Biblický príhovor na 2. slávnosť veľkonočnú

Na 2. slávnosť veľkonočnú
si pre nás výklad Slova Božieho
pripravila evanjelická a. v. farárka
ThDr. Eva Juríková.
Základom zamyslenia bol biblický text
z prvého listu apoštola Pavla Korintským 5, 7 – 8.