(Aforizmus nie od Tomáša Janovica)

Ľútosť.
Bolo mi veľmi ľúto, keď som sa dozvedel, že brata Ivana Muchu, bývalého predsedu synody a seniora, opätovne začínajú šikanovať. Predvolali ho na generálne presbyterstvo, aj keď podľa platných cirkevnoprávnych predpisov generálne presbyterstvo nie je disciplinárnym orgánom a nemalo na to právo. Chceli len jatriť jeho ranu? Prečítal som jeho knihu Hon. Názov je veľmi výstižný, hon pokračuje. Prežíval som s ním zápas o jeho dcérku. Nechcel som si ani predstaviť, že by sa to prihodilo mne. Štvali ho cez médiá, cez ľudskú zlobu. Dosiahli svoje, potrestali ho, ale je im ešte málo. Jeden z nich sa spoznal v jeho knihe a ešte na poslednú chvíľu potreboval ukojiť svoju pomstychtivosť.

Predvolali ho, šiel. V dopravnej zápche spálil množstvo paliva, obrali ho o čas, ktorý mohol stráviť určite osožnejšie, i o peniaze z biedneho farárskeho platu, avšak nezastrašili ho. Som presvedčený, že keby sme žili v stredoveku, bol by aj fyzicky zlikvidovaný a to, čo s ním robia teraz, by sa dalo prirovnať k exhumácii, spáleniu kostí a rozhádzaniu do rieky. Som veľmi rád, že cirkevný zbor stojí za ním a prítomnosť ukázala, kto mal pravdu.

Príbehy, ktoré ilustrujú atmosféru v cirkvi

Je mi ľúto. Dostali sa ku mne informácie o šikanovaní a snahe vyzliecť z luteráku brata Samuela Mišiaka a jeho manželku. Za celoživotnú službu namiesto vďaky a úcty šikana. Aj títo bojujú statočne. Je mi ľúto, že generálne presbyterstvo odobralo bratovi generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi a biskupovi Západného dištriktu Milanovi Krivdovi biskupské kríže, nezákonne a v rozpore so Štatútom o biskupských krížoch. Bolo počuť šumy, že ich vyzlečú z luterákov. Zastrašovanie.

To sú príbehy, ktoré ilustrujú atmosféru v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku za vedenia, ktoré sa dostalo do svojho úradu nekalým spôsobom a ktoré má byť z úzadia i z popredia riadené agentom zločineckej organizácie ŠtB Júliusom Filom. Človek, ktorý celú svoju kariéru v našej cirkvi slúžil proticirkevnej organizácii, ťažko mení myslenie, pracuje len so zastrašovaním, s vylučovaním nepohodlných z grémií a s veľkou pravdepodobnosťou aj so zastrašovaním bombou. Toto sú praktiky silového rezortu, nie kresťanskej slobody a lásky.

Darček pod stromček

Nie je mi ľúto, som rád. V tomto príspevku sa s vami chcem podeliť o hone na mňa. Zdôrazňujem, neľutujem sa, chcem vás iba informovať, milí čitatelia Lutherusu.

HĽADANIE PALICE (keď chcú psa biť, palica sa nájde)

Darček pod stromček: 23. decembra 2019 som prevzal do vlastných rúk doporučený list od seniora nášho Šarišsko-zemplínskeho seniorátu Martina Chalúpku. Vec: Predvolanie na disciplinárne pojednávanie. Termín: 8. januára 2020. V liste nebol uvedený dôvod, priestupok, pre ktorý je voči mne vedené disciplinárne pojednávanie, list nebol ani podpísaný seniorálnym dozorcom. Odpísal som mu, že v zmysle platných CPP senior nie je disciplinárnym orgánom. Nepochopil alebo nechcel pochopiť; ešte 8. januára 2020 mi poslal SMS správu, či prídem.

Toto je už tretí pokus nájsť palicu. Prečo v liste nebol uvedený dôvod disciplinárneho pojednávania? Tesne pred voľbami biskupa Východného dištriktu mi bol doručený od seniora a seniorálneho dozorcu Návrh na disciplinárne konanie a brat senior žil v domnienke, že tento Návrh na disciplinárne konanie postačí na moje vylúčenie z kandidatúry na biskupa VD. Účelovo vyrobený Návrh na disciplinárne konanie ani nepotrebovali, nakoniec si vystačili aj bez neho a kandidačná porada vylúčila obávaných kandidátov, ktorí spĺňali kritériá voliteľnosti za biskupa VD, a, naopak, pripustili k voľbe kandidáta, ktorý nespĺňa jednu z podmienok, totiž 10 rokov duchovenskej praxe.

Pozícia biskupského úradníka, manažéra a moderátora nespĺňa kritérium duchovenskej služby. Tento kandidát, nespĺňajúci základné kritérium, bol zvolený za biskupa. Bolo by od neho pekné, keby ako človek, ktorý má prezentovať morálnu autoritu, sa zbavil tohto biľagu, vzdal sa úradu a umožnil regulárne voľby. Najsmutnejšie na tom je, že Návrh na disciplinárne konanie voči mojej osobe bol založený na nepravde a nekompetentnosti. Je to ľahko dokázateľné listinnými dôkazmi, korešpondenciou medzi CZ Michalovce a predsedníctvom Šarišsko-zemplínskeho seniorátu (ŠZS). Konvent ŠZS zaviazal CZ Michalovce k niečomu, na čo nemá právo, a za nesplnenie tohto uznesenia má byť disciplinárne trestaný zborový farár. Obyčajné šikanovanie, mobbing a diskreditácia pred voľbami. Obyčajný druhý pokus nájsť palicu.

Snaha demonštrovať moc

Malo to ešte aj svoju predohru. Senior oznámil cirkevnému zboru Michalovce návštevu, zhodou okolností presne v tom istom termíne, keď Asociácia slobodných zborov organizovala konferenciu O hluchoslepote v cirkvi. Predsedníctvo CZ rozhodlo, že sa zúčastní na tejto konferencii. Seniorovi predsedníctvo CZ odpísalo, že nám termín nevyhovuje a že mu oznámime vyhovujúci termín. Senior to pochopil ako zneváženie úradu seniora, ignoroval náš návrh a oznámil termín svojej návštevy na sobotu pred Kvetnou nedeľou.

Kvetnú nedeľu v Michalovciach považujeme za významný sviatok, zodpovedne sa naň chystáme po každej stránke. Seniorovi som odpísal, že tento termín nie je pre nás vyhovujúci. Napriek tomu v sobotu doobeda mi zazvonil telefón a brat senior mi oznámil, že sú pred Michalovcami, že kam majú prísť. Nečakali sme ich, chystali sme sa na Kvetnú nedeľu. V Evanjelickej cirkvi a. v. všetka moc v cirkvi pochádza z cirkevného zboru. Seniorálny konvent nemá právomoc zaväzovať cirkevný zbor ani iné cirkevnoorganizačné jednotky, senior nemá právo organizovať program predsedníctvu CZ.

Niekto si neuvedomuje, že sa nachádzame na pôde Evanjelickej cirkvi a. v., aj keď mnohým, pokiaľ sú vo funkciách, veľmi imponuje hierarchizmus inej cirkvi, kde zbor nemá právnu subjektivitu a bez biskupa neexistuje ani cirkev. Toto správanie seniora voči predsedníctvu CZ i mojej osobe nesie znaky zneužívania CPP v zápase, ktorý v súčasnosti v cirkvi prebieha. Bol to nechutný pokus demonštrovať „moc“ a neslušné vnucovanie svojej vôle.

Čo je moja skutočná vina?

Som pripravený na ďalšie zastrašovanie a diskreditovanie. Samoľúbosť a dôležitosť niektorých funkcionárov seniorátu (a už sa ozval aj dištrikt: chce preskúmať voľby v CZ Michalovce) je taká silná, že im uniká rozmer služby, do ktorej sú povolaní Pánom Ježišom Kristom k úžitku CZ, a tiež im uniká vedomie, že zbory ich volili a zbory prispievajú na chod seniorátu a že oni sa zodpovedajú nám. V inom prípade sa tu buduje hierachická cirkev, ktorá je opakom toho, čo vybojovali naši predkovia svojou krvou v reformačných zápasoch. Pozrite si Augsburské vyznanie, článok 28, a ešte tvrdšie o tom hovoria Symbolické knihy našej cirkvi v Obrane Augsburského vyznania. Čo je moja skutočná vina? Nie je jedna, je ich mnoho.

1. Mojou vinou je, že som kandidoval na post biskupa VD. Vo svojom programe som okrem iného uviedol, že sa budem zasadzovať za doriešenie kauzy Reformata a za vieroučnú čistotu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Súčasnému vedeniu a ich spolupáchateľom to prekáža. Človek, ktorý neodovzdal účtovníctvo v elektronickej podobe a spôsobil, že cirkev musela platiť 70-tisíc eur daňovému úradu, podľa mne dostupných informácií už trávi hodiny v Reformate. Biznis musí pokračovať. Niektorých sme vylúčili, niektorých kúpime, niektorých zastrašíme a masu evanjelikov oddelíme od pravdivých a kritických médií (aj za cenu predbežného opatrenia vydaného samosudcom). Toto je stratégia súčasného vedenia.

2. Mojou vinou je, že mám názor, často kritický, a nebojím sa ho vyjadriť. Od začiatku som upozorňoval na nezmyselnosť projektu Účelové zariadenie Helianthus na Sigorde, do ktorého sa s vervou pustilo predsedníctvo seniorátu. Roky sa na seniorálnom konvente riešil Helianthus. Účelové zariadenie, ktoré nás roky oberalo o čas a peniaze, nebude plniť svoj účel. Z účelového zariadenia sa vykľul iba nevýhodný obchod s nehnuteľnosťou. Nehovoriac o finančných machináciach niektorých z užšieho tímu budovateľov Helianthusu. Usúďte sami: kto z vás by investoval do budovy, pod ktorou vám nepatrí pozemok? Asi nikto, iba predsedníctvo Šarišsko-zemplínskeho seniorátu a skoro všetci delegáti seniorálneho konventu. Dlhé roky som poukazoval na nezmyselnosť celého projektu. Stal som sa nepriateľom a často úplne sám proti celému konventu.

3. Ďalšou mojou vinou je, že sa nechcem zmieriť so spoluúčasťou predsedníctva seniorátu na vylúčení z volieb ľudí, ktorí milujú cirkev, nie peniaze, a chcú, aby cirkevný majetok slúžil celej cirkvi, a nie niekomu inému. Vylúčili bratov Lukáča a Mervarta, ktorí boli dôslední pri odhaľovaní nekalých praktík pri nakladaní s majetkom ECAV. Mrzí ma, že vylúčili z volieb biskupa ZD Milana Krivdu, ktorý by s veľkou pravdepodobnosťou bol zvolený za generálneho biskupa a nemuseli by sa dnes hanbiť za verejné vystúpenia nekalo zvoleného generálneho biskupa.

4. Mojou vinou je, že mi záleží na Augsburskom vyznaní, ktoré stojí na živom Ježišovi Kristovi a Božom slove. Netajím sa, že je mi proti srsti tzv. charizmatická zbožnosť, ktorá uhranula značnú časť duchovenstva a mládeže, pre ktorú je všetko vzácnejšie ako ECAV, spoliehajúca sa na moc Božieho slova.

5. Mojou vinou je, že som v roku 2005, ako predseda Združenia evanjelických duchovných ECAV, vyzval vtedajšieho generálneho biskupa Júliusa Fila, agenta ŠtB, aby v záujme dobrého mena cirkvi odstúpil zo svojej funkcie. Ten najprv verejne klamal, že nepodpísal spoluprácu s ŠtB, a napokon po zverejnení zväzkov ŠtB, kde bolo jeho meno, neprejavil nijakú ľútosť, ani sa neospravedlnil za spoluprácu so zločineckou organizáciou. Naopak, predsedníctvo cirkvi ma predvolalo – podobne ako v súčasnosti, a pokúšalo sa ma zastrašiť. Keď som odmietol prísť, obvinili ma, že som hrubo porušil pracovnú disciplínu, čo bude mať za následok rozviazanie pracovného pomeru.

Došlo aj na vyhrážky smrťou

Vtedy bola atmosféra v E.V iná. ZED zvolal farárov do Popradu a vyše 100 farárov sa za mňa postavilo. Agent Filo si to rozmyslel. Pokus o zastrašenie sa skončil fiaskom. Došlo aj k pritvrdeniu. V anonymnom liste mi prišlo varovanie, že ak neprestanem, zaplatia ukrajinskej mafii 100 000 a vyvraždia mi rodinu. Potom prišiel ďalší varovný list, že ak neprestanem, skončím zle.

Za 34 rokov služby v E.V viem, s kým mám do činenia. Disciplinárny zákon, s ktorým pracuje súčasné predsedníctvo seniorátu, je z roku 2005, z dielne ŠtB, nechcem si namýšľať, ale šitý mne na mieru. Predsedníctvo seniorátu môže napomenúť, pozastaviť činnosť i vyzdvihnúť z úradu, ako to skúšal senior Linkesch pri zastrašovaní brat Lukáča a zborového farára Radoslava Gregu.

Tento zákon otvára v E.V dvere na budovanie hierarchie. Kto sa odváži kritizovať seniora, ktorý rozhoduje o 30 % príplatku k biednemu platu, ktorý v spolupráci so seniorálnym dozorcom môže disciplinárne trestať až po vyzdvihnutie z úradu? Iba blázon. Niektorí sa pýtajú, prečo farári a farárky mlčia. Myslím, že práve preto. Chcú mať pokoj, príplatok, nechcú byť šikanovaní. Ľahšie je oslavovať Husa a Luthera, viesť krásne reči o pravde a slobode, o službe a obeti, len aby sme neschytali rany a mali „pokoj“.

Kajajte sa, kým je ešte čas

Vážený senior Martin Chalupka i seniorálny dozorca Marián Damankoš, spamätajte sa a kajajte sa, kým je ešte čas. Odvolávate sa na CPP, a pritom nemáte problém šliapať po ústavnom práve voliť a byť volení. Vysmiali ste sa tisícom evanjelikov a zvolili si za nich, vyradili ste svojvoľne ich kandidátov. Odignorovali ste aj stanovisko Osobitného senátu Generálneho súdu ECAV na Slovensku. Brat Damankoš, chcem vás poprosiť, aby ste pozastavili svoju politickú činnosť.

Človek, ktorý nemá jasno v základných demokratických právach a princípoch, nemá čo v súčasnej politike robiť. Neviem, v ktorej politickej strane v súčasnosti pracujete, ale vašu centrálu by o tom určite bolo potrebné informovať. Odvolávate sa na CPP, ja sa odvolávam na evanjelium nášho Pána Ježiša Krista, ktoré hovorí: Najprv vyber brvno z vlastného oka a potom príď a vyber smietku z oka bratovho. Prosím vás, všimnite si uznesenia seniorálneho konventu, výsledky kontroly hospodárenia v Helianthuse, menovite vyplatené faktúry, na ktorých nie je špecifikácia prác.

Popracujte na tom a dajte to do poriadku. Neboli to vaše peniaze, ale cirkevných zborov. Verím, že tohto roku nám nepošlete Uznesenia seniorálneho presbyterstva z januára deň pred konventom v marci, a tiež uznesenia seniorálneho presbyterstva o rozdeľovaní finančnej pomoci deň po konvente. Chcem veriť, že v tom nebol nijaký zlý zámer, iba nedostatok času. Ten by ste si mohli ušetriť, ak by ste sa venovali iba úlohám, ktoré vám prináležia a za ktoré ste honorovaný. Nie som spokojný s vašou prácou.

Seniorálny konvent vám schválil 400 eur na administratívnu silu. Dohliadnite, aby pracovala. Spamätajte sa a kajajte sa. Najvážnejším problémom je však vaše eštebácke myslenie a vaša spoluúčasť na rozklade ECAV – ekonomickom, chrániac kauzu Reformata, a vieroučnom, ignorujúc Symbolické knihy a demokratického ducha ECAV. Pápež František v Kalábrii na adresu mafiánov povedal, že každý, kto sa podieľa na zle a nie je zjednotený s Ježišom Kristom, sám sa exkomunikoval z cirkvi. Človek môže nosiť Lutherovu ružu, avšak ak ironicky nazýva tých, ktorí si ctia Augsburské vyznanie „hejluteránmi“, ak nectí demokratické princípy ani Ústavu ECAV, nehovoriac o Duchu Kristovom, sám sa exkomunikoval z Evanjelickej cirkvi.

Ján Meňky,
zborový farár v Michalovciach, bývalý predseda ZED a predseda Vieroučného výboru E.V na Slovensku

ilustračné foto: pexels.com