„Generálny biskup“ a „novinárky“

Keď vznikla Asociácia slobodných zborov ECAV na Slovensku, veľmi často sme poukazovali na to, čo je podstatou a poslaním cirkvi. Sme presvedčení, a vlastne to vidíme aj v praxi, že keď sa cirkev míňa svojím poslaním, nepomáha ani marketing, ani psychológia, a už vôbec nie mlčanie, klamstvo či zastrašovanie. Samotné slovo Božie nám pripomína potrebu pokánia, uvedomenia a vyznania hriechov, čo je nevyhnutná podmienka nápravy. Alebo potrebuje snáď táto spoločnosť hasičov, ktorí nehasia, horských záchranárov, ktorí nezachraňujú, či lekárov, ktorí neliečia? A pomôže v takom prípade marketing?

K zamysleniu sa nad tým, čo je úlohou cirkvi, a tiež nad tým, čo je úlohou novinárov, nás priviedol aj nedávny rozhovor redaktoriek Emílie Mihočovej a Ivany Damankošovej s generálnym biskupom Ivanom Eľkom v Evanjelickom posle č. 4/2024. Mohli sme si prečítať množstvo empatických až spriatelených otázok (futbalovou terminológiou vyjadrené: ľahkých nahrávok) Ivanovi Eľkovi, aby sa pred blížiacimi sa voľbami pred evanjelickou verejnosťou predviedol v čo najlepšom svetle – čo je v ostrom kontraste s morálnym a finančným úpadkom, ktorý Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) pod súčasným vedením zažíva.

Generálny biskup, ktorý nezvláda svoju funkciu po stránke vieroučnej, morálnej a ani praktickej (správa majetku a financií, efektivita či transparentnosť), robí rozhovor s novinárkami, ktoré mu nepoložia ani jednu náročnú otázku! Pritom mohli položiť viacero otázok na témy, ktoré ECAV rozdeľujú a trápia:

  • Ako dopadlo preverovanie chýbajúcich cca 120 000 eur v Reformate na účte Beckovskej Viesky?
  • Aké praktické kroky boli realizované na základe preverenia nevýhodnej zmluvy v súvislosti s cirkevnou budovou na Svoradovej ulici č. 1?
  • Prečo generálny biskup na Synode ECAV relativizoval výsledky daňovej kontroly na základe pochybnej „fotokópie“ zmluvy, ktorej originál sa doteraz nenašiel? Takéto správanie je predsa nezodpovedné a špekulatívne! Najmä ak je táto „zmluva“ s vysokou pravdepodobnosťou falošná!
  • Prečo sa Reformata (kde je generálne predsedníctvo ECAV jediným spoločníkom) neodvolala v prípade súdneho sporu o vydanie elektronickej verzia účtovníctva od bývalej účtovníčky Jany Danišovej? Veď takto evidentne nesplnila zákonnú požiadavku zodpovednej starostlivosti o zverený majetok!
  • Prečo Ivan Eľko s Jánom Brozmanom podpísali súhlas s čiastočným zatienením cirkevnej budovy bez vedomia a súhlasu cirkevných orgánov.
  • Prečo sa Ivana Damankošová – manželka Mariána Damankoša, bývalého predsedu synodálnej komisie na prešetrenie majetkových káuz v Reformate, s. r. o., – nespýtala, ako – adresne – ako dopadli zistenia uvedené v správe komisie a aké závery boli vyvodené?
  • Prečo sa tieto novinárky nepýtali na to, prečo sa v Reformate za päť rokov opravili iba tri byty, pričom o tých prvých dvoch vieme, že boli mimoriadne predražené? Bola z toho vyvodená nejaká zodpovednosť?
  • Prečo bolo opravené tak málo, a to aj napriek tomu, že projekty a finančné zdroje boli bývalým konateľom pripravené aj na väčšie a nevyhnutne potrebné opravy?!
  • Prečo nenamietali nedemokratický a nespravodlivý postup pri voľbách, keď dochádzalo k vyraďovaniu pre súčasné vedenie „nepohodlných“ kandidátov? A prečo namiesto toho nechali generálneho biskupa zavádzať evanjelickú verejnosť falošným príbehom o tom, aké sú dôvody údajnej „slabej angažovanosti“, keď ide o vyššie cirkevné funkcie?!
  • Prečo sa ho nespýtali, či inicioval aspoň jedno stretnutie s Asociáciou slobodných zborov so zámerom riešiť ich požiadavky, alebo či je, naopak, pravda, že ako generálny biskup už niekoľko rokov bez vysvetlenia dôvodu odmieta komunikáciu s domácimi viery?

Demokratický systém vyspelých demokracií je založený na systéme bŕzd a protiváh. Ten umožňuje následnú korekciu a nápravu, ak je to potrebné. A do tohto systému patria aj novinári, avšak, samozrejme, len vtedy, keď si zodpovedne plnia svoju funkciu: ak sú na rozhovor dobre pripravení, ak hľadajú pravdu a ak sú nároční a zároveň dôslední. Pretože sú zodpovední voči štátu, voči svojim čitateľom – a v našom prípade aj voči celej cirkvi.


Chýba kontrola, chýba spätná väzba, chýba náprava

To však zjavne nie je prípad vyššie spomínaného rozhovoru. „Novinárky” z Tranoscia evidentne premárnili možnosť položiť dôležité otázky, a tak získať vysvetlenie toho, čo evanjelickú verejnosť trápi. Tým zároveň zlyhali aj v zámere zabezpečiť tak veľmi potrebnú spätnú väzbu, ktorá by pomohla korigovať nesprávne rozhodnutia súčasného vedenia ECAV!

Ako všetci veľmi dobre vieme, v ECAV veľmi chýba nezávislá, odborná a dôsledná kontrola. A keď zlyhávajú aj novinári, zlyháva jeden kontrolný a korekčný mechanizmus za druhým. A keď nefunguje dokonca ani biblické pokánie a náprava na osobnej úrovni, cirkev upadá ďalej…

Ale to stále nie je všetko. Novinár, ktorý má osobné aj profesionálne predpoklady na výkon tejto funkcie, by mal prinášať komplexný pohľad na všetky relevantné udalosti. Cieľom by malo byť informovať pravdivým a vyčerpávajúcim spôsobom tak, aby sa čitatelia dozvedeli všetky potrebné informácie a mohli si urobiť vlastný názor. Ak čitatelia tieto informácie nemajú, to znamená, že sú zavádzaní, resp. manipulovaní, o vyvolávaní nenávisti ani nehovoriac – pretože to v kresťanskej cirkvi nemá čo hľadať!

Do tejto kategórie patrí aj oslovenie všetkých relevantných subjektov, ktoré sa v štáte alebo v cirkvi vyjadrujú k aktuálnym témam. Považujeme za vyložene nemorálne a z pohľadu odbornosti aj za neprofesionálne, ak redaktorky píšu o nejakých kritikoch, subjektívne a nekorektne zhodnotia ich prácu, ale na druhej strane sa im nedajú ani vyjadriť! Ivan Eľko vo svojich odpovediach okrem „tímového“ ohovárania dokonca aj naznačuje, o koho ide, ale tieto pseudoredaktorky ani tak nedajú druhej strane priestor na vyjadrenie!

A po tom všetkom chce táto cirkev (pod týmto vedením) presviedčať neveriacich o kresťanských hodnotách, o láske, o potrebe hľadania pravdy, ktorá vás vyslobodí? Skôr to vyzerá tak, že túto cirkev ovládla svorka vlkov, ktorí sa na dobrých pastierov iba hrajú! A znova: myslíte si, že týmto vlkom pomôže nejaký marketing a psychológia?!

„Keby niekto z vás mal sto oviec a stratil by jednu z nich, či nenechá deväťdesiatdeväť na pustatine a nejde za stratenou, kým ju nenájde? A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia; potom, príduc domov, zvolá si priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som si našiel stratenú ovcu.“ (L 15, 4 – 6)

Medzi pokrytcov sa môže zaradiť aj množstvo farárov a laikov, ktorí o tomto probléme vedia, ale nič nerobia pre jeho nápravu – pretože im takýto falošný pokoj, prinášajúci „časné benefity a istoty“, vyhovuje! A to aj za tú cenu, že práve takýto falošný pokoj vedie k úpadku cirkvi, za ktorú sú zodpovední!

Záver

Na to, že Ivan Eľko funkciu generálneho biskupa nezvláda, sme opakovane poukázali už viackrát. V tomto článku sme sa preto viac sústredili na to, že zásadné nedostatky má aj práca redaktoriek Tranoscia. Ich práca ani tak veľmi nepripomína prácu novinára, ako skôr zamestnanca, ktorý – aj napriek problémom, ktoré v cirkvi preukázateľne existujú – šíri propagandu súčasného vedenia ECAV. Pripomeňme si, čo o propagande hovorí Wikipedia:

Propaganda (z lat. propagare – rozširovať) je rozširovanie názorov a informácií s cieľom zmeny názorov, ovplyvnenia, vyvolania alebo zosilnenia určitých postojov alebo konaní. Sprievodným javom propagandy je často skresľovanie faktov. Propaganda zvykne vytvárať zdanie vyššieho cieľa, využíva ľudské vášne, strach a nenávisť. Aj keď propagandisti môžu rôznym spôsobom skresľovať fakty, snažia sa prezentovať ako objektívni pozorovatelia skutočnosti.

Nechávame preto na našich čitateľoch, aby si v tejto veci urobili vlastný názor.  Keďže v dnešnej dobe médiá – pokiaľ ide o úplnosť a objektívnosť informovania – často zlyhávajú, je potrebné hľadať viacero rôznych zdrojov, kriticky ich posúdiť, oddeliť fakty od klamstiev a dať si pozor na zavádzanie a manipulatívne emócie. Áno, vyžaduje si to veľa času a úsilia, ale výsledok stojí za to.

Prospeje to Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a prospeje to aj každému z nás –aby sme sa nestali obeťami manipulácie, podvodu či falošnej propagandy, ktorá destabilizuje túto cirkev a vedie ju do úpadku!

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Ilustračné foto: od Alexa z Pixabay