3. nedeľa po Zjavení – Ježišovo premenenie

„O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa premenil pred nimi a tvár Mu žiarila sťa slnko a rúcho jeho zbelelo ako svetlo. A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s Ním. Peter prehovoril k Ježišovi: Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobí tu tri stánky: jeden Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. Keď on ešte hovoril, ajhľa, jasný oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte. Keď to učeníci počuli, padli na tvár a náramne sa báli. Ježiš pristúpiac k nim, dotkol sa ich a riekol: Vstaňte a nebojte sa! A keď pozdvihli oči, nevideli nikoho, len samého Ježiša. Keď schádzali z vrchu, prikázal im Ježiš: Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych!“
Mt 17, 1 – 9

Drahí bratia, milé sestry v Kristovi!

Dnešná 3.nedeľa po Zjavení Krista Pána mudrcom nesie názov „Ježišovo premenenie“ rovnako, ako perikopa, ktorá nás motivuje k spoločnému premýšľaniu nad Slovom Božím pre dnešný deň. Text nás vedie spoločne s Pánom Ježišom a Jeho učeníkmi (Peter, Jakub, Ján) do samoty na nejaký vysoký vrch. Už samotné miesto naznačuje, že sa tu odohrá miečo tajomné a hlavne dôležité. Samotné Ježišovo premenenie autor evanjelia zaznamenáva a pomáha si bežnými výrazmi Starej zmluvy:

  1. Tvár žiariaca „sťa slnko“ poukazuje na bázeň pred Bohom. Ľudské oči nie sú uspôsobené na priame hľadenie do slnka. Podobne musia „sklopiť zrak“ pred premeneným Ježišom aj apoštoli.
  2. Odev biely „ako svetlo“ ( Mt 17, 2) hovorí nielen o čistote, ale aj o Božej blízkosti. Vedľa Ježiša stojí Mojžiš a Eliáš a zhovárajú sa s Ním. Pri tom všetkom boli učeníci ako svedkovia, ohúrení tým, čo videli. Veď podľa starozákonného myslenia sa k Bohu nemohlo priblížiť nič nečisté, ani človek. Výsledok priameho kontaktu s Bohom bola smrť. Ježiš je týmito udalosťami predstavený ako ten, kto je Boh a patrí Mu najvyššia úcta. Zo starozmluvných opisov však vidíme aj dva rozdiely: vedia, že pred nimi stojí ten istý Ježiš, ktorého poznajú – „premenenie“ u nich nevzbudzuje hrôzu (porovnaj Dan 7, 28; 10, 7) ale pokoj a radosť vyjadrené zvolaním: „Pane, dobre je nám tu.“ (Mt 17, 4).

Z textu sa ďalej dozvedáme nielen ako premenenie vyzeralo, ale aj samotný význam danej udalosti. Čo sa to tam vlastne stalo? Prečo sa Ježiš premenil? Čo tým povedal svojim učeníkom?

K pochopeniu nám môže pomôcť fakt, že „premenenie“ všetky opisy zaraďujú za inú známu scénu. V nej sa Ježiš pýta svojich učeníkov na svoju osobu. Najprv si od nich žiada informáciu o názore ľudí a potom o ich vlastnom. Iniciatívu v druhej odpovedi prevezme apoštol Peter, ktorý vyzná, že Ježiša pokladá za „ Božieho (L 9, 20) Mesiáša (Mk 8, 29), Syna živého Boha (Mt 16, 16).“ Táto identifikácia sa však už čoskoro ukáže, ako nie úplne pochopená. Ježiš ju totiž dopĺňa predpoveďou o svojom budúcom utrpení a smrti. To sa však už Petrovi nepáči, a preto proti tomuto obrazu protestuje. Ježiš ho však pokarhal. Na základe toho sa dá na „premenenie“ pozerať ako na Ježišovu snahu bližšie ukázať a vysvetliť pravú podstatu toho, kým On je. Pán Ježiš svojím premenením poukázal na fakt, že ľudstvo nemá očakávať človeka- mesiáša, ktorý vyslobodí Izraelitov spod nadvlády cudzej mocnosti a nastolí definitívny nábožensko-politický režim v krajine či na celom svete, ale jediným záchrancom, skutočným Mesiášom musí byť Boh – Boží Syn.

Drahý brat, milá sestra! Na hore sa udial pred 2000 rokmi zázrak premenenia. Predtým iný v Betleheme a potom zase iný aj na Golgote či o 3 dni neskôr v otvorenom hrobe. Všetky tieto udalosti hovoria o Bohu a rovnako aj o Jeho láske voči Tebe, človeku. Čo tieto udalosti znamenajú konkrétne pre teba? Vnímaš Ježiša Krista ako pravého živého Boha, ktorý je jediným pravým Mesiášom – Záchrancom sveta? Rozprávaš sa s Ním denne v modlitbe? Máš s Ním reálny živý vzťah? Cítiš sa v Jeho prítomnosti dobre? Kiežby Ježišovo premenenie malo význam pre každého človeka! Amen

Modlitba:

Ďakujem Ti drahý Pane Ježiši za to, že si sa stal mojím Spasiteľom! Amen

Bohuznáma duchovná

Ilustračné foto: floyd99 z Pixabay