Iluzionisti

(alebo v ECAV nič nie je nemožné)

Je už všeobecne známe, že na Synode 2019 boli na odporúčanie synodálnej komisie prijaté viaceré uznesenia týkajúce sa Reformaty, v zmysle vysvetlenia káuz, vyvodenia dôsledkov a prijatia preventívnych opatrení, aby sa týmto problémom v budúcnosti predišlo. Že skoro nič nebolo splnené, to už tiež vieme, dokonca to bolo aj oficiálne konštatované na Synode 2020. Cirkev v zastúpení generálnym predsedníctvom sa tvári, že v podstate sa nič nestalo, nič nechýba a všetko je v poriadku. To však nemá nič spoločné s moderným pojmom rozšírenej reality (augmented reality) ─ toto je úplné popretie reality!

Tento arogantný postoj je znásobený (a potvrdený) tým, že jeden z bývalých konateľov bol ešte pred Synodou 2020 znova zamestnaný v spoločnosti Reformata. To svojím spôsobom dáva aj odpoveď na otázku generálneho biskupa, ktorý sa pri jednej príležitosti pýtal, prečo sa častejšie spomína Vladimír Daniš, a nie obidvaja konatelia (druhým bol Jaroslav Mlynár). Aj bez toho, aby sme skúmali vplyv jedného či druhého konateľa na známe kauzy spoločnosti, môžeme konštatovať, že iba jeden z nich má tú drzosť, resp. modernou psychológiou vyjadrené ambíciu vrátiť sa do spoločnosti, ktorej kauzy z obdobia jeho pôsobenia traumatizujú, polarizujú a rozdeľujú evanjelickú verejnosť až do dnešných dní.

Toto rozhodnutie konateľa Reformaty Branislava Rybnikára, ale aj celého predsedníctva cirkvi vo funkcii Valného zhromaždenia spoločnosti je šokujúce! Vladimír Daniš je totiž so spoločnosťou Reformata vo dvoch súdnych sporoch a v súdnom spore so spoločnosťou je aj sestra Vladimíra Daniša, bývalá účtovníčka Jana Danišová. Reformata podala dve trestné oznámenia na bývalých konateľov a v súčasnosti prebieha tretie, v ktorom už bolo vydané uznesenie o začatí trestného stíhania pre zločin skrátenia dane a poistného! A k tomu je ešte potrebné dodať už spomínanú požiadavku Synody na prešetrenie majetkových káuz, vyhodnotenie strát a vyvodenie zodpovednosti. Jedno z uznesení Synody 2019 sa pritom priamo týkalo bývaných konateľov spoločnosti: „Synoda ECAV na Slovensku odporúča orgánom ECAV v pôsobnosti VZ zistiť̌ právne možnosti vymáhania sumy za sankcie vyrubené Daňovým úradom vo výške 31.164 € od zodpovedných členov orgánov spoločnosti REFORMATA, spol. s r. o., v období kontrolovanom daňovým úradom.

Nič nie je nemožné

Aj napriek vyššie uvedenému, bolo na Synode 2020 z oficiálnych miest potvrdené, že Vladimír Daniš je znova zamestnaný v Reformate! Toto tvrdenie v tomto kontexte ako keby patrilo do kategórie popretia nemožného, podobne ako napr. byť v jednom čase na dvoch miestach, byť blízko epicentra jadrového výbuchu a prežiť, či do kategórie klasických kúzelníckych trikov Davida Copperfielda, ako je napr. útek z Alcatrazu či zmiznutie Sochy slobody. O vysvetlenie tohto „nášho evanjelického“ paranormálneho javu sa pokúšali na Synode viacerí iluzionosti a skúsení rozprávači.

Prvým bol Ján Brozman, ktorý na otázku, či Vladimír Daniš pracuje v Reformate, povedal: „Neviem“, čo vzbudilo na Synode mimoriadny rozruch. Zrejme preto, že mu nik neveril, pretože vo svojom predchádzajúcom vstupe opisoval, prečo „nemôžu“ vo veci plnenia uznesení konať. Je to vraj kvôli trestnému oznámeniu, ktoré bolo na správu (!) synodálnej komisie podané! Zároveň však potvrdil, že vie o tom, že v tejto veci bol už Vladimír Daniš vypovedať na prokuratúre.

Druhým bol Branislav Rybnikár, ktorý už uvedené trestné oznámenie „na správu“ ani nespomenul ─ pretože je to nezmysel.  Tento, predsedníctvom cirkvi dosadený konateľ potvrdil, že Vladimír Daniš je od 1. 7. zamestnancom Reformaty, pretože „Refomata nemôže fungovať s jedným správcom majetku, ktorým je Katka Korvínová, vzhľadom k tomu, čo všetko chcú riešiť“. Dal jasne najavo, čo si o situácii v cirkvi a kauzách spojených s Reformatou myslí, keď povedal že, „brat Vladimír Daniš je osoba, ktorá tie veci veľmi dobre pozná, a jeho prínos je ďaleko väčší ako to, že je to politický problém“.

Dá sa predpokladať, že pod slovami  „čo všetko chcú riešiť“ určite nemyslel uznesenia Synody, pretože v tomto personálnom obsadení by sa cirkev dostala nebezpečne blízko situácie, „v ktorej by Vladimír Daniš v podstate vyšetroval sám seba“. Tvrdenie konateľa Reformaty navodzuje falošný dojem, že na Slovensku zrejme nik iný túto prácu nezvládne (…), hoci veľká skupina ľudí, ktorá Vladimíra Daniša pozná, skôr zastáva názor, že s takýmto prístupom by sa nikde inde neuplatnil.

S týmto vyzdvihnutím úlohy a dôležitosti Vladimíra Daniša v podaní konateľa spoločnosti silne kontrastuje vyjadrenie Ivana Eľka: „On tam robí majstra. Ktorý tam dáva pozor na jedného Róma, aby pozametal a prenesie mech cementu. Alebo čosi. On neprichádza do činenia so žiadnymi papiermi ani peniazmi.“ Tu je teda na mieste otázka, ako je to teda s tým Danišom: má pravdu Rybnikár, keď hovorí, že „jeho prínos je ďaleko väčší ako to, že je to politický problém“, alebo Eľko, keď tvrdí, že  „dáva pozor na jedného Róma, aby pozametal a preniesol mech cementu“? Len na dokreslenie situácie pripomíname, že podľa neoverených informácií už ani ten Róm v spoločnosti Reformata nepracuje…

Asi netreba hovoriť, že pre štandardnú firmu by bolo vyššie uvedené správanie likvidačné. Tu však je potrebné zobrať v úvahu to, že sa tu ide o správu majetku celej Evanjelickej cirkvi, kde sa očakáva o to väčšia zodpovednosť a kontrola! Nehovoriac o tom, že štruktúra, keď jeden „manažér“ riadi jedného pracovníka, je nielen neekonomická, ale spadá do kategórie absurdnej satiry Lasicu a Satinského MVPPPP.

Zvrátené konanie prináša zvrátený výsledok

Čo z týchto vyjadrení vyplýva? Ján Brozman s veľkou pravdepodobnosťou (blížiacou sa k 100 %) vedel, že Vladimír Daniš v Reformate pracuje, ale pred synodálmi na Synode 2020 to nepriznal. Svedčia o tom pravidelné návštevy Vladimíra Daniša nielen v Reformate, ale aj na Generálnom biskupskom úrade (GBÚ), a tiež detailné informácie o stave trestného konania.

Branislav Rybnikár je veľmi slabý konateľ a zároveň nekritický zástanca Vladimíra Daniša, a teda jeho nominácia do funkcie konateľa a zároveň poverenie, aby spolu s predsedníctvom cirkvi riešil uznesenia zo Synody, je to isté, ako keď urobíte capa záhradníkom. A tomu zodpovedá aj výsledok. Žiadna z káuz nebola vyšetrená a, naopak, Vladimír Daniš je znova zamestnaný v Reformate! Možno aj preto, aby sa mal za čo s Reformatou súdiť o „svoje práva“, pričom to, že je pri zdroji informácií, tiež nie je na zahodenie…

Ivan Eľko bez toho, aby sme ho chceli akýmkoľvek spôsobom obhajovať, si zrejme s tým, čo sa „deje okolo neho“, nevie dať rady (je ako piate koleso na voze), a tak sa snaží úlohu Vladimíra Daniša bagatelizovať rozprávkami na dozor pri zametaní a prenášaní cementu

Záver

Asi každý z čitateľov, ktorému na Evanjelickej cirkvi, a teda aj na dôslednom vyšetrení majetkových káuz spojených s Reformatou záleží, si teraz povie, že „tadiaľ cesta nevedie“. To, čo za rok a pol predviedli títo traja iluzionosti a rozprávači, je hanbou pre Evanjelickú cirkev. Nesplnili ani jedno z predmetných uznesení Synody a nevysvetlili žiadnu z majetkových káuz. Naopak, prijatie človeka, ktorý je zodpovedný za manipulovanie a klamanie cirkevných orgánov a daňového úradu a za veľké finančné straty pre cirkev, je výsmechom spravodlivosti a celej evanjelickej verejnosti! Aj z tohto dôvodu by mali ako Branislav Rybnikár, tak aj Ivan Eľko a Ján Brozman odstúpiť a umožniť iným, aby túto prácu urobili poriadne, a najmä v prospech Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku!

Jaroslav Mervart
Miroslav Klima
členovia odbornej Komisie na posúdenie skutkového stavu hospodárenia v spoločnosti Reformata spol. s r. o., na základe poverenia Synody 2018

ilustračné foto: unsplash.com