STAČÍ LEN VÔĽA VÄČŠINY, INŠTITÚT DÔVODNEJ NÁMIETKY UŽ V CESTE STÁŤ NEBUDE

Tohtoročná synoda sa niesla v znamení kontroverzných a nedemokratických rozhodnutí. Jedným z nich bola aj zásadná zmena v procese kandidácie pred voľbami do cirkevných funkcií. Synodáli totiž z legislatívy odstránili inštitút dôvodnej námietky.

Doteraz sa pred každými cirkevnými voľbami schádzala tzv. kandidačná porada, ktorú tvorili predsedníctva seniorátov a v prípade generálnych volieb aj predsedníctva dištriktov. Priamo na nej bývali predkladané mená navrhnutých kandidátov, pričom úlohou porady – hlavne jej predsedníctva – bolo skontrolovať, či nominanti spĺňajú zákonom požadované kritériá na kandidáciu do príslušnej funkcie. Legislatíva na tomto stretnutí umožňovala vzniesť aj dôvodnú námietku, ktorá podľa zákona a jeho výkladu Osobitným senátom Generálneho súdu mohla reagovať len na prípadné nesplnenie kritérií, dané zákonom. Neposkytovala tak priestor na subjektívne výhrady voči nominantom. Konečné slovo však malo samotné grémium, ktoré o vznesených námietkach hlasovalo – a rozhodlo o tom, kto do volieb bude a kto nebude pripustený. Minuloročné voľby predsedníctva cirkvi a dozorcu Východného dištriktu v praxi ukázali, že inštitút dôvodnej námietky možno poľahky zneužiť – stačí mať na svojej strane väčšinu, ktorá zdvihne ruku za vyradenie kandidáta, aj keď dôvod, ktorý bol proti nemu použitý, nie je pravdivý. Samotní nominanti sa voči zmanipulovaným hlasovaniam ani nemohli brániť, podľa zákona dokonca nemali právo na informáciu, čo bolo skutočným dôvodom ich vyradenia z volieb. Evanjelická verejnosť po nedemokratických voľbách, v ktorých prešli len vybraní kandidáti, právom očakávala takú zmenu legislatívy, ktorá do kandidačného procesu vnesie viac transparentnosti a objektivity. Namiesto toho sa dočkali ešte zásadnejšieho kroku späť – synodáli totiž prijali uznesenie, vďaka ktorému sa kandidačné porady už budú niesť len v znamení bezduchého dvíhania rúk bez potreby uviesť akýkoľvek dôvod „proti“. „Synoda ECAV na Slovensku schvaľuje zmenu Cirkevného zákona č. 11/1994, § 30, ods. 5: (5) Kandidát, ktorý nespĺňa podmienky kandidácie stanovené cirkevnoprávnymi predpismi, je bez ďalšieho rozhodovania na základe konštatovania o nesplnení podmienok vyradený z kandidátky. Do volieb postupuje každý kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov kandidačnej porady.“ V praxi teda postačí, ak za navrhnutého kandidáta zahlasuje menej ako polovica členov kandidačnej porady – a jeho predvolebná púť sa skončí skôr, než sa vôbec začne. Legislatívna úprava tým ešte viac otvára dvere pre pohodlné odhlasovanie len vopred dohodnutých ľudí, ktorí budú mať aktuálne podporu väčšiny. Prvú kandidačnú poradu podľa týchto pravidiel bude možné sledovať už v priebehu niekoľkých týždňov, keď by sa mal odštartovať proces voľby biskupa Východného dištriktu. Vzhľadom, na to, že na synode neprešiel návrh Liptovsko- oravského seniorátu na možnosť „byť volený donekonečna“ – súčasný biskup VD Slavomír Sabol čoskoro na svojom poste skončí a voliči vo Východnom dištrikte budú rozhodovať o jeho nástupcovi. A to znova len spomedzi tých kandidátov, ktorých im predschváli kandidačná porada… Samotný biskup Sabol tento model na synode priamo obhajoval, keď zazneli pochybnosti o opodstatnenosti samotných kandidačných porád. Podľa neho sú na nich ľudia, ktorí chodia na dištriktuálne konventy či na synodu a „vedia povedať: Mne sa tento človek nevidí.“ O tom, či bude hlasovanie na kandidačnej porade skutočne len vecou sympatií a antipatií, sa pravdepodobne presvedčíme ešte v priebehu nastávajúcej jesene.

Redakcia


ilustračné foto: unsplash.com