„Choďte po celom svete,
kážte evanjelium všetkému stvoreniu.“

Mk 16, 15