2. nedeľa po Svätej Trojici – koniec školského roka

Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky. Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu.
Pr 3, 5 – 7

Milí žiaci a študenti s rodičmi, vážení pedagógovia, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Prešli sme opäť jeden úsek našej životnej cesty, pre každého z nás svojím spôsobom dôležitý a možno aj veľmi náročný, no verím, že aj v mnohom úspešný a radostný. O pár dní končí školský rok a v atmosfére prichádzajúceho leta, po zvláštnom období spojeným s ohrozením novým koronavírusom, vo veľkej nádeji oddychu sa tešíme všetci, najmä – myslím si – žiaci a študenti.

Skôr, ako sa rozpŕchneme na prázdniny, prišli sme do chrámu Božieho, aby sme sa poďakovali. Poďakovali predovšetkým Pánu Bohu, ktorý nás všetkých požehnával, ochraňoval, pomáhal v usilovnom snažení, poďakovať za ľudí, ktorí nás sprevádzali, starali sa o nás doma, ale aj v škole. A tiež je namieste prosiť o ďalšiu Božiu ochranu a Jeho požehnanie, o čas, ktorý aj pri oddychu využijeme správne a nepremárnime. Každý z nás si praje, aby cesta jeho života bol radostná a požehnaná. Recept na takúto cestu sme aj dnes počuli z Božieho slova: dúfať v Hospodina, žiť podľa Božej vôle, vyhýbať sa zlu. Zo skúsenosti vieme, že človeku sa lepšie cestuje, keď nie je sám. Preto je naozaj Božím dobrodením, keď máme na ceste života pri sebe ľudí, ktorí nás majú radi, sú ochotní nás sprevádzať, poradiť nám, majú s nami trpezlivosť, pretože im na nás záleží. Buďme vďační za takýchto ľudí. My však vieme, že aj sám Pán Boh sa nám v Pánovi Ježišovi Kristovi ponúka za sprievodcu. V Biblii máme o tom veľa zasľúbení. Jedno z nich sme počuli aj dnes: Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky. A preto Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom. Pod Jeho ochranou môžeme byť skutočne bezpeční a spokojní.

Keby bolo dúfanie v Pána Boha v ľudskom živote celkom samozrejmou vecou, zrejme by nebolo v Písme svätom toľko napomenutí a výziev – podobných tejto  z Prísloví 3. kapitoly. Pisateľ týchto slov videl hlavné nebezpečenstvo nedôvery v Pána  Boha v ľudskej rozumnosti, ktorá je často nerozumná a nemúdra … nespoliehaj sa na svoju rozumnosť… Je zaujímavé, ako sú tieto rady aktuálne aj pre našu dobu. Rozum je veľký dar Boží. Pán Boh nám ho dal na to, aby sme ho v čo najväčšej miere  používali, aby sme rozmýšľali, uvažovali, objavovali, aby sme sa správne rozhodovali a konali. Vedomosti, ktoré získavate, milí žiaci a študenti sú užitočné. Dúfam, že ste aj uplynulý školský rok využili čo najlepšie k tomu, aby ste sa vzdelávali, aby ste obohatili svoje poznanie. Pre nás všetkých je dobré a správne ak sa stále vzdelávame. Ale slovo Božie nás upozorňuje: nespoliehaj sa na svoju rozumnosť … nepokladaj sa za múdreho. V tom, že sa človek často spolieha len na svoju múdrosť, v tom je nebezpečenstvo jeho múdrosti. Taký človek je vo veľkom pokušení a nebezpečenstve nezdravého sebavedomia, ktoré prerastá do pýchy. Skutočne vzdelaný človek je vo svojej podstate vždy skromný. Pretože si uvedomuje, že ani zďaleka nezvládol všetky vedomosti. Skutočne múdry človek –  podľa Božieho slova –  si v pokore uvedomuje, že je zraniteľný, nedokonalý; že darcom jeho života, zdravia i všetkých schopností je všemohúci a večný Boh; že od Božej lásky a milosti je závislý jeho život; a že práve táto závislosť dáva človeku slobodu. Tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neslabnú, chodia a neustávajú (Iz 40, 31).

Dúfanie v Pána Boha nie je nikdy niečím nečinným, pasívnym. Ale znamená to, že nás bytostne zaujíma, aká je Božia vôľa, čo chce s nami Pán Boh urobiť, čo nám chce povedať. Preto nám aj dnes znejú slová: Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj …  Tu nejde tak o snahu dopátrať sa Božej podstaty, ale skúmať Božiu vôľu – to je pre nás dôležité! Pán Boh zostáva pre človeka tajomstvom, ktoré nie je schopný poznať svojím rozumom. Ale Božia vôľa s nami a pri nás nie je tajomstvom. Tú nám večný Boh vyjavil vo svojom slove. Skúmajme Božiu vôľu a nezabúdajme pri tom na dôležitú súčasť tohto skúmania – na modlitbu.

Pravda, nestačí len Božiu vôľu skúmať, ale je potrebné aj podľa nej žiť. Apoštol Jakub nás učí: Buďte činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú samých seba!  V našom texte máme aj ďalšiu vzácnu radu: boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu! Vieme, že zlé je všetko, čo je v rozpore s Božou vôľou. Zlé je všetko, čím prestupujeme Božie prikázania. Aj vtedy, keď poznáme, čo je správne a dobré podľa Božieho zákona, ani my nie sme automaticky poistení proti všelijakým pokušeniam a zvodom. Žijeme vo svete, kde je veľa lákadiel a pokušení ku zlému. Diabol má množstvo spôsobov, ktorými nás chce pomýliť vo viere a v živote. Prekvapivo rýchlo zisťuje, kde sú naše slabé miesta a útočí práve tým smerom. A človek často podlieha tomuto útoku. Zrazu sa mu Božia vôľa stáva nezáväznou, zabúda alebo sa zámerne vyhýba myšlienkam o zodpovednosti za svoj život. Vieme, že diabol pokúšal aj Pána Ježiša, ale On premohol jeho pokušenia mocou Božieho slova. Ide o to, aby sme aj my s Božou pomocou premáhali pokušenia ku zlému, aby sme obstáli Ako verní nasledovníci Pána Ježiša Krista. Aby sme sa Pána Boha báli, aby sme mali skutočnú bázeň voči Nemu, aby sme sa vedome vyhýbali každému zlu, aby sme plnili Božiu svätú vôľu – v záujme nášho časného i večného dobra.

Kto naozaj chce, aby cesta jeho života bola požehnaná, nech celým srdcom dúfa v Pána Boha, každý deň poznáva a skúma Božiu vôľu,  vyhýba sa zlu a vedome proti nemu bojoval tým, že bude nasledovať Pána Ježiša Krista. Amen.

Modlitba: Svätý Bože, skláňame sa pred Tebou, keď opäť stojíme na konci školského roka, jedného úseku našej životnej cesty. Ďakujeme Ti, že sme ho mohli prežiť v pokoji a tvorivej práci. Ďakujeme za život a zdravie, za Tvoju ochranu a pomoc, za nové vedomosti. Ďakujeme aj za všetkých rodičov a pedagógov, ktorým záleží na deťoch im zverených. Ďakujeme za rodičovskú lásku, trpezlivosť a podporu i za všetku usilovnú prácu a námahu i veľkú dávku trpezlivosti a porozumenia všetkých zodpovedných pedagógov. Ďakujeme aj za všetky deti i študentov, ktorí sa aj na hodinách náboženstva vzdelávali v Tvojom slove a uvažovali nad Tvojou vôľou. Ďakujeme za deti, ktoré aj v našom cirkevnom zbore prichádzali v nedeľu  do chrámu Božieho a na detskú besiedku. Bože Duchu Svätý, veď nás tak, aby sme svoju nádej nevkladali do pominuteľných hodnôt tohto sveta, aby sme sa nespoliehali len na svoje nedokonalé schopnosti a vedomosti. Nauč nás naplno dôverovať Tebe, svätý Bože a kráčať po ceste nasledovania Pána Ježiša Krista. Pomáhaj nám, aby sme stále lepšie poznávali Tvoju svätú vôľu a podľa nej aj žili. Aby sme si vždy aj počas nastávajúceho letného obdobia uvedomovali, že patríme Tebe, že sme pod Tvojím dohľadom a ochranou, že potrebujeme Tvoju milosť a lásku i Tvoju múdrosť pre správne rozhodnutia a konanie. Prosíme buď s nami na všetkých cestách nášho života. Nech je aj  naším životom oslávené Tvoje sväté  meno, Trojjediný Bože. Amen.

doc. PhDr.Miloš Klátik, PhD.
zborový farár CZ ECAV Dunajská lužná
generálny biskup v. v.