Dr. Martin Luther

„… a dlžobný úpis, ktorý s predpismi zákona proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž. Na Ňom odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi.“
List Kolosenským 2, 14 − 15

Táto výpoveď Písma svätého obsahuje dve veci. Najprv, že Kristus Ježiš svojím utrpením zmazal zápis, ktorý bol o nás kvôli zákonu vydaný. Pavel tomu rozumie, tak to takto vykladá: Všetci zo zákona vieme, čo od nás žiada Boh, čo máme robiť alebo zanechať. Keď zle konáme alebo zanedbávame, čo je nám prikázané, alebo činíme, čo je zakázané, vtedy neujdeme, lebo tu stojí naše svedomie a obviňuje nás, že sme zle urobili. Naše svedomie je ako dlžobný úpis, na ktorom sami o sebe svedčíme, že sme boli neposlušní, a kvôli tomu musíme znášať hnev Boží a nemilosť.

Úpis, hovorí apoštol Pavel, záleží v ustanoveniach, lebo keby nebolo ustanovení zákona, nebolo by ani prestúpenia. Hriech a úpis nás usvedčujú, takže nemôže tajiť, musíme sa uznať vinnými tak ako kupec, ktorému predložia jeho vlastný dlžobný úpis a pečať. Tu sa obrátime na Ježiša Krista, hovorí apoštol Pavel, nášho Pána, lebo On ten dlžobný úpis pribil na kríž, t. j. spravil do neho dieru a roztrhal ho, aby nebol viac platný ani škodlivý, aby nás nemohol viacej obviňovať.

Preto visí Pán Ježiš na kríži, aby svojím životom zaplatil za naše hriechy. To je prvá vec.

Druhá je táto: Kristus „odzbrojil kniežatstvá“,“ to jest odňal moc diabla, takže diabol viac nemôže kresťanov prinútiť k hriechu ako pred tým, než prišli ku Kristovi. S pomocou Ducha Svätého môžu odporovať zlému duchu a brániť sa slovom i vierou, takže ich musí nechať na pokoji. Na to nám Kristus dáva Svätého Ducha. Tak, ako je diabol odzbrojený, tak sú aj zlé mocnosti, t. j. smrť, ktorá nás všetkých morí. Tú Kristus umoril, takže kresťania môžu mať proti diablovi a smrti útechu a víťazstvo nad nimi. Hoci diabol a smrť sú zlí a plní hnevu a všetku svoju moc obracajú proti kresťanom, predsa nič nezmôžu.

Pekne svedčí apoštol Pavel v Liste Rímskym 8: Niet žiadneho potupenia tým, ktorí sú v Kristovi Ježišovi. Amen.

Pripravil

Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: pixabay.com