Pocit užitočnosti ho motivuje. Motivácia ho vedie k službe.

Spôsob akým sa to celé udeje len podčiarkuje, že Ježiš tu koná symbolicky a kladie dôraz na začlenenie a scelenie rozdelenej spoločnosti. Celé sa to deje akosi mimochodom. Žiaden predchádzajúci rozhovor, žiadne preverenie kandidáta a jeho schopností. Z manažérskeho hľadiska je to úplný nezmysel.

Ježiš ako mesiáš tu však koná stvoriteľsky. Slovom povolania napráva pokrivenie rozdelenej spoločnosti. Je to ako stvorenie z ničoho. Púhy fakt, že Matúš je človek ho robí kvalifikovaným na to, aby sa stal reprezentantom tých, čo stoja v službe scelenia a obnovenia ľudského spoločenstva. Toto je dôraz, na ktorý by sme nemali zabúdať, keď máme dnes pred očami rozdelenú spoločnosť, ktorej rozdelenie sa prenáša aj do tých najmenších spoločenstiev, cirkev nevynímajúc.

V úvode sme z textu predniesli: Ježiš vyhľadáva spoločnosť odvrhnutých: 1. ide mu o milosrdenstvo. 2. o spoločenstvo s odvrhnutými. 3. o ich službu. Ak si dovolím poznamenať, že aj dnes sú medzi nami takí, o ktorých cirkev nestojí, žiaľ nie je to niečo z dávnejšej minulosti, keď si pripomíname obete komunistického režimu. Všetko totiž raz vypláva na povrch, aj to, čo by niektorí radi zamiesť pod koberec, lebo je to pre niekoho nepríjemné… Porevolučný generálny biskup o tom písal a možno si myslel, že sa s takým dačím už nestretneme… ďakujeme Pánovi, že nikoho neodpisuje a svoju lásku a milosť dáva aj tam, kde to absentuje aj medzi nami. Bože buď nám milostivý a prijmi službu aj tých, ktorým je zabránené, aby skutočná služba nebola len predmetom pekných kázní a príhovorov, ale aj súčasťou nášho života. Amen.

Modlitba:

Všemohúci Bože, ďakujeme Ti, že sa nám dávaš poznať ako milosrdný a dlho zhovievajúci a oslovuješ aj tých, o ktorých iní nestoja. Poznávame, že veľmi potrebujeme Tvoje milosrdenstvo vždy, keď sa vzďaľujeme príkladu, ktorý máme v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Prosíme Ťa za ľudí, ktorí túžia po odpustení a nemajú silu alebo odvahu urobiť ten prvý krok a vystrieť ruku ku tým, čo im odpustenie ponúkajú.

Prosíme Ťa za našu cirkev, ktorá nie je len pre bohatých a chudobných duchom, oslabovaná mnohými napätiami a spormi. Vzbuď v nej osvietených a pokorných predstaviteľov, ktorí budú mať dar zmierovať viac ako rozdeľovať a odpúšťať viac odpisovať nepohodlných…

Prosíme Ťa aj za našu rozháranú spoločnosť, ktoré je rozdelené v mnohých zásadných otázkach. Daj všetkým ľuďom dobrú vôľu hľadať porozumenie, aby sme sa nenechali strhnúť k strachu a nenávisti a pochopili Tvoju milosť a odpustenie pre zásluhy nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Mgr. Jaroslava Mišiaková
evanjelická a. v. farárka

Ilustračné foto: pixabay.com