V týchto dňoch si pripomíname 160. výročie memorandového zhromaždenia, ktoré sa konalo 6. – 7. júna 1861 v Martine.

Na zhromaždení sa zúčastnilo 200 popredných osobností na čele s J. M. Hurbanom, J. Franciscim, Š. M. Daxnerom, J. Kaličiakom, A. Sládkovičom a ďalšími. Okrem osobností prišlo slovenská národné práva podporiť aj viac ako 2000 účastníkov.

Politický program vychádzal zo zásady prirodzeného práva na rovnosť všetkých národov v Uhorsku a národnej svojbytnosti Slovákov.

Na zhromaždení bolo prijaté Memorandum slovenského národa a zvolená 23 členná delegácia na čele s Jánom Franciscim, ktorá mala predložiť memorandum uhorskému snemu.

 

Členovia delegície ktorá predložila memorandum uhorskému snemu

Členovia delegície ktorá predložila memorandum uhorskému snemu

Hlavnými bodmi memoranda boli:
  • uznanie Slovákov za svojbytný politický národ v rámci Uhorska
  • vytvorenie Hornouhorského slovenského okolia alebo Slovenského okolia, ktoré by spravovali Slováci prostredníctvom svojich volených zástupcov
  • jazyková požiadavka, aby sa v úradoch, na súdoch a v školách ako úradný jazyk používala slovenčina
  • založenie Matice slovenskej

plné znenie memoranda

 

Pamätník Memoranda národa slovenského v Martine Zdroj: wikipedia.org / autor: Darwinek

Pamätník Memoranda národa slovenského v Martine Zdroj: wikipedia.org / autor: Darwinek

 

Viacej si prečítate: https://matica.sk/memorandum-naroda-slovenskeho-2/

Zdroj:
knihy: Evanjelici v dejinách slovenskej literatúry, Lexikón slovenských dejín, Dejiny Uhorska a Slováci
web: matica.sk, wikipedia.org