PODĽA DOTKNUTÝCH SA PODIEĽA NA ROZKLADE DVOCH DOBRE FUNGUJÚCICH ZBOROV

Ján Brozman, ktorý bol po minuloročných voľbách ustanovený do funkcie generálneho dozorcu ECAV na Slovensku, prekročil svoje právomoci, keď zasiahol do výhradných kompetencií cirkevného zboru ako právne samostatného subjektu.

Prípad sa týka cirkevného zboru Opiná v Košickom senioráte, ktorý bol jedným zo zakladajúcich členov Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku. Po rozhodnutí zborového konventu z Asociácie vystúpil, no v Registri záujmových združení, vedenom na Ministerstve vnútra SR, fi guruje stále ako zakladajúci člen. Podľa viacerých odborníkov je to pochopiteľné, keďže register zaznamenal údaje o zakladajúcom členovi – zápis teda uvádza, kto stál pri zrode ASloZ. Cirkevný zbor Opiná tak, napriek neskoršiemu vystúpeniu z Asociácie, ostane natrvalo zapísaný ako jej zakladajúci člen. Nijako tým neporušuje ani rozhodnutie konventu, o ktorom podľa informácií redakcie EP bezodkladne informoval vedenie ASloZ, a to potvrdilo ukončenie členstva opinského zboru. Napriek naplneniu formálnych krokov a rešpektovaniu uznesenia zborového konventu do celej záležitosti svojvoľne zasiahol Ján Brozman. Z vlastnej iniciatívy zaslal list cirkevného zboru Opiná na Okresný úrad v Prešove. Prekročil tak svoje právomoci a bez vedomia cirkevného zboru, ktorý si podľa našej Ústavy spravuje veci samostatne, zaslal jeho vyjadrenie na úrad, ktorý vykonáva evidenciu záujmových združení. Jeho kroku nerozumie ani právnik, ktorého v tejto súvislosti oslovila redakcia EP. Vyjadril sa, že zbor naplnil všetky potrebné kroky, ktoré sa od neho po uznesení konventu vyžadovali, a svojvoľné zasielanie listu bez vedomia zboru zo strany Jána Brozmana možno chápať ako mocenský zásah, na ktorý – z titulu právnej subjektivity cirkevného zboru – nemá oprávnenie. V krátkom čase ide už o druhý prípad, v ktorom Ján Brozman siaha do výsostných právomocí zboru. V predchádzajúcom čísle sme informovali o jeho prepojení na kostolníka CZ Poprad-Veľká, s ktorým mal konzultovať útoky na tamojšieho farára Jozefa Vereščaka, s cieľom dosiahnuť jeho odvolanie. Podľa dotknutých to nasvedčuje tomu, že J. Brozman sa vedome podieľa na rozklade už dvoch dobre fungujúcich cirkevných zborov.

Redakcia EP