Cirkev potrebuje zmierenie

Cirkev čakajú vážne rozhodnutia. Niektorí z rozdelenia cirkvi vinia cirkevné zbory ASloZ (Asociácia slobodných cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku). Veľký omyl. To hriech rozdelil cirkev, rodiny priateľov. Pán Ježiš hovorí: „Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem, nepriniesol som mier, ale meč. Prišiel som rozdvojiť syna s otcom…“ (Mt 10, 34 – 35) Či si Pán Ježiš neželá mier, pokoj, spoluprácu? Určite. V žalme 133 čítame: „Hľa, aké dobré, aké milé, keď bratia spolu bývajú.“ Problém je v tom, že Pán Ježiš priniesol svetlo a ukázal na hriech. Tento hriech sa búri a spôsobuje rozdelenie. Treba jasne a jednoznačne povedať, že cirkevné zbory ASloZ nechcú cirkev rozdeliť ani štiepiť, volajú po poriadku, slušnosti. Poukazujú na hriech v cirkvi. Volajú po tom, aby cirkev bola domom modlitby a nie pelešou lotrov. Preto sú cirkevné zbory ASloZ a ich duchovní nenávidení a prenasledovaní.

Toto volanie po náprave cirkvi je morálnou povinnosťou všetkých, ktorí to s vierou myslia vážne. Ak chceme byť ľuďmi pravdy, musíme za pravdu a čistotu cirkvi bojovať. Cirkev čakajú vážne rozhodnutia ohľadne reštrukturalizácie či financovania. Úspešne ich môže riešiť len cirkev zmierená, zjednotená na báze Božieho slova. Cirkev chceme mať radi, podporovať ju, budovať, vážiť si ju. Ale musí byť verná Božiemu slovu, musí mať našu dôveru a úctu. Vymáhať sa to nedá, to by bol fatálny omyl. Peleš lotrov sotva bude niekto mať rád a podporovať to. Vážené predsedníctvo cirkvi (I. Eľko, J. Brozman), pamätajte na to.

Predsedníctvo ECAV i predsedníctva dištriktov by mali odstúpiť

Vzišli z nedemokratických, podvodných volieb. Vyradenie ostatných kandidátov na kandidačných poradách Osobitný senát Generálneho súdu jasne definoval ako protizákonné. Kandidačné porady jasne porušili zákony, svoju prácu odviedli hrubo neodborne. Veď súčasný generálny dozorca Brozman mal ťažkú haváriu s následkom smrti svojich kamarátov. Opakovane to zatajil. Vystúpenie z katolíckej cirkvi tiež dodnes nepreukázal. Kandidačnú poradu oklamal, keď uviedol, že súdne stíhaný nie je, podmienka však bola, či súdne stíhaný nebol. On súdne stíhaný bol, sedel vo väzení a to zatajil. Z väzenia sa dostal na základe amnestie prezidenta. Kto však zaňho orodoval?

Ani vo funkcii dištriktuálneho dozorcu VD v dvoch funkčných obdobiach nič neurobil na odhalenie závažných pochybení v Reformate, ale naopak, pomáhal ich kryť. (Zdroj: materiály k voľbám GD rok 2018). Podobne konal aj generálny biskup Ivan Eľko. On tiež nič nevidel, nepočul, klamal, že sa nič nestalo. Temné praktiky v cirkvi kryl a dodnes kryje. Títo ľudia vážne pochybili, nemajú dôveru a výrazne polarizujú cirkev. Proti nečistým praktikám pri voľbách formou podpisovej akcie protestovalo asi 7000 členov cirkvi, ich hlas nebol vypočutý. (Zdroj: Petičná akcia za nové voľby, 2018). Obrazne povedané, bolo im napľuté do tváre.

Dôvera v cirkev a jej predstaviteľov je mizerná, vládne ľahostajnosť. Cirkevníkom rozhodne nemožno uprieť právo voliť a vyjadriť svoj názor i právo postaviť si do čela toho, komu dôverujú. To výrazne zdôrazňujem. Nepotrebujú na to radu od hluchoslepých farárov. „Odporučenie“ duchovenstva, ktoré roky „nevidelo a nepočulo“, čo sa v Reformate deje, je nehodnoverné a pochybné. Poviem to ináč. Pripomína to komunistické praktiky pri voľbách, výber nemáte. Kandidáta vám nanútia. Cirkevná mafia protiprávne vyradila na kandidačných poradách kandidátov, ktorí upozorňovali na hrubé pochybenia cirkvi a volali po náprave. Kritiku bolo treba umlčať, udusiť za každú cenu. Hrubé neporiadky nemali uzrieť svetlo sveta. Mali byť utajené, zabudnuté, preto boli postavení kandidáti, ktorí sa o to mali postarať. Ostatných protizákonne vyradili. Taká skazená je táto cirkev, takíto ľudia teraz stoja na jej čele.

Reštrukturalizácia cirkvi a jasné pravidlá pre jej financovanie

Tieto veci sú absolútne nevyhnutné. Je to citlivá otázka, rozhodnutie sa môže prijať po širokej celocirkevnej diskusii. Všetky osobné záujmy musia ísť bokom, na prvom mieste má byť záujem o prosperitu cirkvi, jej verná a účelná služba spoločnosti. Samozrejme, treba zohľadniť aj finančné možnosti, ktoré máme.

Náš štát cirkvám na ich podporu na Slovensku dáva ročne vyše 50 miliónov eur. ECAV dostáva vyše 5 miliónov. Vrelá vďaka za to. Osobne si myslím, a to chcem zdôrazniť, že tieto financie nie sú adekvátne a účelne využité a prinášajú do cirkvi veľa zla. Naši biskupi pred komunistickou érou neboli za prijatie takejto pomoci, cirkev mala podľa nich byť nezávislá. Rozhodne nemôžem súhlasiť so zamýšľaným povinným neúmerným odvodom cirkevných zborov do ústredia. Ak nezaplatíte, zrušíme vás, rozumej cirkevný zbor. To je zdieranie cirkevníkov a cirkevných zborov. Po tom všetkom, čo ECAV spackala v správe svojho majetku, aké majetkové kauzy má za sebou, to je hanebný krok, hanebná hrozba. Brat generálny biskup Eľko, brat generálny dozorca Brozman, to nemáte hanby? Najprv urobte poriadok s hospodárením v cirkvi, vysvetlite kauzy. Postarajte sa, aby sa majetok po našich predkoch adekvátne využíval. Nevyužíva sa, ale zneužíva! Vaše vrece, do ktorého dávate financie, nemá dna ani boky. Až potom pýtajte pomoc od chudobných dôchodcov. Spamätajte sa!

Zmeny štruktúry cirkvi sú nutné, ale uvážené. Dištrikty sú podľa mňa absolútne prežité a zbytočné. Pri ich činnosti a príklade, ktorý dávajú zbožnejší, určite nebudeme. Problematike reštrukturalizácie a financovania sa budem venovať v osobitnom článku v krátkej dobe.

Cirkev potrebuje nový právny systém, doplnenú ústavu i CPP

Terajšie vedenie cirkvi urobilo a chce robiť zmeny CPP (cirkevnoprávnych predpisov) v snahe upevniť a legalizovať svoju moc. Robí pri tom hrubé chyby. Uvediem dva príklady. Predseda dištriktuálneho súdu ZD J. Bunčák pri riešení problémov s voľbou dozorcu ZD vydal sám predbežné opatrenie, senát nezvolal, nepotreboval to (Zdroj: List z 12. 8. 2016: Predbežné opatrenie – J. Bunčák, predsedu DS ZD ECAV adresovaný ZD ECAV a cirkevným zborom). Podľa právnikov hrubo zneužil svoje postavenie – a to protiprávne. Svojvôľa ako hrom, nemal na to právo, mal zvolať senát. Druhý príklad. Keď niektoré zbory podali návrh na disciplinárne konanie na generálneho dozorcu J. Brozmana v spojitosti s voľbami – s tým, že pri voľbách klamal, neuviedol podstatné skutočnosti, tak Osobitný senát Generálneho súdu vydal stanovisko 3. 12. 2019, v ktorom konštatuje, že návrh na disciplinárne konanie môže podať len orgán hierarchicky rovnakej, alebo vyššej COJ (č. OS-GS-(3)/2019). Generálny súd dňa 17. 1. 2020 (č. k. 10/2019-3) potom návrh niektorých CZ na disciplínu pre generálneho dozorcu Brozmana zamietol s odôvodnením, že ho podala neoprávnená osoba – predsedníctva zborov, teda COJ nižšej úrovne. Čo to znamená? Vážení cirkevníci a predsedníctva CZ ale aj seniorátov a dištriktov, pamätajte, že na predsedníctvo cirkvi sa nemôžete sťažovať, nemáte právo. Môžu si robiť, čo chcú, môžu ohýbať právo i žiť, ako chcú. Právne je to nezmysel ako hrom, je to hanba. Takéto rozhodnutia cirkevných súdov sú výsmechom pre evanjelickú verejnosť. Sú akurát pre evanjelikov s jednou mozgovou hemisférou. Bratia, kde na tieto „bunčákoviny“ chodíte?

Právny systém ECAV určite potrebuje zmeny. Ale majú ich robiť ľudia, ktorí tomu rozumejú, majú morálny i odborný kredit. Vy ste odstavili odborníkov (prof. Svák, DrSc., JUDr. Čech, PhD.). Najali ste si tých, ktorí vám idú poruke. Toto, čo ste urobili, je výsmechom vzdelanosti a odbornosti. Pochybení a porušení zákona v právnej oblasti bolo podstatne viac, rozpracoval a publikoval ich na stránkach Lutherusu vo viacerých číslach tohto roku brat JUDr. Čech, PhD. Odkazujem na ne.

Vážne zamyslenie pre každého bez rozdielu aj cirkev ako celok

Na začiatku zdôrazňujem – sláva statočným. Hluchoslepota je choroba, ktorou trpia mnohí v našej cirkvi. Naši terajší biskupi Eľko, Hroboň, Mihoč ňou tiež trpia. Nevideli, nepočuli, nepozdvihli hlas proti neprávosti. Kryli a kryjú ju. Aké to vzory pre naše deti či vnúčatá? Aké sú to osobnosti? Ako ich môžeme brať vážne a rešpektovať? Mnohí evanjelici sa dnes hanbia za to, čo sa v cirkvi stalo, hanbia sa za našich predstaviteľov. Za to, ako sa pristupuje k problémom, ako sa zakrývajú hriechy. Medzi duchovnými máme aj zlodejov, klamárov, smilníkov, frajerkárov, alkoholikov. Bratia, a vy nás chcete viesť do neba? Prestaňte hrať divadlo a spamätajte sa. Nové divadlá nezakladajte, divadiel máme dosť. Čo si myslíte, že kto sedí pod kazateľnicou? Že sme v 15. storočí? Že nám budete vyberať kandidátov a nútiť ich voliť, ťahať od nás peniaze, vrátane dôchodcov, tak ako to robí brat generálny biskup Eľko?

Medzi duchovnými, hlavne však z Liptova od bývalej sestry seniorky K. Hudákovej, znel hlas na adresu evanjelickej tlače a volanie po tom, aby cirkevná tlač písala pekne. Nie zverejňovať kauzy a poukazovať na hriech v cirkvi. Nuž, čo na to povedať? Poviem jasne – farársky blud. Cirkev je v Biblii predstavovaná aj ako telo, organizmus. Ak je v ňom niekde hnisavý proces, ofukovanie ani prekrytie novým krásnym odevom nepomôže. Pomôže len radikálne riešenie – incízia – narezanie, vypustenie hnisu, drenáž a antibiotiká. Ak nepomôže napomenutie v skrytosti, je nutná incízia – rez. Toto dávno pochopili Hus či Luther (v r. 1415, 1517). Naši duchovní to nechápu ani dnes. Naša spoločnosť je aj preto taká morálne chorá, že sme chorí my cirkevníci, že je chorá cirkev. Bojím sa, že od terajšej generácie kňazov obroda cirkvi ani spoločnosti nepríde, nech mi odpustia statoční. Mýlim sa?

Na začiatku som zvolal: Sláva statočným. Urobil som tak preto, aby som nehádzal všetkých duchovných do jedného vreca, lebo by to bola veľká chyba. Áno, sú aj statoční farári, ktorí si plnia svoje povinnosti, konajú čestne. Niektorí žijú v ťažkých podmienkach, doslova v chudobe. Vážení bratia a sestry, podporujte ich, chráňte ich. Pamätajte, že sú v nebezpečenstve, sú ohrození vlastnou cirkevnou vrchnosťou. Prečo? Lebo sú poctiví, verne konajú svoje povinnosti a držia sa pravdy. To je ich „hriech“. Nemlčia. Povedia pravdu a volajú po náprave, preto im hrozia disciplinárne konania. Naopak, klamár, podvodník, alkoholik má ochranu cirkevnej vrchnosti. Majú ho totiž v hrsti a musí poslúchať.

Všetkým ordinovaným i neordinovaným zdôrazňujem: Buďte ľuďmi pravdy, a nie zbabelcami. ECAV je ťažko chorá. Dnes jej česť chráni niekto iný, lebo biskupi a veľká časť duchovenstva zišli z cesty pravdy. Dnes pravdu v cirkvi obhajujú farári cirkevných zborov ASloZ, Lutherus. Pripojte sa a podporte ich. Ďakujeme.

Imrich Lukáč
bývalý generálny dozorca ECAV na Slovensku

 

doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.

Neurochirurg na Neurochirurgickej klinike UPJŠ LF a v Nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach a vysokoškolský pedagóg na UPJŠ LF v Košiciach (zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť). V rokoch 2012 – 2018 generálny dozorca ECAV na Slovensku.

 

Zdroj: týždenník Lutherus
ilustračné foto: pixabay.com