Majetkové kauzy z pohľadu vedenia ECAV a vo svetle faktov.

Nové vedenie ECAV na Synode 2022 ktorej čas, termín aj miesto tajilo, čo je v rozpore s právnymi normami platnými v ECAV, nakoľko Synoda je verejná, predstavilo okrem iného aj správu o Reformate, Beckovskej Vieske, o zisteniach v Evanjelickej diakonii atď, kde konečne priznalo závažné porušenia právnych, ekonomických a mravných noriem a tým vlastne potvrdilo naše tvrdenia. Tým potvrdilo aj Správu odbornej  komisie na posúdenie skutkového stavu hospodárenia v spoločnosti Reformata spol. s r.o. z roku 2019. Stalo sa to pod ťarchou dôkazov i tlaku evanjelickej verejnosti. Naoko pozitívny krok, veď sa už nič iné ani nedá robiť.  V skutočnosti je to krok z vypočítavosti ako oklamať verejnú mienku a hrať sa na skutočných reformátorov, postaviť sa do pozitívneho svetla.  Závažné   ekonomické, ale aj morálne delikty zdanlivo vyriešiť, ututlať a mnohé zatiaľ neobjavené prikryť, aby nevyšli na svetlo sveta. A pritom sa dostať do popredia. Lstivý a bezcharakterný krok.  Zrazu podpaľači  a ochrancovia  neporiadkov v cirkvi sú hasičmi a hrdinami dneška. Vraj ja som len písal, na patričných cirkevných grémiach nič neriešil a len ohováral  „statočných“ cirkevných predstaviteľov ako biskup Mgr. Slavomír Sabol, bývalý generálny dozorca Ing. Ján Brozman, bývalý dozorca ZD   V. Daniš, br farár Jaroslav Mlynár atď. Skutočný problém Reformaty sa vraj začal riešiť až teraz. Aká je skutočnosť vo svetle jasných a dokázateľných faktov? Uvediem niektoré  z nich chronologicky.

Hneď v prvých hodinách po nástupe do funkcie GD som prebral od br. emeritného generálneho dozorcu Ing. Holčíka CSc. a delegácie z bývalého CZ Bratislava komplexne spracovaný materiál o nakladaní s cirkevným majetkom v bývalom CZ Bratislava. Materiál jasne dokazuje rôzne machinácie s majetkom, pre históriu pripomínam, že jeden exemplár bol odovzdaný na GBU, sú však aj ďalšie kópie. Keby sa náhodou tento z GBU stratil… Kto raz bude písať históriu, nech pamätá na tento fakt.

Po nástupe do funkcie GD som v Košiciach pozval  pri jednej z príležitosti na večeru obidvoch dištriktuálnych dozorcov br. Brozmana a Daniša. Hovorili sme o spolupráci, problémoch, ktoré sa objavili. Predstavil som svoj pohľad na  riešenie. Keď    sa začali črtať určité problémy, opakovane som sa stretol z br. Brozmanom. Tu už mi naznačil, že môže podať na mňa návrh na disciplinárne konanie. Keď som ako štatutár cirkvi pýtal  niektoré dokumenty od br. Daniša, on vždy sľúbil, nikdy nič nedodržal. Mal smolu, lebo život ma naučil dôslednosti a vytrvalosti a čím ďalej  tým viac bolo zrejmé, že nehrá čestnú hru. Naivitám  neverím a začal som byť ráznejší. Kosa trafila na kameň. Na riešenie podozrení v bývalom CZ  Bratislava bola  generálnym presbyterstvom zriadená komisia  na môj návrh.  Hneď  prvé zistenia boli veľmi podozrivé. Komisii kládli rôzne prekážky, bola  to veľmi náročná práca.  Čo sa nestalo? Niektorým presbyterom- členom kontrolnej komisie medzitým končil mandát. Na zasadaní generálneho presbyterstva v Prešove dňa 5.4.2013 som žiadal predlžiť im mandát, aby práca bola dokončená. Uznesenie nebolo prijaté . Práca komisie  bola obmedzená, ostatní členovia ju dokončili, závery boli veľmi zlé, podozrenia potvrdené. Hlasovanie? Za  predlženie mandátu 5, proti 7, nehlasovali 4.  Pýtam sa:“ Chceli sme vedieť pravdu?“ Asi nie, bolo treba zistiť čo najmenej podlostí.

Zápisnica  GP zo dňa 5.12.2014 konštatuje na základe protestu  členov GHV, že predseda  komisie GHV V. Synak na  poslednej Synode informoval o záveroch kontroly v CZ BA tak, aby nebolo zrejme, čo sa v tomto CZ s majetkom skutočne stalo. Ináč povedané- predkladal iné závery než boli  prijaté na GHV.  Preto mu vyslovili nedôveru, upozornili na osobné zlyhanie a neprofesionálne vedenie výboru a žiadali jeho výmenu. Odvolať ho však mohla len synoda.

Na zasadnutí GP dňa 5.12.2014 bolo konštatované, že br. Daniš  ako zástupca ECAV v Kuratóriu Beckovská Vieska nepredkladá  požadované  dokumenty, záverečný účet atď. Predsedníctvo  ECAV (Klátik, Lukáč) podalo návrh na jeho odvolanie z funkcie. Návrh nebol prijatý. Hlasovanie: Za  odvolanie 8, proti 3, nehlasovali 5. Tak vyzerala pomoc a snaha o  čistotu a poriadok v cirkvi zo strany GP!

Zasadnutie GP 10.4.2015 v Bratislave konštatuje , že Daniš nepredkladá opakovane účtovné doklady ku kontrole. Zápisnica obsahuje konštatovanie , že Daniš pracoval v Reformate ako konateľ, riaditeľ, kurič, šofér, mal teda viacero funkcií.  Jeho sestra Jana Danišová bola ekonómka. Prakticky rodinná forma. Pri rokovaní o tomto bode z rokovania odišiel. Jednoducho ušiel.

Na zasadnutí GP dňa 29.4.2015 návrh na uznesenie, aby br. V. Daniš, J.Mlynár sa bezodkladne vzdali všetkých funkcií v orgánoch ECAV pre ich korupciu neprešiel. Hlasovanie: za 3, proti 0, nehlasovali 12. Čo na to povedať? To bola „pomoc“ a snaha o „bratské“ vzťahy, snaha problém „prehľadne“ vyriešiť zo strany GP.Zápisnica zo zasadania GP zo dňa 2.12.2016 bolo špecifické tým, že sme mali k dispozícii Znalecký posudok týkajúci sa hospodárenia Reformaty s.r.o. Vzhľadom na závažnosť problematiky sme dali o návrhoch na uznesenia hlasovať po mene, verejne. Ako to dopadlo?

Konštatovanie o zavádzaní členov GP a uvádzaní nepravdivých údajov v účtovníctve zo strany Daniša, Danišovej a Mlynára bolo prijaté, ale… Brozman nehlasoval, Čurlík nehlasoval, Eľko bol proti, Porubän nehlasoval. Biskup S. Sabol nebol prítomný. Konštatovanie, že GP akceptuje závery Znaleckého posudku bolo prijaté, nepodporili ho: Brozman, Eľko. Biskup S. Sabol nebol prítomný. Konštatovanie, že GP vyjadruje pohoršenie nad konaním V. Daniša, bývalej účtovníčky J. Danišovej bolo prijaté. Znova nehlasoval Brozman, Čurlík, Porubän, Žilinčík, Damankoš nebol prítomný, Ivan Eľko bol proti uzneseniu !

Konvent ZD ECAV v Dolnej Nive na 14.5.2016 priniesol neuveriteľnú vec. Tesne predtým Generálny súd ECAV zbavil funkcií v ECAV V. Daniša, takže tomuto konventu už predsedal zástupca dištriktuálneho dozorcu br. Hanuska. Právna zástupkyňa ZD JUDr. Tomašovičová vyzvala konventuálov, aby nerešpektovali rozsudok Generálneho súdu a tým V. Daniša potvrdili vo funkcii. Tento návrh našťastie neprešiel, lebo by bol vniesol totálny chaos do života cirkvi. Pre históriu to treba zachovať, aj pod takým tlakom sme pracovali.

Zápisnica z o Synody ECAV z 10. a 11.júna v Prešove neprijala návrh na uznesenie, aby Synoda požiadala bývalých konateľov Reformaty/ Daniš, Mlynár/ vydať elektronickú formu účtovníctva, ktorá by objasnila hrubé nezrovnalosti./ Prítomných 62, za hlasovalo 3O, proti 0, nehlasovalo 32/.

Tlak na predsedníctvo ECAV ( Lukáč, Klátik) vyvíjali aj cez presbyterstvo VD v Prešove. Uvediem niekoľko zápisníc z ich zasadaní. Zápisnica zo dňa 29.11.2014 hovorí, že presbyterstvo vyjadruje podporu pôvodným konateľom a dozornej rade Reformaty ( Daniš, Mlynár) a žiada konateľku Reformaty dať veci v zakladateľskej Zakladateľskej listine do pôvodného stavu. GP totiž zmenilo Zakladateľskú listinu dňa 3.10,2014 ( Uznesenie 104-6/2014). Ďalej zápisnica zo dňa 28.11.2015 hovorí, že poveruje dištriktuálneho žalobcu VD spracovaním sťažnosti na generálneho žalobcu z porušenie CPP vo veci podania disciplinárneho konania na br. Mlynára a dozorcu V Daniša. Zápisnica zo zasadania zo dňa 20.2.2015 hovorí o poverení pre dištriktuálneho žalobcu preskúmať konanie predsedníctva ECAV( Klátik,Lukáč) pre zmenu zakladateľskej listiny Reformaty a menovanie novej konateľky s. Valovičovej a podať na nich žalobu.

Tlak na zastavenie šetrenia v Reformate bol obrovský. Bola podaná žaloba a tiež žiadosť o vydanie predbežného opatrenia zastaviť zmeny v Reformate na Okresný a neskôr aj Krajský súd v Bratislave (Daniš). Tá bola zamietnutá a upratovanie mohlo pokračovať.

Predsedníctvo cirkvi sa nemohlo len pasívne pozerať na to, ako bujnie zlo, porušujú sa zákony Božie, cirkevné aj štátne. S pocitom plnej zodpovednosti som pri príležitosti osláv 120. výročia Tranoscia v priamom televíznom prenose zo služieb Božích v Liptovskom Mikuláši hovoril vo svojom príhovore o neporiadkoch v cirkvi. Áno, som presvedčený, že bolo mojou morálnou povinnosťou upozorniť evanjelickú verejnosť na to, ako zlo v ECAV bujnie. Za to mi bol udelený „metál“ vo forme napomenutia na zasadaní GP dňa 20.4.2018. Za návrh hlasovalo 9 presbyterov: Slavomír Sabol, dištriktuálny biskup, Ján Brozman, dištriktuálny dozorca VD, Ján Bunčák, predseda ZED, Marián Damankoš, seniorálny dozorca ŠZS, Miroslav Čurlík, tajomník pre cirkevné školy VD, Roman Žilinčík, tajomník pre cirkevné školy ZD, Branislav Rybnikár, člen dištriktuálneho presbyterstva, Roman Porubän, farár v CZ Kežmarok a Ivan Eľko, terajší generálny biskup. Zvláštna farárska logika a farárske pokrytectvo. V cirkvi možno kradnúť, klamať, cudzoložiť, byť alkoholikom, len sa o tom nesmie hovoriť, lebo poškodzujete dobré meno cirkvi. Nevolajte po náprave, poškodíte dobré meno cirkvi! Máte o cirkvi a hlavne o duchovných len pekne písať, vyzdvihovať ich námahu, statočnosť a múdrosť, ktorej niet. Chváliť kázne často vedúce veriacich od nikadiaľ nikam. Tak nám to doporučujú „lokálni vodcovia a autority „ z Liptova. Duchovní spamätajte sa, veď mnohí z vás o poslaní cirkvi ani duchovného v skutočnosti nemáte ani paru, je to pre vás španielská dedina. Statoční duchovní prepáčte, som presvedčený, že tu treba povedať pravdu bez najmenších okolkov ostro a priamo. Zamyslite sa a spamätajte sa!

Keď by mi niekto chcel vyčítať, že som hriech v ECAV vyniesol na svetlo sveta v plnej nahote, tak ho odkazujem na slová zv. Matúša z 18 kap. verš 15.-17.  Prečítajte biblický návod na riešenie a porovnajte. Držal som sa toho. Ochoty po náprave  nebolo, skôr podrazy, intrigy zákulisné machinácie.  Som presvedčený, že morálnou povinnosťou kresťana je hájiť pravdu a spravodlivosť. Ja hodlám v tom pokračovať  a vyzývam všetkých statočných, ktorým na pravde záleží, aby sa pripojili. Nedajte zničiť a morálne zdevastovať dedičstvo po otcoch! Nedajte morálne zdevastovať a rozkradnúť našu ECAV!

Pri pohľade na minulosť ma desí  viac vecí, uvediem dve. Vážení vtedajší presbyteri VD ECAV  v Prešove z čias biskupa Sabola a  dozorcu VD Brozmana. Uvedomujete si,  za čo ste hlasovali? Biskup Sabol a Ján Brozman vám nabaláchali nezmysly a vy ste im  to odhlasovali. Nehanbíte sa? Vidíte, čo všetko je za Reformatou? A vy ste to svojimi „ múdrymi“ uzneseniami kryli. To svedčí o „ morálnych a intelektuálnych“  kvalitách   mnohých   predstaviteľov a funkcionárov ECAV.  Dnes zvolený do funkcie v ECAV môže byť len poslušný a prepáčte, obmedzený uchádzač, alebo karierista bez chrbtovej kosti.

A to druhé. Desí má, kto našu mládež vychováva. Aký príklad dáva, čo nám vychovajú? Desí ma, ak vo funkcii riaditeľa evanjelického gymnázia pracuje človek, ktorý bol členom komisie pre prešetrenie problémov v Reformate, jej závery podpísal, ale proti zlu a za pravdu sa nepostavil. On má totiž svoju pravdu. Riadi sa zásadou, aby bol aj vlk sýty aj baran celý. Flek riaditeľa gymnázia nie je na zahodenie a opovážil by sa hlasovať proti biskupovi Sabolovi a jeho záujmom! Už by dávno riaditeľom nebol. Darmo je, charakter- chrbticu treba mať plastickú a treba vedieť uhýbať. A on to vie. Obrazne povedané, či Hitler alebo Stalin, len nech som hore. Slová: Nech je vaše áno, áno a nie nie…! (Mat 5, 37) nepozná, alebo neberie vážne, čo je u riaditeľa gymnázia vážny nedostatok, dáva mladým zlý príklad. Áno, reč je o Mariánovi Damankošovi, riaditeľovi evanjelického gymnázia v Prešove. „Svetlý“ to m vzor pre mladých evanjelikov. Len prosím nehovor o Husovi.

„ Beda vám , zákonníci, farizeji, pokrytci, žeobchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stal, urobíte z neho syna pekla dvakrát horšieho, než ste sami.“ (Mat. 23,15).

Imrich Lukáč