Zneužívajú svoje postavenie na neodôvodnené a nerovné zaobchádzanie 

Nové vedenie cirkvi pokračuje v prenasledovaní a šikanovaní svojich predchodcov. Bývalému biskupovi Milanovi Krivdovi sa mal najskôr súčasný biskup ZD J. Hroboň vyhrážať, že bude musieť odísť aj zo starej fary v cirkevnom zbore Hrachove, ak napadne zrušenie volieb dozorcu ZD S. Hanusku, ktorého si veriaci právoplatne zvolili. Hoci zrušenie volieb nenapadol, predsa je neustále vystavovaný zlému jednaniu a šikanovaniu od nadriadených. Generálne presbyterstvo (GP) 8. februára schválilo precedens, aký v novodobých cirkevných dejinách nemá obdobu. Biskupom Milošovi Klátikovi a Milanovi Krivdovi totiž uprelo právo používať titul „emeritný biskup“. Podľa rozhodnutia Generálneho presbyterstva nebudú mať ani právo nosiť biskupský kríž, ako to bolo doposiaľ u všetkých biskupov vo výslužbe.

Presbyterstvo malo svoje bezprecedentné rozhodnutie zdôvodňovať tým, že M. Krivda a M. Klátik sa „prehrešili proti záujmom ECAV.“ Svoj argument však bližšie nešpecifikovali, evanjelici sa teda zrejme nedozvedia, o aké prehrešenie sa proti záujmom ECAV v ich prípade malo ísť. O skutočnosti, že rozhodnutie GP má byť namierené len proti biskupom, ktorým sa v minulom roku skončil mandát, svedčí fakt, že titul emeritného biskupa a právo nosiť kríž ponechali Júliusovi Filovi, ktorý je evidovaný vo zväzkoch komunistickej Štátnej bezpečnosti ako agent pod krycím menom „Správca“ či „Julo“, a podľa obsahu jeho spisu je zrejmé, že sa upísal totalitnému režimu, namierenému proti cirkvi. Rovnako je to aj v prípade Ivana Osuského, agenta ŠtB s krycím menom „Vilo“, ktorému sú ponechané práva emeritného biskupa a nosenia biskupského kríža. O tieto práva GP nepripravilo ani bývalého biskupa Východného dištriktu Igora Mišinu, ktorý krátko po svojom druhom zvolení do funkcie mal abdikovať pre problémy s alkoholom.
Redakcia Evanjelického posla niekoľkokrát kontaktovala Ivana Eľka, Jána Hroboňa a Jána Brozmana v snahe získať pre evanjelickú verejnosť informáciu, aké dôvody viedli členov Generálneho presbyterstva k takémuto šikanóznemu rozhodnutiu. Všetci porevoluční biskupi ECAV, ktorým sa skončil ich mandát, totiž doposiaľ používali titul emeritný biskup a patrilo im aj právo nosiť biskupský kríž. Odpovede sa však, ako je to už u súčasných predstaviteľov cirkvi železným zvykom, nedočkala. Obidvaja pritom tvrdia, že v Evanjelickom posle nemajú mediálny priestor na vysvetľovanie a obviňujú redakciu z neobjektívneho informovania.
Redakcia o stanovisko požiadala aj emeritného biskupa Milana Krivdu, ktorý pre Evanjelický posol uviedol: „O tom, že mi odopreli právo používať titul emeritného biskupa a nosiť biskupský kríž, som doteraz nebol nijako oficiálne upovedomený. Každopádne mi rozhodnutie Generálneho presbyterstva pripadá veľmi zvláštne a prekvapilo ma. Titul emeritný predsa znamená – vo výslužbe, a tento status mám po dvanástich rokoch vo funkcii biskupa Západného dištriktu aj ja. Podľa môjho názoru je mimoriadne zvláštne, že GP svoje rozhodnutie zdôvodnilo prehrešením sa proti záujmom cirkvi, ale nijako nevysvetlilo, ako som sa mal prehrešiť. Nijaký disciplinárny orgán ani cirkevný súd v takejto veci nekonštatoval žiadne prehrešenie. Tak na základe čoho vlastne GP takto rozhodlo?“ K neodôvodnenému činu generálneho presbyterstva, ktoré uprelo práva emeritným biskupom M. Klátikovi a M. Krivdovi používať titul „emeritný biskup“ a právo nosiť biskupský kríž sa vyjadrili aj zástupcovia Asociácie slobodných zborov (Asociácia SloZ) ECAV na Slovensku. Konanie generálneho presbyterstva a jeho predsedajúcich I. Eľka a J. Brozmana, ktorí dali o predmetnom uznesení hlasovať, prirovnali k stredovekým praktikám, keď Jan Hus musel byť ako kňaz najskôr vyzlečený z kňazského rúcha, až potom ho mohli upáliť. „No na rozdiel od komunistickej zákonnosti, demokraciou kultivovaná právna kultúra neodsudzuje za iné zmýšľanie a rešpektuje slobodu svedomia a teda aj vyznania. To bola požiadavka aj Jana Husa a husitov, aby nespravodlivé cirkevné právo bolo reformované a nedochádzalo k trestu smrti za iné zmýšľanie,“ tvrdia zástupcovia Asociácie SloZ. Hus podľa nich vedel, že každý jednotlivec, ktorý si je vedomý posledného súdu, rozpoznáva, že dôležitejšie je svedomie človeka a osobné pokánie pred Bohom ako nenávisť a pomsta, ktoré dnes možno vidieť u súčasného vedenia.
Podľa Asociácie SloZ všetky dostupné informácie vedú k tomu, že súčasným predstaviteľom cirkvi a zástupcom grémií je bližšia korupcia, podvody, zlodejstvo a neporiadok ako morálka, svedomie, pravda a čestnosť. „Preto šikanujú a utláčajú nepohodlných, ktorí odhaľovali v cirkvi zlé praktiky a nekryli zlodejstvá, ako to robí súčasné vedenie.“ Takýto postup Asociácia vníma ako nezákonný, za hranicou zla a v rozpore s kresťanskou láskou a ohľaduplnosťou. Členovia Asociácie SloZ budú naďalej obidvoch emeritných biskupov oslovovať titulom, aký im prislúcha, pretože skutočný biskup nemusí nosiť kríž, ale charakterizuje ho jeho charakter a čisté svedomie – a to, ak si dôsledne plní svoju úlohu zvestovať čisté Božie slovo a prisluhovať sviatosti, a podľa toho bude žiť.

Redakcia EP

 

foto: Martina Kováčiková