2. nedeľa po Veľkej noci

„…lebo na to ste boli povolaní; pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje. On nikdy hriechu neučinil, ani ľsti nebolo v Jeho ústach; keď Mu zlorečili, nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale porúčal Tomu, ktorý spravodlivo súdi; na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili. Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz ste navrátení Pastierovi a Biskupovi vašich duší!“
1Pt 2, 21-25

Drahí bratia a milé sestry, myslím si, že každý z nás neraz spomína na ľudí, ktorí už nie sú medzi nami, ale ich život, príklad a postoje boli pre nás oslovujúce. Ich pamiatka sa natrvalo vpísala do našich sŕdc. V dnešnej dobe počúvame mnoho  o tom, že príklady z útleho detstva majú zásadný vplyv na formovanie ľudského života. Dobrý aj zlý príklad pôsobí na našu osobnosť, formuje naše myslenie a konanie.  Ktorý príklad dokáže mať väčší vplyv? Dobrý, alebo zlý?  V tejto súvislosti je tiež na mieste otázka: „Kde sú tí, ktorí dávajú dobrý príklad?“ Akým príkladom života sme my sami? Kto je vzorom a príkladom nášho života? Koho nasledujeme?

Pán Ježiš  bol, je a bude pre nás najdokonalejším a najvzácnejším dobrým vzorom a príkladom. Jeho chceme i dnes nasledovať! Apoštol Peter nám pripomína, že je pre nás príkladom trpezlivosti a zmierlivosti. Píše: „ keď Mu zlorečili, nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale porúčal Tomu, ktorý spravodlivo súdi;“.  Ako my reagujeme na ublíženie? Nespôsobuje to v nás náhodou niečo ako pichnutie špendlíkom? Na chvíľu sa možno stiahneme, ale čo sa deje s našimi myšlienkami? Hovoríme si: „ Veď počkaj, ja ti to pripomeniem, ja si to zapamätám a vrátim ti to, keď to budeš najmenej čakať ?“  Sme rôzni a pomoc v tomto boji nenájdeme v sebe. Je dôležité v modlitbách prosiť o silu k odpusteniu. Pán Ježiš na kríži prosil: Otče, odpusť im, lebo nevedia čo činia! Pán Ježiš nás volá k tomu, aby sme nasledovali Jeho príklad, Jeho spôsob zmierenia. Tak ako On nám odpustil a stále- ako nám to Dr. Martin Luther pripomína „každého dňa hojne odpúšťa“,  tak aj my si máme navzájom odpúšťať. Pán Ježiš nám pripomína: „ Lebo ak ľuďom odpustíte ich previnenia, aj vám odpustí váš Otec nebeský;  ale ak neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vám, keď sa previníte.“ Prosme preto o to, aby sme dokázali nasledovať v tomto príklad nášho Spasiteľa. Pamätajme na to, že samotná prosba nestačí, musíme sa chcieť naučiť odpúšťať. Prosme o otvorené a poslušné srdcia! Témou dnešnej nedele je Dobrý Pastier. I dnes chceme nanovo prijať vierou tú skutočnosť, že On sám je tým Dobrým Pastierom, ktorý kladie život za ovce. Je pre nás príkladom odpúšťajúcej, obetavej lásky. Chráni nás, zachraňuje nás aj za cenu straty vlastného života. Božia láska zjavená v Pánovi Ježišovi Kristovi dáva za nás všetko. I my, bratia a sestry sme boli stratenými, blúdiacimi ovcami, ktoré Dobrý Pastier našiel. Dokonca, ak by sme zablúdili, nechá všetko tak a vydá sa nás hľadať. Záleží mu na nás. Nasledujme Jeho príklad. Znášajme sa vospolok v láske, zaujímajme sa o seba navzájom a pomáhajme si niesť bremená našich životov. Apoštol Peter nás upozorňuje i na to, že Pán Ježiš je pre nás príkladom odovzdanosti do Božej vôle. V Evanjeliách na mnohých miestach čítame, že to či ono Pán Ježiš urobil, aby sa naplnilo Písmo, aby sa naplnila Božia vôľa. To bolo Jeho cieľom. Naplniť Božiu vôľu do poslednej bodky. Pán Ježiš je pre nás príkladom poslušnosti. Božie slovo hovorí o Jeho zámere s nami. Pripomína nám, že On má s nami dobré úmysly, úmysly smerujúce k životu, požehnaniu, k budúcnosti a nádeji. Možno niekedy nerozumieme a nechápeme všetko, čo sa deje v našom živote, ale jedno je isté – smieme Jemu dôverovať, On o nás vie. Nasledujme Kristov príklad poslušnosti. K tomu nás apoštol povzbudzuje slovami : „Jeho krvavé rany vás uzdravili. Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz ste navrátení Pastierovi a Biskupovi vašich duší!

Drahí bratia a sestry, v úvode sme hovorili o dobrom príklade a o jeho vplyve na formovanie ľudského  života. Božie slovo nám na mnohých miestach hovorí: „Ježiš Kristus vám dal príklad.“  Pôvodné slovo príklad znamená vzor, ktorí študenti obkresľovali, doslova skopírovali. Máme nasledovať Kristov príklad, máme doslova kráčať v Jeho šľapajách. V šľapajách Ježišovej zmierlivosti a odpustenia, v šľapajách Jeho obetavej lásky a pokory, v šľapájach Jeho poslušnosti a odovzdanosti sa do Božej vôle. Prosme o to, aby sme Jeho- najvzácnejší a najlepší príklad pre náš život verne nasledovali a nikdy ho nestratili. Amen.

Modlitba:

Pane Ježiši Kriste, Ty si našim Dobrým Pastierom. Ty si položil za nás svoj život. Ďakujeme za to, že Tebe na nás záleží. Pomôž nám, aby sme Ťa verne nasledovali a žili podľa príkladu, ktorý si nám dal. Vlož prosíme do nášho srdca úprimnú túžbu po odpustení a ochotu nachádzať zmierenie v každej situácii. Prosíme naplň nás obetavou milujúcou láskou a pokorou. Nauč nás Pane ochotne plniť Tvoju vôľu a veď nás prosíme cestou poslušnosti. Uisti nás i dnes, že Tvoje úmysly s nami smerujú k blahu a nie k nešťastiu, k budúcnosti a nádeji. Amen

Mgr. Ján Lichanec
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: pixabay.com