Otvorený list členom Kandidačnej porady na generálneho biskupa a generálneho dozorcu ECAV na Slovensku a Kandidačnej porady na dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku

V 8. nedeľu po Svätej Trojici, 22. júla 2018, som na službách Božích vykonal povinnosť oznámiť cirkevnému zboru Hybe výsledok voľby dištriktuálneho dozorcu Východného dištriktu. Plniac si túto povinnosť oznámenia o výsledku voľby, považoval som za zodpovedné oznámiť prítomným členom zboru i skutočnosť, že druhým kandidátom bol Jaroslav Mervart, predseda predstavenstva Tranoscia, ktorý nebol kandidačnou poradou k voľbe pripustený. Pred zborom som vyhlásil, že keďže nie sú mi známe dôvody, pre ktoré sa tak stalo, o vysvetlenie sa písomne obrátim na predsedníctvo kandidačnej porady na dozorcu VD i na predsedníctvo kandidačnej porady na generálneho biskupa a generálneho dozorcu, pretože aj kandidát na generálneho biskupa Milan Krivda a kandidát na generálneho dozorcu Imrich Lukáč neboli do volieb pripustení, boli z volieb vylúčení.

Brat zborový farár Stanislav Grega následne mne i prítomným členom zboru vysvetlil, že kandidačná porada je tajná, a preto svoje rozhodnutie nie je povinná zverejňovať. Keďže zákon je zákon – i tento náš, mimoriadne nerozumný a úplne v rozpore s tým, čo slovo Božie prikazuje – v tomto prípade, žiaľ, ako člen cirkevného zboru ho musím ctiť, vážiť a rešpektovať, čo je dôvodom, prečo sa – nie písomne, ako som sľúbil, ale takýmto spôsobom – otvoreným listom, obraciam na vás, členovia kandidačných porád, so žiadosťou o zverejnenie textu námietky – námietok voči uvedeným kandidátom i mena toho, ktorý námietku podával a aj výsledku hlasovania.

I skúšaný Jób sa túžil hájiť pred Bohom

Prečo vás o to žiadam? Robím tak na základe týchto biblických textov:

„Aleja chcem hovoriť so Všemohúcim a túžim hájiť sa pred Bohom. Vy však pravdu klamom zatierate, šarlatánski lekári ste vy všetci. Keby ste aspoň celkom umĺkli, počítalo by sa vám to za múdrosť. Počúvajte, prosím, moju obranu a pozorujte námietky mojich perí. V prospech Boha chcete hovoriť prevrátenosť a kvôli Nemu chcete vravieť klam? Jemu chcete chytať stránku, alebo za Boha viesť spor? Bude dobré, ak vás preskúma; oklamať Ho chcete, ako klamete človeka? Iste vás prísne potrestá, ak chcete tajne chytať stránku. Nepredesí vás Jeho dôstojnosť a strach z Neho nepadne na vás?“ (Job 13, 3 – 11)

Taký to máme zákon o kandidačnej porade, ktorý upiera právo hájiť sa voči vznesenej námietke, veď i ten skúšaný Jób sa túžil hájiť pred Bohom, a preto slovami tohto textu hájil sa pred svojimi priateľmi. Vy, členovia kandidačných porád, však síce v súlade s cirkevným zákonom hovoríte: „Nie nemáš právo!“ -, ale ste tým v spore so slovom Božím.

„Kto ohovára tajne blížneho, toho zničím; neznesiem pyšné oči, srdce naduté.“ (Ž 101, 5)

Dokážte a zverejnite, že vylúčenie nie je ohováraním, a že nie je vo vašom rozhodnutí pýcha a nadutosť a čítajte ďalej tieto v Biblii evanjelistami zachytené slová Pána Ježiša Krista!

„Preto nebojte sa ich, veď nieto skryté, čo by nevyšlo najavo; a nieto tajné, čo by sa ne- vyzvedelo.“ (Mt 10, 26)

„Lebo nieto nič tajné, čo by nemalo vyjsť najavo, a nič nebolo tak skryté, aby nevyšlo na svetlo.“ (Mk 4, 22)

„Lebo nieto skryté, čo by nevyšlo najavo, a nieto tajné, čo by sa nevyzvedelo.“ (L 12, 2) „Nieto tajné, čo by sa nestalo zjavné; a nieto skryté, čo by sa nevyzvedelo a nevyšlo najavo.“ (L 8, 17)

„Ježiš mu odpovedal: Ja som verejne hovoril svetu. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzali všetci Židia, a nič som nehovoril tajne.“ (J 18, 20)

Čím sa chceme pred Ním očistiť?

Čo to chcete utajiť? Čo chcete skryť? Vari náš Pán Ježiš Kristus nám niečo tajil, niečo takého zatajil, čo by nám malo brániť nádeji k spáse? I bitý vyznal, že hovoril vždy verejne. Celá utajenosť výsledkov kandidačnej porady je nezmysel, je to iba prispôsobenie sa svetu. To takto nám Boh káže konať? Čím a ako sa chceme pred Ním očistiť?

Nie, nie som naivný a hoci mám už svoje roky, ani senilný, ako by to mnohí radi videli. Odpovedzte mi, ale opierajúc sa o slovo nášho Boha, a nie o to, čo nám cez cirkevné zákony a nariadenia a aj cez tie, ktoré ponúka svet, podsúva diabol, keď nám pripravuje príležitosť konať tajne a aj voliť tajne. A prečo tajne aj voliť? Lebo sa bojíme, že svojou voľbou, svojím postojom k voleným si pohneváme priateľa, blízkeho či dokonca manželku, manžela, svoje deti?! Kde je však potom ono biblické: „A nadovšetko, verne sa milujte vospolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.“ (1Pt 4, 8)

Otče náš nebeský, prosíme Ťa, otvor naše srdcia k úprimnosti a otvorenosti, ale predovšetkým k vzájomnej úcte a bratskej láske. Nech vo všetkom našom konaní je prítomnosť Ducha Svätého, aby sme pre umučenie, smrť a slávne vzkriesenie Ježiša Krista mohli raz v pokore a nádeji stáť pred Jeho súdom. Amen.

Je na nás, ordinovaných i neordinovaných, ktorí sme v úrade cirkvi, i na všetkých obyčajných členoch, či sa budeme opierať o nezmyselné, človekom vymyslené zákony, alebo len a len o slovo nášho Trojjediného Boha a či k dianiu v cirkvi ostaneme ľahostajní. Práve ľahostajnosť je využívaná na presadzovanie svojej pravdy tými, ktorí v cirkvi zápasia o moc, lebo služba je im cudzia. Zmiluj sa a buď nám, Bože, na pomoci.

Ondrej Mrlian, zborový dozorca CZ Hybe