Biblický príhovor na 2. slávnosť veľkonočnú

Na 2. slávnosť veľkonočnú
si pre nás výklad slova Božieho pripravil
evanjelický a. v. farár Mgr. Radoslav Grega.
Základom kázne bol biblický text
z evanjelia podľa Lukáša 24, 13 – 35.