2. nedeľa po Veľkej noci

Národy, dobrorečte nášmu Bohu a zvučne rozhlasujte Jeho chválu! On duši našej život dal, nedal sa sklátiť našej nohe. (Ž 66, 8 – 9)

„Na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili. Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz navrátení ste Pastierovi a Biskupovi vašich duší.“
1Pt 2, 24 – 25

Bratia a sestry, máme za sebou obdobie, keď viacero týždňov sme mali dôvod rozmýšľať nad tým, ako žijeme. Vážne sústredenie sa na to, nás mohlo priviesť k ťažkým pocitom nedostatočnosti a zlej kvality života. Veď zlé sa nielen dialo a pohybovalo mimo nás, ale my samotní sme si so zármutkom mohli uvedomiť, že ku zlu som prispel aj vlastným dielom. Slová, činy, plány… O čom to bolo?

Veľmi ľahko sme sa dostali do rozpoloženia, kde sme boli vo svojich myšlienkach a prejave ako tí, ktorí sú úplne sústredení na to svoje a svet bol iba objektom na dosiahnutie vlastného prospechu. Nie je jednoduché zastať si svoje miesto vo svete a prejaviť sa tak, aby som sa neskôr nemusel za to hanbiť. Či už vlastný prospech alebo zbabelosť, sa zapísala do odžitej histórie. Nedá sa to vymazať, iba ak vo svojej vlastnej hlave. Toto však nie je správnym riešením.

Najprv je tu priestor a čas, keď si zanedbané uvedomíme. Budeme hľadať spôsob, ako sa zastaviť tam, kde cesta nevedie k dobrému cieľu. Iste, už precitnutie a správne zhodnotenie je pre nový začiatok nepostrádateľné. Uvedomenie si následnosti chýb je dobré pre porozumenie tomu, že jeden hriech pribaľuje ku sebe ďalší, až som strhnutý lavínou, ktorú neviem zastaviť.

Príde zistenie, že som slabý ku zmene a nedostatočný v kvalite. Vo svojich ťažkostiach tápem po východiskách, ktoré sa zdajú byť hmlisté a neisté. Vtedy som viac ako inokedy pripravený dať si pomôcť, keďže vnímam potrebu zmeny. Vpustím do svojho života aj vôľu iného? Nemyslím poddanie či zotročenie sa iným hriešnikom. To by bol ďalší omyl, chyba a hriech. Otroctvo inému človeku  neprivádza ku slobode ani ku pokoju od Boha.

Je tu však slávne východisko! Božie riešenie, Božia záchrana pred vlastnými omylmi, chybami, teda vlastnými hriechmi. Toto riešenie je tu už dvetisíc rokov, keď po mnohých rokoch zlyhaní a života v hriechu prišiel zasľúbený Mesiáš, ktorý ako Pastier a Biskup duší prejavuje svoj vzťah ku svojmu stvoreniu. Záleží Mu na každom jednotlivcovi, lebo práve On ho povolal do života. Sme tu nielen nejakou zhodou okolností či náhod, ale vôľou Boha, ktorý chcel a chce, aby som existoval a žil ako Jeho dobré stvorenie.

Hriech narúša Božie úmysly so mnou a žiaľ, je to o mojej zodpovednosti, či presnejšie povedané nezodpovednosti, keď nemyslím na budúcnosť a dôsledok svojho jednania. Keby sme prirodzene boli dôslední vo svojom uvažovaní a konaní, iste by sme si neplánovali tragickú budúcnosť. Lenže hriech, ten v ktorom žijeme a vykonávame ho, nás obral o schopnosť pravdivo vidieť aj seba aj svoje okolie. Nevidíme, nerozumieme a nechápeme, že žiť život v hriechu je minutím zmyslu svojho života.

Žiť a pritom nežiť podľa Božej vôle je hroznou tragédiou ľudského života. Svätý Boh ma povolal do života a celý čas, ktorý mi doprial, prijímam Jeho láskavú starostlivosť. Celé stvorenie, zem i nebo mi bolo dopriate, aby som si užil to dobré, Božie, a …? Robí to niečo so mnou? Aký mi to dáva zmysel? Vidím tu nejaké svoje miesto v Jeho pláne? Zostanem sám so svojim hriechom? Budem aj s ostatnými ďalej hrešiť, alebo chcem svoj život zmeniť, zanechať hriech?

Správne riešenie je jedno. Odumrieť hriechu a žiť spravodlivosti! Aké jednoduché a pritom zložité zároveň. Jednoduché zastať, zastaviť sa, ale ako sa pohnúť správnym smerom? Kto mi dá vôľu, silu, vytrvalosť kráčať slobodne? Kto ma zbaví ťarchy minulosti, keď hriech mi nedovolí ani správne myslieť, ani správne konať? Vymaním sa z otroctva hriechu do slobody sám? Stačí na to moje rozhodnutie?

Aby nastala zmena v mojom živote, bol potrebný Boží zásah, Božie konanie, ktoré by mi umožnilo zmenu. Pán Ježiš, židovský Mesiáš a Spasiteľ hriešnikov sa prejavil ako Pastier a Biskup duší, životov ľudí. Nezostal oddelený vo svojej sláve Božieho Syna od ľudí, ktorí upadli do otroctva hriechu. Prišiel medzi svojich a prejavil sa slovom aj skutkom ako Pán, ktorý miluje a je ochotný vo svojej láske urobiť všetko potrebné, aby som neprišiel o svoju budúcnosť, ale mal ju v Jeho blízkosti.

Jeho konanie je základom pre moju zmenu. Jeho utrpenie, kríž, smrť a vzkriesenie je podmienkou pre moju požehnanú budúcnosť. Keď On dokonal na kríži, zaplatil svojim životom a vyliatou krvou za moje hriechy, aby som nezostal v ich otroctve. Pán Ježiš je mojim Pastierom a Biskupom, na ktorého sa mám dôvod vždy nanovo obracať, keď si neviem dať rady so svojim životom. Keď hriech ma zotročuje, Pán Ježiš ma vyslobodzuje a dáva svoj pokoj ako dôsledok Jeho víťazstva nad hriechom a smrťou. Je živý, je Pán, je Pastier, je Biskup mojej duše, ktorá sa teší z Jeho blízkosti. Na Neho sa obraciam a vyznávam svoje hriechy, aby som odumrel hriechom a mohol žiť spravodlivosti, aby som neblúdil v hriechoch, ale bol uzdravený z chorôb môjho ducha, keď vnímam Jeho osobnú lásku ku mne, aby som bol s Ním. Amen.

Modlitba:

Pane Ježiši, buď Ti chvála vzdávaná našimi životmi, že si našim dobrým Pastierom a Biskupom. Neponechal si nás umrieť v našich hriechoch, ale si sa nad nami zmiloval, prišiel si do hriechom chorého sveta, aby si nás uzdravil. Odpusť nám, že si hovieme vo svojich hriechoch, že sa nám stali prirodzenými, že hrešíme, aj keď nemusíme. Ty si za nás zaplatil svojou krvou a smrťou, a stal si sa našim Pánom, ktorému patríme naveky. Prosíme, osloboď nás, vytrhni nás z našich hriechov, daj nám precitnúť, pochopiť, prijať, že naše životy už nepatria nám, ale Tebe. Požehnaj nás k tomu, aby sme neblúdili vo svojich hriechoch, ale aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti. Dopraj nám žiť vo viere, že Ty si raz a navždy zaplatil, aby sme mohli vždy nanovo povstať Tebou oslobodení ku slobode, kde sa tešíme z Tvojej lásky. Daj, nech Ťa slovom i skutkom vyznávame, nech Ti slúžime, nech svedčíme svetu, že si vstal z mŕtvych, že si živý a oslávený Boží Syn, ktorý nás miluje a na ktorého opätovný príchod sa žitím spravodlivosti chystáme. Amen.

Mgr. Marek Tomčík
evanjelický a. v. farár na Slovensku

Ilustračné foto: Kris z Pixabay