Žijeme v kritickej dobe. Sme ohrození nebezpečnou pandémiou, spôsobenou koronavírusom, ktorá prináša straty na životoch a spôsobuje vážne ekonomické škody. Ďalšou hrozbou, a som presvedčený, že nie menej nebezpečnou, je pandémia hriechu. Veľmi sa rozmnožil v spoločnosti i v cirkvi, tratí sa dôvera.

Neistota, tápanie, nedôvera sú všadeprítomné. Hľadanie východiska je ťažké. Božie slovo však hovorí jasne: Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta. Áno, aj v rozbúrených vodách života má cirkev svietiť, dávať životu správnu chuť. Má ukazovať smer. Rozhodne nemá byť zakríknutá, nesmelá. Má veriť v nášho Pána a verne niesť Jeho zvesť, a to v čase aj v nečase. Ale ako to môže robiť, ak je sama chorá, rozpoltená? Prišla skúška, preosiatie, ale aj to treba prekonať. Aj tu sa má dokázať – Božie slovo ukazuje, ako na to, inej cesty vpred niet. Ináč pôjdeme bludnou cestou a skôr či neskôr sa budeme musieť vrátiť. Zbytočná strata času, námahy, zbytočné škody duchovné i materiálne. A hlavne zbytočný, škodlivý príklad svetu ako kresťanské deti tejto doby zlyhávajú. O to väčšia hanba. Cirkev pred jasnou otázkou a jasným zaujatím stanoviska na nastolené nasledujúce problémy neujde, čas si to vyžiada. Uteká len zbabelec a ten, čo má nečisté svedomie.

1. Priznanie chýb cirkvi je nevyhnutnosťou

Tváriť sa, že všetko je v poriadku, zbory požehnane pracujú a cirkev napreduje, by bolo veľmi hrubou chybou, doslova biblickým nezmyslom. Kruto sa to vypomstí. Prakticky každý vidí opak. Prikrývanie hriechu na tele cirkvi peknými rečami, predstieraním bohatého duchovného života je presne to, ako keby sme pacienta s rakovinou nalíčili, pekne obliekli, podali mu nejaký opiát, ale základnú chorobu by sme neliečili. Je to nezmysel, choroba sa prejaví plnou silou a skaza je potom neodvratná. Nestrácajme čas.

Cirkev sa bude musieť čestne a otvorene postaviť k niektorým otázkam a dať jasnú odpoveď. Zdôrazňujem: jasnú a presnú, nie farársku, dlhú, vyhýbavú a nič nehovoriacu. Ako je možné, že v Reformate, s. r. o. či s majetkom Beckovská Vieska sa tak šafárilo? Hovorí o tom Správa odbornej komisie na posúdenie skutkového stavu hospodárenia v spoločnosti Reformata, s. r. o. Synoda ju prijala. Ako je možné, že došlo v Prešove na Sigorde v zariadení Helianthus k zneužitiu zahraničnej pomoci z Nemecka, podvodom, krádeži a klamstvám? Ako je možné, že sa realizoval rozpredaj majetku po nemeckých evanjelikoch v Bratislave? Predávalo sa veľmi často bez schválenia kompetentnými orgánmi a bez výberového konania spriazneným dušiam len tak halabala. Provízie za sprostredkovanie predaja dosahovali 30 až 52 % z ceny (Zdroj: 1. Správa z kontrolno-pastoračnej návštevy v CZ ECAV BA, podpísaný br. biskup ZD Osuský, br. dištriktuálny dozorca ZD Mikuš; 2. Uznesenie GHV 17-GHV4/2013). Je toto v cirkvi možné? Toto sú len najvypuklejšie kauzy, je toho však podstatne viac.

Cirkev zlyhala aj duchovne. Počas komunistického režimu boli niektorí prenasledovaní, iní podpísali súhlas a spolupracovali s ŠtB. Niektorí pod hrozbou, iní možno aj z vypočítavosti. Zrádzali svoju cirkev, špicľovali. Známe a zdokumentované sú aktivity napríklad bývalého generálneho biskupa J. Fila. Ako mal špicľovať a donášať aj z medzinárodných cirkevných organizácií. Verím, že medzi nimi sú aj takí, ktorí v slabej chvíli podpísali, ale nikdy nedonášali. V Nemecku bola táto otázka došetrená, niektorí duchovní boli postavení mimo služby. U nás? – Zametené pod koberec. U nás dotyčný vychováva novú generáciu kňazov. Výsledok? Vidíme, kam to vedie.

Toto sú len niektoré príklady veľkej hniloby v cirkvi, veľkého neriešenia problémov a úteku pred nimi. ECAV je ťažko, ťažko chorá. Zatvárať oči pred realitou by bol tragický omyl. Cesta von? Priznanie chýb, pokánie, náprava, vyvodenie dôsledkov. Pozná niekto iné, biblickejšie riešenie? Ja nie. Som presvedčený, že k tomu príde. Čím neskôr, tým horšie pre ECAV. Tým sa terajšie vedenie cirkvi ešte viac zdiskredituje a narobí väčšie škody. Hanba bude ešte väčšia. Pre históriu sa odpíše. Ale pozor, pasívny postoj k problému nectí celú cirkev ani nás jednotlivcov, hovorí o našej pasivite a povrchnosti.

2. Priznanie hrubého zneužitia cirkevného majetku po predkoch, zlé hospodárenie, nutné zavedenie poriadku a prehľadného hospodárenia v cirkvi

Ako je možné, že majetok zakúpený z celocirkevnej zbierky „Cirkev sebe“ v štyridsiatych rokoch minulého storočia, známy ako Beckovská Vieska (polia, lesy atď.), ktorý bol vrátený v roku 1994 po nadobudnutí platnosti reštitučného zákona a ktorý mal slúžiť na dofinancovanie cirkvi v horších časoch, bol hrubo zneužívaný a cirkev za tie roky z toho nič nemala? Nevytvorila si rezervu na horšie časy? Ako je možné, že Reformata, s. r. o. – organizácia, ktorá spravovala cirkevný majetok, v podstate nič neopravila a pouzatvárala absolútne nevýhodné nájomné zmluvy pre cirkev? Ako je možné, že v cirkvi sa predošlému predsedníctvu cirkvi neodovzdalo kompletné účtovníctvo Reformaty – elektronická forma? Písomnú formu hodnotí spomínaný znalecký posudok. Je toto možné v civilizovanom svete? Znalecký posudok Ekonomickej univerzity v Bratislave hovorí o mimoúčtovných zásahoch do účtovníctva – falšovaní, porušovaní zákonov, nezhode účtov, porušenej kontinuite účtovníctva atď. (Zdroj: Znalecký posudok Ekonomickej univerzity BA podpísaný rektorom univerzity a profesorkou, odborníčkou na túto problematiku).
Ako sa zneužíval cirkevný majetok? Ukážeme

Ako sa zneužíval cirkevný majetok? Ukážeme na číslach. Najprv trocha histórie. V roku 1941 hrozilo zníženie štátnej podpory pre cirkev. Preto bola vyhlásená celocirkevná zbierka „Cirkev sebe“, cieľom bolo vyzbierať l milión korún na jej dofinancovanie. Akcia mala veľký úspech, vyzberalo sa oveľa viac – 2 533 286 Ks. Vzhľadom na dostatok zdrojov zo zbierky ako aj investovanie iných COJ, napr. dištriktov, cirkevných zborov a niektorých fondov, sa od Slovenskej banky kúpil majetok Beckovská Vieska v sume 4 649 000 Ks. Tvorili ho polia, lesy, liehovar, budovy. ECAV to vlastnila v rokoch l941 – 1948. Potom nastúpil komunistický režim a cirkvi všetko zhrabal.

Cieľom bolo ho prenajímať alebo hospodáriť a z toho finančne pomáhať cirkvi i podielnikom. Po nadobudnutí Reštitučného zákona v r. 1994 bol majetok ECAV vrátený (Zdroj: Hospodárstvo a liehovar BV, nadobudnutie, poštátnenie a problematika účasti na majetku. M. Kováč, Z. Bakošová – štúdia spracovaná na základe uznesenia GP č. 210/06). Majetok je dodnes využívaný veľmi nehospodárne, neprehľadne, podiely účastinárov či podielnikov nie sú presné a uzavreté ani vyplácané. Málo času? Sotva, nie je záujem, kalné vody vyhovujú. Jedno príslovie hovorí: „V kalných vodách sa dobre loví.“ V roku 2017 pre potreby generálneho presbyterstva JUDr. A. Drobná urobila sumár majetku Hospodárstvo Beckovská Vieska, chceli sme problém uzavrieť a hľadať formu najekonomickejšieho využitia. Sumár podielnikov či účastinárov bol 31, niektoré COJ zanikli. Sumár majetku je nasledovný:

 1. trvalé trávne porasty 357 868 m2
 2. orná pôda 1 247 143 m2
 3. lesné pozemky 575 036 m2
 4. ostatná plocha 97 555 m2
 5. zastavaná plocha 21 982 m2
  Spolu: 2 299 584 m2.

Aký bol výnos pre cirkev z tohto majetku, ukážem neskôr. Cirkev má ešte jeden významný zdroj príjmu. Po nemeckých evanjelikoch v Bratislave nám pripadlo nie málo budov, bytov, pozemkov. Niečo bolo kúpene aj zo zbierky Cirkev sebe. Tento majetok spravuje Reformata, s. r. o. Čo všetko má ECAV v Bratislave?

Zdrojom je v tomto prípade príloha č. 1 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov, ktorú uzavrela ECAV dňa 31. 12. 2012 Zoznam najdôležitejších nehnuteľností je nasledovný:

 1. budova Svoradove č. 1.
 2. budova Svoradova č.3
 3. budova Panenská č. 25
 4. budova Kozia č. 19
 5. obytný dom Palisády č. 46 – 48
 6. Kolárova vila
 7. garáž Panenská č. 30
 8. záhrada v Karlovej Vsi

Ako sa hospodárilo a čo tento majetok cirkvi priniesol? Najprv sa pozrime na majetok Beckovská Vieska.

1. Chýbajúce finančné prostriedky na bankovom účte za obdobie rokov 1997 až 2014 vo výške 120 900,58 eur. Ani konateľ, ani ekonómka nevedeli vysvetliť, kde sú.

2. Finančné prostriedky od roku 2015 – od nástupu nového konateľa br. Š. Sabola po odvolaní br. Daniša za predsedníctva cirkvi (Klátik, Lukáč).

a) Za rok 2015 – na bankovom účte Beckovskej Viesky spravovanej Reformatou, s. r. o. zostala suma vo výške 14 813 eur – ponechané.
b) Za rok 2016 – Reformata, ktorá spravovala účet Beckovskej Viesky, odviedla na účet ECAV sumu 14 529 eur.
c) Za rok 2017 – Reformata odviedla z účtu Beckovskej Viesky na účet ECAV sumu 13 643 eur.
(Zdroj: Správa odbornej Komisie na posúdenie skutkového stavu hospodárenia v spoločnosti Reformata, s. r. o., strana 11)
d) Za rok 2018 – Reformata z účtu Beckovskej Viesky odviedla do ECAV sumu cca 13 500 eur

Reformata, s. r. o. z majetku, ktorý sama spravovala v Bratislave, odviedla na bankový účet ECAV tieto finančné prostriedky:

a) Za rok 2008 sumu 9 958 €
b) Za rok 2009 sumu 0 €
c) Za rok 2010 sumu 0 €
d) Za rok 2011 sumu 7 005 €
e) Za rok 2012 sumu 140 €
f) Za rok 2013 sumu 26 300 €
g) Za rok 2014 sumu 26 295 €
h) Za rok 2015 sumu 30 000 €
i) Za rok 2016 sumu 65 301 €
j) Za rok 2017 sumu 73 056 €
k) Za rok 2018 mala Reformata odviesť sumu cca 66 500 eur, ale neodviedla na účet ECAV túto sumu, pretože Reformata zaplatila Daňovému úradu na pokutách a dodanení za roky 2012 – 2014 sumu vo výške 72 836 eur.
(Zdroj: Správa o hospodárení za jednotlivé roky; Správa o hospodárení za rok 2018 (Reformata spol. s r. o.); Príloha č. 04)

V rokoch 2012 a 2013 bolo pri daňovej kontrole zistené, že daňovému úradu bol odovzdaný iný záverečný účet ako vlastníkovi – ECAV, ktorého zastupovalo GP ako valné zhromaždenie. Cirkev bola vedome a jasne oklamaná konateľmi br. Danišom a Mlynárom.

Čo k tomu povedať,
 ako to uzavrieť?

Do funkcie generálneho dozorcu som nastúpil v novembri 2012, vo funkcii som bol do novembra 2018. Pamätám sa, ako sa na synodách aj pred mojím nástupom bojovalo o výšku príspevku Reformaty na účet ECAV. Nešlo to, údajne nebolo z čoho. To bolo tvrdenie konateľov br. Daniša a Mlynára. Po zvýšení tlaku na Reformatu a odvolaní br. Daniša a Mlynára z postu konateľov Reformaty a nástupe br. Štefana Sabola sa situácia začala meniť. Zavádzal sa poriadok, odbornosť, čestnosť. Začali sa rešpektovať zákony tohto štátu, vzájomné zmluvy boli upravené. Finančný efekt sa jednoznačne dostavil, prosím, pozrite si zisky, ako rástli od roku 2015 na účte Beckovskej Viesky a od roku 2013 na účte Reformaty. Čo povedať na záver? Cirkevné vrece ozaj nemá dno ani boky. Toto nebolo kresťanské šafárenie ľudí, ktorí v našej cirkvi našli Spasiteľa. Tak jednajú, konajú a firmy vedú len ľudia odborne nepripravení a podvodníci.

V tomto bode chcem zdôrazniť ešte jednu skutočnosť. Parazitovanie a vyciciavanie cirkevného majetku pokračuje. Uzavreté nájomné zmluvy sú v mnohých prípadoch nevýhodné pre ECAV, treba ich meniť. Som presvedčený, že z majetku Beckovská Vieska i z majetku spravovaného Reformatou sa dá vyťažiť podstatne viac. Ako príklad poukazujem na prenájom budovy na Svoradovej č. 1 v Bratislave. Prípad som vysvetlil v Evanjelickom Posle č. 23, z 12. júna 2019, str. 24 – 26 v článku: Nové vedenie cirkvi utrpelo výhru. Je to Pyrrhovo víťazstvo. Toto je klasický príklad, ako je tunelovaný majetok ECAV. Moje tvrdenie potvrdzuje aj Správa odbornej Komisie na posúdenie skutkového stavu hospodárenia v spoločnosti Reformata s.r.o.

Imrich Lukáč

bývalý generálny dozorca 
ECAV na Slovensku

Zdroj: týždenník Lutherus
ilustračné foto:pixabay.com