Šarišsko-zemplínsky seniorát (ŠZS) sa pripojil k diktátu cirkvi, ktorej nové vedenie od počiatku prenasleduje farárov s iným názorom.

Júnové seniorálne presbyterstvo ŠZS prijalo uznesenia voči farárom Jánovi Meňkymu z Michaloviec a Petrovi Sotákovi z Merníka. Poverilo seniorálnu právnu zástupkyňu, aby vypracovala návrhy na začatie disciplinárneho konania voči nim, pričom za dôvod navrhovatelia uvádzajú údajné „narúšanie jednoty ECAV.“ Je zrejmé, že obaja farári majú byť postihovaní za to, že ich cirkevné zbory sú členmi Asociácie slobodných zborov ECAV, ktorá má podľa svojich stanov definovaný cieľ: „Hlásime sa k odkazu našich predkov, ktorí presadzovali vieroučnú čistotu augsburského vierovyznania a na nej založenú jednotu slov a činov. Toto budeme nielen hlásať, ale aj dodržiavať a chrániť.“ Ako sa ukazuje, farári, ktorí majú v cirkvi iný názor než jej vedenie, musia čeliť neustálej perzekúcii. Namiesto prostredia slobody a otvorenej diskusie tak vedenie cirkvi – a spolu s ním už aj vedenie ŠZS – vytvára atmosféru šikanovania tých, ktorí majú snahu žiť podľa Augsburského vyznania a verejne sa k tejto snahe priznávajú. Asociácia slobodných zborov opakovane deklarovala, že jej nejde o žiadne rozdelenie cirkvi, ale práve naopak – chce, aby cirkev žila podľa Božieho slova a v duchu Lutherovho učenia.

Redakcia

 

ilustračné foto: unsplash.com