4. nedeľa po Svätej Trojici

Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží. Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba, Otče! A ten istý Duch spolu s našim duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spoludedičia Kristovi, ak s Ním trpíme, aby sme aj s Ním boli oslávení.
R 8, 13 – 17

Bratia a sestry,
dnešní piloti sa môžu odvážiť lietať aj za tmy, dokonca aj za nepriaznivého počasia. Je to možné vďaka moderným prístrojom, ktoré za všetkých okolnosti poznajú polohu lietadla, vedia, ktorým smerom a ako rýchlo letí. Dá sa povedať, že dnešní piloti sú viac kontrolóri množstva najrozličnejších prístrojov, ako „vodiči“ lietadiel. Pilotova  znalosť prístrojov, ktoré má na palube lietadla, je zárukou úspešného letu. Bez tejto jeho znalosti, by lietadlo nikdy nedošlo do cieľa. Pre cestujúcich, ktorý sa na pilotove znalosti spoľahli, by to znamenalo, že tí, ktorí cestovali  domov sa domov nedostanú. Obchodníci a vedci  neuskutočnia  dôležité rokovania. Pacientom, ktorí cestujú za špičkovým odborným lekárom, sa nedostane správna liečba a to ich môže  stáť aj život.

Takže môžeme povedať; na pilotových znalostiach leteckých prístrojov, závisia životy stoviek ľudí. Jeho zlyhanie a prípadná havária môžu dramatickým spôsobom ovplyvniť životy tisícov ľudí, ktorým sú tí, ktorí sedia v lietadle blízki príbuzní, alebo obchodní, či vedeckí priatelia.

A tak isto je to aj v duchovnom živote. Sme vedení, či sa nám to páči, alebo nie. Buď nás vedie Duch Boží a potom sme synovia Boží a naša cesta vedie do cieľa, do nebeského kráľovstva.  Alebo nás vedie duch „vládcu tohto sveta.“ Kto je ním zotročený ten smeruje do večného zahynutia. Pavel v liste efezským kresťanom hovorí: Posilňujte sa v Pánovi a  v moci Jeho sily. Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstať. (Ef.  2, 10b – 13).

Ak ťa vedie Duch Boží, si Božím synom

  1. Ak si syn Boží si dedičom jeho zasľúbení
  2. Ak si zotročený „vládcom tohto sveta“ – zahynieš
  3. Duch Boží Božím deťom pomáha v terajšom utrpení
  4. Duch Boží nás uisťuje o budúcej sláve, ktorá nás čaká

 

Ak si syn Boží si dedičom jeho zasľúbení

Na mnohých miestach v Písme Svätom máme zasľúbenie o tom, že pokiaľ patríme k Božiemu ľudu, potom máme nárok aj na dedičstvo, ktoré Boh svojim deťom nachystal. V  našich kázňach až tak často nepoužívame slovne spojenie, sme dedičia Boží a spoludedičia Kristovi. No je dobre si to občas pripomenúť, lebo mnoho textov ako aj zo Starej, tak aj z Novej zmluvy o Božích deťoch hovorí ako dedičoch. Nám podľa týchto zasľúbení bude patriť táto zem: Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. (Mt. 5, 5), ale aj nebeské kráľovstvo.

V časoch Starej zmluvy Izraelci ešte ako otroci v Egypte dúfali, že zdedia nádhernú krajinu Kanaán, ktorú Boh zasľúbil ich praotcovi Abrahámovi. Vieme, že tento sľub Boh splnil. Pokiaľ sa Izraelci držali jeho zákona, nikto ich odtiaľ nemohol vyhnať. Až ich vlastná nevera ich o toto Božie dedičstvo pripravila.

Príchodom Pána Ježiša na zem, Boh prijíma za svoje deti všetkých, ktorí uverili, že na Golgote Ježiš vylial svoju krv aj za ich hriechy. Pre tých, ktorí tejto zvesti uverili je aj v našom kázňovom texte zasľúbené, že budú dedičmi Božími a budú mať účasť na jeho sláve. Povedané inak. Kto prijal Ježiša za svojho Pána a Spasiteľa, uveril, že je Synom Božím, Vykupiteľom, ten sa môže tešiť na večný život v nebeskom kráľovstve.

Ak si zotročený „vládcom tohto sveta“ –  zahynieš

Ako vyplýva aj z citovaného textu z listu efezským, pokiaľ žijeme v tomto tele je tu satan, ktorý sa nás zo všetkých síl snaží zničiť. Je až nepochopiteľné ako obrovská zloba a nenávisť v ňom pôsobí. Vždy znova a znova hľadá cesty ako preniknúť do srdca človeka a spôsobil v jeho živote rozvrat. Jeho doteraz najúčinnejšou stratégiou je, keď sa mu podarí nahovoriť človeku aký je dôležitý. Túto stratégiu použil už v záhrade Eden. Ako vieme na našich prarodičov úspešne fungovala. Ďalšou účinnou stratégiou je, keď sa mu podarí presvedčiť ľudí, že neexistuje. Napokon platí: vždy keď človek ignoruje svojho nepriateľa tak je už takmer porazený. Mnoho ľudí hovorí: Ja nechcem byť kresťanom, ale chcem žiť podľa mravných noriem, ktoré sú v Desatoru. Mnohým sa takýto život aj darí žiť. Treba však mať na zreteli, že v duchovnom svete neexistujú neutrali. Pán Ježiš v liste Laodicejským kresťanom hovorí: Poznám tvoje skutky, že nie si  ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený, alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vypľujem ťa z úst. (Zj. 3, 15 – 16). Jednoducho platí: kto Boha ignoruje a odmieta byť Božím dieťaťom, ten nemôže rátať s Božím dedičstvom.

Duch Boží Božím deťom  pomáha v terajšom utrpení

Boh je pravda. Nikdy nevyšlo z Jeho úst slovo, ktoré by vzbudzovalo falošné očakávania. Preto máme aj v našom texte slovo, ktoré hovorí, že s Kristom budeme spoludedičmi nielen slávy, ale aj utrpenia. Také niečo sa odvážilo ľuďom povedať iba málo politikov. Veď nikto nechce žiť v bolesti, utrpení, alebo v prenasledovaní. To je však našim údelom na tomto svete. Zlé veci neoddeliteľne patria do nášho života. Nedá sa pred nimi ujsť. Zlo na svete existuje preto, lebo slobodnú vôľu, ktorú nám Boh dal, sme zamenili za svojvôľu. Tým sme vlastne otvorili dvere pôsobenie „otca lži.“ Vďaka tomu naša viera prechádza skúškami a náš život pokušeniami. V týchto skúškach buď rastieme, alebo padáme. Božie deti sa však môže spoľahnúť na pomoc od svojho nebeského Otca. On nás síce neoslobodil od skúšok a pokušení, ale nám zasľúbil: Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný, On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste mohli zniesť. (1K 10, 13).

 Duch Boží nás uisťuje o budúcej sláve, ktorá nás čaká

A napokon máme v našom kázňovom texte nádherný záver, v ktorom Duch Boží prostredníctvom apoštola Pavla uisťuje svoje Božie deti: ako dedičia Boží a spoludedičia Kristovi budeme s ním oslávení. V tomto slove je povedané: ak ste Kristovu obeť vierou prijali, obdŕžali ste Božiu milosť a budete spasení. Každé Božie dieťa, ktoré prejde skúškami a obstojí v pokušeniach  sa môže tešiť na večný život, ktorý nám náš Pán prichystal. Pavel svoj kresťanský život zhrnul do tejto slávnej vety: Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už je mi pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý Sudca, o to nielen mne, ale ja všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie. (2Tim. 4, 7 – 8).

Nech Pán dá, aby takéto iste svedectvo si mohol o svojom živote povedať aj ti milý brat a milá sestra.

Amen

Mgr. Michal Zajden PhD.
zborový farár v Radvani

 

ilustračné foto: pixabay.com