Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) odvysielala 10. júna na Jednotke v relácii Reportéri reportáž o kauze Reformata, ktorá hýbe našou cirkvou. Svoj obraz o tejto kauze si tak mohla urobiť široká verejnosť. Odporúčam si Reportérov pozrieť v archíve Jednotky (RTVS).

Kde bol terajší biskup Eľko
Osobne som bol po tejto relácii nemilo prekvapený, priam šokovaný z toho, ako brat generálny biskup ECAV Ivan Eľko, ktorý by mal byť ako najvyšší predstaviteľ cirkvi vzorom a morálnou autoritou pre duchovných aj neordinovaných, v priamom prenose klamal.
O čo ide? Na otázky reportéra I. Eľko odpovedal, že bol jedným z ľudí, ktorí chceli, aby sa veci vyjasnili, že to chcel ešte ako generálny presbyter. Povedal tiež, že štyri roky sa nič nedialo. Uviedol, že sa teší zo zriadenia komisie na prešetrenie Reformaty, ktorú ustanovila minuloročná synoda. Pýtal sa, kde boli tí, čo mali reagovať a nereagovali na tieto problémy, že už dávno mali odpovedať zainteresovaní ľudia, ktorí nereagovali, a teraz to všetko zrazu padá na neho. Zakončil tým, že Martin Luther by isto povedal, prečo si to všetko má teraz zliznúť Eľko.
Nie je pravda, čo brat biskup Eľko hovorí. Celé štyri roky sa intenzívne konalo a to cez kompetentné grémia. Otázku by si preto mal brat Eľko nasmerovať v prvom rade do svojho svedomia: „Kde som ja – Eľko – bol a čo som urobil pre nápravu problémov v Reformate? Brat Eľko veľmi dobre vie, že právomoci predsedníctva cirkvi sú limitované zákonmi. K tomu, aby mohlo v určitých veciach konať, potrebuje súhlas generálneho presbyterstva. Preto sa pýtam: Ako on ako generálny presbyter pomáhal predchádzajúcemu predsedníctvu ECAV? Vedel a bol totiž v plnom rozsahu informovaný o tom, čo sa v Reformate deje a neurobil nič – okrem hádzania polien pod nohy tým, ktorí sa usilovali veci riešiť.

Čo na to zápisnice
Ako dôkaz som siahol po zápisniciach zo zasadaní generálneho presbyterstva, ktoré malo kompetencie konať v otázke pochybení v Reformate. Zápisnica  z 2. októbra 2015 hovorí o tom, že  od tohto dátumu  bol na rokovaní generálneho presbyterstva prítomný aj generálny presbyter brat Ivan Eľko. Na tomto zasadaní bol prezentovaný posudok audítorky V. Hanzelovej, ktorá poukázala na hrubé nedostatky v Reformate. Bol tu prezentovaný aj nález kontroly Generálneho hospodárskeho výboru ECAV na Slovensku a boli rovnako konštatované hrubé nedostatky v Reformate. Takisto bolo na generálnom presbyterstve zdôraznené, že Valné zhromaždenie Reformaty neprijalo záverečný účet za predošlý rok pre zistené vážne nedostatky. Kontroly sa diali z podnetu vtedajšieho predsedníctva cirkvi ECAV (I. Lukáč, M. Klátik). Na tomto rokovaní generálneho presbyterstva bolo prijaté aj uznesenie 102-6/2015 nepísať o Reformate a zistených nedostatkoch, o V. Danišovi a J. Brozmanovi. Miesto toho, aby bola snaha po náprave, väčšina členov generálneho presbyterstva, vrátane Eľka, vyvinula evidentné úsilie všetko ututlať.
O Reformate sa rokovalo aj na generálnom presbyterstve 4. decembra 2015. Na nasledujúcom zasadaní 5. februára 2016 boli konštatované ďalšie zistené nedostatky – rozdiely v účtoch. Tu bol vyzvaný brat V. Daniš (vtedy člen generálneho presbyterstva aj konateľ v Reformate), aby odstúpil z postu dištriktuálneho dozorcu ZD. Nestalo sa tak (neskôr o tom rozhodol generálny súd ECAV, ktorý mu odňal túto funkciu).
Návrh na jeho odstúpenie bol napokon prijatý. Pre históriu sa hlasovalo verejne po mene. Ako dobre. Proti odstúpeniu br. Daniša hlasovali: I. Eľko, J. Brozman, M. Čurlík. Brat M. Damankoš nedôveru vyjadril, ale nevyzval V. Daniša k odstúpeniu.  R. Žilinčík nehlasoval, rovnako nehlasoval ani biskup S. Sabol.
Na zasadnutí generálneho presbyterstva 13. mája 2016 bol znova na programe  bod Reformata. Bol vypracovaný a predstavený dlhodobý investičný zámer – oprava budov v Bratislave, možnosti riešenia i získavania finančných zdrojov. Dialo sa to z iniciatívy predsedníctva cirkvi (M. Klátik, I. Lukáč) a konateľa Reformaty brata Štefana Sabola. Práve on vykonal výbornú prácu.
Generálne presbyterstvo 2. decembra 2016 opakovane konštatuje nové, hrubé  rozpory v účtovníctve Reformaty. Bolo prijaté uznesenie 117-5/2016 o akceptácii znaleckého posudku Ekonomickej univerzity v Bratislave. Hlasovalo sa po mene verejne a znova – bolo to dobré pre históriu. Za prijatie znaleckého posudku nehlasovali J. Brozman a I. Eľko. Prečo?
Aj uznesenie 116-5/2016, v ktorom generálne presbyterstvo konštatuje zavádzanie vtedajšieho generálneho presbyterstva zo strany vtedajších konateľov Reformaty (V. Daniš, J. Mlynár) bolo prijaté. Nehlasovali však J. Brozman, R. Žilinčík, M. Čurlík, R. Porubän. Proti prijatiu uznesenia bol jediný – I. Eľko. Znova hovorím – ako dobre vedieť pre históriu, ako sa kto zachoval.
Rovnako bolo prijaté aj uznesenie 118-5/2016, v ktorom generálne presbyterstvo vyjadruje pohoršenie nad konaním bývalého konateľa Reformaty V. Daniša a bývalej účtovníčky J. Danišovej.  Proti bol opäť I. Eľko a nehlasovali J. Brozman, M. Čurlík, R. Porubän, R. Žilinčík. Znova ako dobre pre pamäť cirkvi.
Na rokovaní generálneho presbyterstva 10. februára 2017 sa opäť hovorilo o Reformate, podobne aj na zasadaní generálneho presbyterstva 31. marca 2017. Tu bolo prijaté uznesenie 48-2/2017, že rada Kuratória má vysvetliť, kde sú peniaze z nájmu nehnuteľností.
Generálne presbyterstvo 3. mája 2017 prijalo uznesenie 79-3/2017, že žiada V. Daniša o vyjadrenie, kde sú peniaze z nájmu majetku Beckovská Vieska. V odpovedi brat Daniš uvádza: „Na základe vašej žiadosti som sa snažil skontaktovať s Ing. Maslom. Vedel som, že bol členom Kuratória. Žiaľ sa mi to nepodarilo. Nakoľko brat Mikuš zomrel, je to naozaj veľmi náročné.“
Chcem zdôrazniť, že o Reformate sa rokovalo takmer na všetkých zasadnutiach generálneho presbyterstva a objavovali sa nové zistenia. Vtedajšie predsedníctvo cirkvi (M. Klátik, I. Lukáč) sa snažilo problém riešiť dôrazne, jasne, rýchlo a konštruktívne. Pripomínam už spomínaný kompletne spracovaný materiál  rekonštrukcie budov v Bratislave.
Čo sa týka Reformaty, bolo náročné sa dopátrať k pravde, keďže nielenže nebolo odovzdané kompletné účtovníctvo (o vydanie ktorého dodnes trvá súdny spor a hrozí, že súčasné vedenie cirkvi sa postaví na stranu V. Daniša a v neprospech ECAV), ale ani dokumentácia napr. ako je to s budovami na Svoradovej ul. v Bratislave. A tak môžem len konštatovať, že aj brat biskup Eľko nechcel vidieť, počuť. Vymýšľal a hádzal polená pod nohy od začiatku, aby čo najmenej, resp. nič nevyšlo na svetlo sveta. Ale pravda a fakty napriek všetkému pomaly vychádzali na svetlo.
Šokuje ma aj zámerné konštatovanie niektorých cirkevných funkcionárov, že všetko toto sa objavilo až po voľbách v cirkvi a súčasní predstavitelia a funkcionári o ničom nevedeli. Takéto konštatovanie je hrubé klamstvo, ako je to v prípade generálneho biskupa Eľka. Tých, ktorí sa z nejakých dôvodov nedostali k informáciám, odkazujem na svoju knihu „O čo mi išlo“.  V nej sú uvedené články z EP, možno si preveriť dátumy i dôkazy.

Keď ešte Eľko nebol
Chcem poukázať aj na zápisnice a konanie generálneho presbyterstva, keď biskup Eľko ešte nebol jeho členom. Jasne ukazujú, že predsedníctvo cirkvi (M. Klátik, I. Lukáč)  sa snažilo od začiatku  majetkové kauzy riešiť. Uvediem niektoré:
Na zasadnutí generálneho presbyterstva v Prešove 5. apríla 2013 nebol prijatý nami predložený návrh na predlženie mandátu na dokončenie kontroly v CZ Bratislava pre niektorých členov kontrolnej skupiny. Kontrola sa konala z podnetu predsedníctva ECAV (M. Klátik, I. Lukáč) pre množstvo sťažností v bratislavskom cirkevnom zbore.
Generálne presbyterstvo 3. októbra 2015 vykonalo zmenu zakladateľskej listiny Reformaty. Uznesením 105-6/2014 boli odvolaní konatelia Reformaty V. Daniš a J. Mlynár, a tak sa začala rozsiahla kontrola v Reformate.
Generálne presbyterstvo 5. decembra 2014 vyzvalo predsedu GHV V. Synaka, aby zvážil svoje zotrvanie vo funkcii. Konštatovalo tiež, že V. Daniš neinformuje o hospodárení na majetku Beckovská Vieska.
V Zápisnici č. 4/2015 z rokovania generálneho presbyterstva 29. apríla 2015 sa uvádza výzva predložiť elektronickú formu účtovníctva Reformaty, aj výzva k odstúpeniu V. Daniša a Mlynarovi pre spreneveru.

Koho máme na čele ECAV
Všetky aspoň z časti vymenované príklady svedčia o tom, že ako vtedajšie predsedníctvo ECAV sme mali záujem riešiť problémy na grémiách. Pritom brat biskup S. Sabol opakovane hovorí, že veci sa mali riešiť na cirkevných grémiách a nie o nich verejne písať. Súhlasím s ním, ale to sa dá vtedy, ak grémiá normálne fungujú a chcú naozaj poznať pravdu a naozaj veci riešiť. Ale nie je to náš prípad. V cirkvi dnes funguje niečo ako cirkevná mafia a tá sa postará o zahladenie, zahmlenie, ututlanie. Veci sa pohli vpred, až keď  o nich začal písať EP.
Kam to ideme? Generálny dozorca Brozman bol prichytený pri podvádzaní a klamstve, brat generálny biskup Eľko takisto. V cirkvi sa neodovzdáva účtovníctvo, falšuje sa, kradne a klame. Strašná morálka. To nie je omyl, to sú zámerné klamstvá. Desím sa slov: „Nerobte z domu môjho Otca peleš lotrov.“
Cirkev má misijné poslanie. Varovné slová pre mňa, teba, nás sú: Beda vám, zákonníci a farizeji –pokrytci, že obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stal, urobíte z neho syna pekla, dvakrát horšieho, ako ste sami (Mt 23, 15).
Ako chce dnešné predsedníctvo ECAV (I. Eľko, J. Brozman) predstupovať pred evanjelickú verejnosť? Sú zdiskreditovaní, prichytení pri klamstvách a pri krytí jasných podvodov.  Ako „presvedčivo“ bude znieť ich kázeň či príhovor? Ako chce biskup Eľko viesť Ekumenickú radu cirkví v SR? Veď to je export hriechu navonok. Je tu historický majetkový škandál v ECAV.  Treba si pozrieť znalecký posudok, výsledok daňovej kontroly a teraz aj správu kontrolnej synodálnej skupiny v Reformate. To všetko sú dôkazy. Historický dokument, historická hanba. Je tu úžasne silné volanie po očistení cirkvi. Čo táto cirkev vychová, akých veriacich? Bez pokánia nás čaká len živorenie a úpadok. Na špinavé praktiky Božie požehnanie nepríde. Len vyprázdňovanie našich kostolov a chudoba.

Imrich Lukáč
bývalý generálny dozorca ECAV na Slovensku